Թեժ գիծ +37410 511 211

Հատուկ առաջարկ

Հատուկ առաջարկ 

Եթե ունեք "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում 6 ամիս և ավելի ժամկետով ժամկետային ավանդ, կարող եք ձեռք բերել դեբետային և հաշվարկային քարտեր հետևյալ պայմաններով. 

 Ավանդի գումար

 Քարտատեսակ

Քարտային հաշվի սպասարկման վճար

 Վարկային սահմանաչափ

Տոկոսադրույք

 Առավելություններ1
200.000 ՀՀ դրամից մինչև 2 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Visa Classic

Mastercard Standard

MC Women’s

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 90%

 

 

 

 

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած՝
AMD + 5,5%
USD + 3,5%
EUR +2,5%

Առևտրային կետում առաջին գործարքի (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված) դեպքում՝ + 10% CashBack2, բայց ոչ ավել քան 5.000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ/
2 մլն ՀՀ դրամից մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Visa Gold

MasterCard Gold

Առևտրային կետ/երում առաջին երեք գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված) դեպքում՝ + 10% CashBack2, սակայն յուրաքանչյուր գործարքի համար ոչ ավել քան 10.000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ/
10 մլն ՀՀ դրամից մինչև 100 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Visa Platinum՝
Priority Pass Card հաստատմամբ

 

 

 

 

 

 

 

 

90%, բայց ոչ ավել քան 43 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

 

 

 

 

 

 

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած՝
AMD + 5,5%
USD + 3,5%
EUR + 2,5%

Առևտրային կետ/երում առաջին երեք գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված) դեպքում՝ + 10% CashBack2, սակայն յուրաքանչյուր գործարքի համար ոչ ավել քան 10.000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ/
100 մլն ՀՀ դրամ և ավելի կամ համարժեք արտարժույթ

Visa Infinite

 

 

 

 Մինչև 43 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Առևտրային կետ/երում առաջին հինգ գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված) դեպքում՝ + 10% CashBack2, սակայն յուրաքանչյուր գործարքի համար ոչ ավել քան 10.000 ՀՀ դրամ /համարժեք արտարժույթ/

1"Առավելություններ" սյունակում նշված Cashback-ի պայմանները տարածվում են միայն 2016թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից հետո թողարկված Բանկի հաշվարկային քարտերով տրամադրված վարկային սահմանաչափ ունեցող հաճախորդների/վարկառուների վրա:

Այլ պայմաններ`

Ավանդի արժույթ ՀՀ դրամ, եվրո, ԱՄՆ դոլար

 

 

Սահմանափակումներ

Տարածվում է բոլոր ավանդատեսակների վրա՝ բացառությամբ.
 • Կուտակային կենսաթոշակային, Նվազեցման իրավունքով, Գտնված երազ և հօգուտ երրորդ անձանց ներդրված ավանդների, որոնց վրա տարածվում են միայն սահմանված դեբետային քարտերի տրամադրման պայմանները,
 • Աշնանային ավանդի (2016թ.)

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է, եթե ավանդի վերջնաժամկետին մնացել է ոչ պակաս, քան 30 օրացուցային օր

Վարկային սահմանաչափի ժամկետ Ավանդի վերջնաժամկետ

Վարկային սահմանաչափի տեսակը

 Վերականգնվող

 

Տոկոսների վճարման կարգ

Հաշվարկային քարտերը տրամադրվում են վարկային սահմանաչափի արտոնյալ ժամանակահատվածով, ընդ որում, քաղվածքի ձևավորման համար ամիսը սահմանվում է 1-30 /կախված ամսվա վերջին օրվա ամսաթվից/, իսկ մարման համար տրամադրվում է 10 օր արտոնյալ ժամանակահատված:

 

Կանխիկացման և անկանխիկ փոխանցման միջնորդավճար

 • Հաշվարկային քարտերի համար՝
-Բանկի և Արքա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերից՝ 3%;
-ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերից՝ 3%՝ նվազագույնը 1500 ՀՀ դրամ:
 • Դեբետային քարտերի համար՝ համաձայն Բանկի "Սակագներ և դրույքներով" դեբետային քարտերի համար սահմանված միջնորդավճարների:
 • Քարտից քարտ, քարտից բանկային հաշիվներ փոխանցումներ՝ 3%:
Ավանդի նվազագույն գումարի չափ 200,000 ՀՀ դրամ /կամ համարժեք արտարժույթ/
Ինտերնետ Բանկինգ անվճար

 

 

Վաղաժամկետ դադարեցում

Ավանդը գումարը՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի, անկախ դադարեցման հիմքից, Ավանդի ներդրման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում վաղաժամկետ մարելու դեպքում տրամադրված վճարային քարտի պայմանները սահմանվում են բանկում գործող համապատասխան վճարային քարտերի պայմանների համաձայն, իսկ քարտով գործարք կատարելիս վճարված Cash back-ի գումարը նվազեցվում է ավանդի մայր գումարից: Ավանդի վաղաժամկետ մարման դեպքում Ավանդի գումարն առաջնահերթ ուղղվում է տրամադրված վարկային սահմանաչափի մարմանը:
Վարկի սահմանաչափի արժույթը Վարկը տրամադրվում է Ավանդի արժույթով:
Քարտի սպասարկման վճար Քարտի սպասարկման տարեկան վճարը գանձվում է ավանդի մարմանը հաջորդող օրվանից մեկ տարի հետո:

CashBack2

/Հետվերադարձ/

 • Տրամադրվում է այն ավանդատուներին, ովքեր քարտի բացման օրվանից հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում կկատարեն առևտրային կետ/երում անկանխիկ գործարք/ներ/ և որոնք վաղաժամկետ հետ չեն պահանջի ավանդի գումարը առաջին 6 ամիսների ընթացքում, ընդ որում, քարտի բացման օր է համարվում Բանկի կողմից քարտի տպագրման օրը:
 • Cash Back-ը տրամադրվում է ՀՀ և Արցախի առևտրային կետ/երում քարտով կատարված անկանխիկ գործարքի/ներ/ համար:
 • CashBack ծրագրի շրջանակներում առևտրային կետ/երում կատարված գումարը հաճախորդի հաշվից ելքագրվում է ամբողջությամբ, իսկ գումարի հետ վերադարձը հաշվարկվում և հաճախորդի հաշվին մուտքագրվում է 30 օրացուցային օրվա լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը:
 • CashBack-ը չի տարածվում համացանցով առցանց եղանակներով կատարված գնումների վրա:
 • Այն դեպքում, երբ տվյալ օրը կամ համապատասխան առևտրային կետ/երում Բանկի կողմից տրամադրվում է այլ Cashback, ապա համապատասխան քարտի համար Cashback-ը չի կիրառվում:
 • Արտարժութային քարտերին հաշվեգրվում է հետվերադարձի /CashBack/ օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխարժեքով հաշվարկված արտարժույթ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

 

Ֆինանսներ բոլորի համար