Թեժ գիծ +37410 511 211

Հատուկ առաջարկ

Ավանդատու հաճախորդների համար վճարային քարտերի տրամադրման արտոնյալ պայմաններ

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) 6 ամիս և ավելի ժամկետով ներդրված՝ գործող ժամկետային ավանդ ունեցող ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար սահմանվում են վճարային քարտերի տրամադրման և այլ բանկային պրոդուկտներից օգտվելու հետևյալ արտոնյալ պայմանները.

Ավանդի մնացորդ1

ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Քարտատեսակ2

Մեկ վճարային քարտի հաշվի սպասարկում

Անհատական պահատուփի տրամադրում4

50,000 և ավելի

Visa վիրտուալ հաշիվ

0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար3

Ծառայության գործող սակագնից 50%-ով նվազեցված չափով

200,000 և ավելի՝ մինչև 2 մլն

Visa Classic կամ Mastercard Standard կամ Woman’s Card

2 մլն և ավելի՝ մինչև 10 մլն

Visa Gold կամ Mastercard Gold

10 մլն և ավելի՝ մինչև 100 մլն

Visa Platinum

100 մլն և ավելի

Visa Infinite կամ Mastercard World Elite

Այլ սակագներ և պայմաններ՝ համաձայն համապատասխան ծառայության համար սահմանված դրույթների5
(տես ծառայությունների անվանումներին կից հղումներում)

1 Ավանդի մնացորդ՝ ավանդատուի անունով գործող բոլոր ավանդների մնացորդների հանրագումար:
2 Հասանելի սահմանաչափի շրջնակներում՝ ավանդատուի ընտրությամբ:
3 Բացառությամբ Visa Infinite և Mastercard World Elite քարտերի, որոնց համապատասխանող՝ ավանդների մնացորդների հանրագումարը սահմանված նվազագույն մեծությունից նվազելու դեպքում անմիջապես սկսում է գործել տվյալ քարտի համար գործող ստանդարտ սակագինը:
4 Պայմանը չի տարածվում Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակի անհատական պահատուփերի վրա:
5 Բացառությամբ արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտերի ներքոնշյալ պայմանների.

  Ընդհանուր պայմաններ

 Վերաթողարկում

Վճարային քարտերի ժամկետի ավարտին քարտի վերաթողարկումը կկատարվի սահմանված պայմաններով՝ հիմք ընդունելով վերաթողարկման օրվա դրությամբ հաճախորդի ավանդների մնացորդների հանրագումարը:

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

Հեռահար կապի միջոցներ

Բանկի ծառայությունները մատուցվում են նաև հեռահար կապի միջոցներով, որոնց պայմանները ներկայացված են հետևյալ հղումներով՝

Converse Առցանց Բանկ / Converse Mobile - https://conversebank.am/hy/internet-banking/
SMS – Converse / USSD - https://conversebank.am/hy/sms-converse-ussd/


Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտի սպասարկման պայմաններ

Բանկի և ԱրՔա համակարգի ներքո գործող այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար

3%

ԱրՔա համակարգից դուրս գործող բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար

3%, նվազագույնը՝ 1,500 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրման և այլ հաշվի փոխանցման միջնորդավճար

3%

Բանկի "Վճարային Պորտալ" համակարգով և Բանկի դրամարկղերում, Ինտերնետ և Մոբայլ Բանկ համակարգերով քարտից քարտ փոխանցում

Բանկի և ՀՀ այլ բանկերի ArCa, Visa և Mastercard քարտին

3%1

Արտերկրի բանկերի Visa, Mastercard և MIR քարտին

3%1 + (1%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ)2

Քարտից քարտ (այլ եղանակով) փոխանցում3

3%1

Քարտից կանխիկի տրամադրման ամսական սահմանաչափ

Վարկային սահմանաչափի 50%

 

1 Միջնորդավճարի գանձումը կկատարվի գործարքի հաշվեգրման ժամանակ:
2 Միջնորդավճարը կգումարվի գործարքի գումարին և կգանձվի անմիջապես գործարքի ժամանակ:
3 Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:

Վերաթողարկում

Վճարային քարտերի ժամկետի ավարտին քարտի վերաթողարկումը կկատարվի սահմանված պայմաններով՝ հիմք ընդունելով վերաթողարկման օրվա դրությամբ հաճախորդի ավանդների մնացորդների հանրագումարը:

 

 

 

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

Հեռահար կապի միջոցներ

Բանկի ծառայությունները մատուցվում են նաև հեռահար կապի միջոցներով, որոնց պայմանները ներկայացված են հետևյալ հղումներով՝

Converse Առցանց Բանկ / Converse Mobile - https://conversebank.am/hy/internet-banking/
SMS – Converse / USSD - https://conversebank.am/hy/sms-converse-ussd/

Ուշադրություն

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է հաճախորդից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն" ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/compare-payment-card
 

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ֆիզիկական անձանց դեպքում):

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ"ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ i[email protected]
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

  • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
  • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
  • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով
  • Viber ՝ +374 95 511211
  • Skype ՝ conversebank-callcenter

Թարմացվել է 17.03.2022թ.17:00

Տեղեկատվական ամփոփագիր
Պայմանները մինչ 22.11.2021