Թեժ գիծ +37410 511 211

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Արտադրողականության խթանման նպատակային ծրագրի (այսուհետ՝ նպատակային ծրագիր) նպատակն է տնտեսավարողների համար ստեղծել մատչելի ֆինանսական միջոցների հասանելիություն՝ արդիականացնելու արտադրական հնարավորությունները և խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն, որը կբերի արտադրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների մրցունակության բարձրացման և աշխատանքի արտադրողականության աճի։

Նպատակ
1) նոր (չօգտագործված) մեքենասարքավորումների գնում կամ ներմուծում, որոնք օգտագործվելու են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում (այսուհետ՝ մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր).
2) ավելացված արժեքի հարկ վճարող կապալառու կազմակերպության կողմից կապիտալ շինարարության իրականացում (այսուհետ՝ կապիտալ շինարարության իրականացում)՝ մեքենասարքավորման մոնտաժման և սպասարկման դեպքում, ընդ որում միայն այն դեպքում, երբ տնտեսավարողը ձեռք է բերել սույն հավելվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված մեքենասարքավորումը (մեքենասարքավորումները).
3) ընկերության բիզնես գործընթացների թվայնացման նպատակով թվային ծրագրերի կամ հարթակների ձեռքբերում («բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում»).
4) ընկերության արտադրողականության բարձրացման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների և փորձագետների ներգրավում («արտադրողականության աճի խորհրդատվություն»):

Վարկառու/Լիզինգառու
Օժանդակությունը տրամադրվում է տնտեսավարողներին՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող և լիցենզավորված բանկերից կամ վարկային կազմակերպություններից (այսուհետ՝ ֆինանսական կազմակերպություն) ստացվող նպատակային վարկերի/լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման ձևով:

Արժույթ

ՀՀ դրամ կամ արտարժույթ

Վարկի/Լիզինգի գումար
Մեկ տնտեսավարողի (ներառյալ տնտեսավարողի հետ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածով փոխկապակցված համարվող կազմակերպությունները)՝ օժանդակության գործիքի ներքո տրամադրվելիք վարկերի/լիզինգի՝ սույն նպատակային ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը՝

 

Վարկի/լիզինգի
օգտագործման ուղղությունը
 
Սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումար
Մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր 1 մլրդ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (պայմանագրի ստորագրման պահի փոխարժեքով)
Կապիտալ շինարարություն Ձեռք բերված մեքենասարքավորման 30%
Բիզնես գործընթացների թվայնացման
ծրագրային ապահովում;
Արտադրողականության խորհրդատվություն
 
400 մլն դրամ կամ համարժեք
արտարժույթ (պայմանագրի
ստորագրման պահի
փոխարժեքով)
 


Ժամկետները՝ 

ա. վարկի/լիզինգի պայմանագիր՝ մինչև 120 ամիս,
բ. սուբսիդավորում՝ մինչև 42 ամիս.

Սուբսիդավորման չափը
Հայաստանի Հանրապետության դրամով վարկերի սուբսիդավորման չափերը, կախված նպատակից, հետևյալն են՝ 

Նպատակը Սուբսիդավորման չափը
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի վարկ      8%
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի լիզինգ    10%
կապիտալ շինարարության վարկ     8%
կապիտալ շինարարության լիզինգ    10%
Բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային
ապահովման վարկ; Արտադրողականության խորհրդատվության վարկ
 
    8%
Բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովման լիզինգ; Արտադրողականության խորհրդատվության լիզինգ    10%

Արտարժույթով վարկերի սուբսիդավորման չափերը, կախված նպատակից, հետևյալն են՝

 

Նպատակը Սուբսիդավորման չափը
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի վարկ       6%
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի լիզինգ       8% 
կապիտալ շինարարության վարկ       6%
կապիտալ շինարարության լիզինգ       8% 
Բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովման վարկ; Արտադրողականության խորհրդատվության վարկ       6%
Բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովման լիզինգ; Արտադրողականության խորհրդատվության լիզինգ       8% 

 

Վճարներ
Վարկի/լիզինգի տրամադրման և սպասարկման ընթացքում միջնորդավճարներ, վաղաժամկետ մարման համար տույժեր/տուգանքներ կամ այլ վճարներ չեն կիրառվում

Ակրեդիտիվ
Սույն միջոցառման շրջանակներում վարկ է համարվում նաև փաստաթղթային ակրեդիտիվը, և փաստաթղթային ակրեդիտիվի միջոցով տրամադրվող ֆինանսավորումը ևս ենթակա է սուբսիդավորման՝ սույն միջոցառմամբ սահմանված վարկի պայմաններով։

 

Այլ պայմաններ
- Վարկային միջոցների օգտագործման կարգը՝ միայն անկանխիկ և բանկայի փոխանցումներով
- վարկի/լիզինգի առարկայի արժեքը ներառում է վարկի/լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գինը, Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման հետ կապված ծախսերը (տեղափոխում, այդ թվում՝ տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն)
- այն դեպքում, երբ կառուցվածքը (կոնստրուկցիան) կազմում է վարկով/լիզինգով ձեռք բերվող տեխնոլոգիական սարքավորման անբաժանելի մաս, ապա կառուցվածքը կարող է դիտարկվել որպես վարկի/լիզինգի առարկա.

 

Սույն նպատակային ծրագրի իմաստով նպատակային է համարվում այն վարկ/լիզինգը, որը տրամադրվել է ստորև աղյուսակում ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 874-Ն հրամանով հաստատված՝ Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչների և որոշման 5-րդ կետով սահմանված օգտագործման նպատակների համադրությամբ՝

 

Գործունեության նպատակ
Օգտագործման նպատակ
B (ԲԻ) "ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ"

 

մեքենասարքավորումների և
դրանց բաղկացուցիչ մասերի
ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 

C (ՍԻ) "ՄՇԱԿՈՂ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ"
 
մեքենասարքավորումների և
դրանց բաղկացուցիչ մասերի
ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
D(ԴԻ)
"ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ,
ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԵՎ
ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ"
 
մեքենասարքավորումների և
դրանց բաղկացուցիչ մասերի
ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում,բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
F (ԷՖ) "ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ" մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում,բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
G 45.2 (ՋԻ) "ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ և ՆՈՐՈԳՈՒՄ"
մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
H (ԷՅՋ) "ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ" մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
I 55 (ԱՅ) "ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ"
(բացառությամբ Երևան քաղաքի վարչական
սահմաններում կացության կազմակերպման գործունեություն իրականացնող
տնտեսավարողների)
 
մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
J (ՋԵՅ)
"ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ"
 
մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում, բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
M (ԷՄ) "ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ" մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում,բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
N77 (ԷՆ) "Վարձույթ և լիզինգ" մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում,բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
P (ՓԻ) "ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ" մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում
 
Q (ՔՅՈՒ)
"ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ"
 
մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում,բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն
 
R (ԱՌ) 90 «Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
 
մեքենասարքավորումների և
դրանց բաղկացուցիչ մասերի
ձեռքբերում;
կապիտալ շինարարության
իրականացում; բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում; արտադրողականության խորհրդատվություն

 

 

Ընդ որում, որոշման համատեքստում որպես տնտեսական գործունեության դասակարգիչ է դիտարկվում այն ոլորտային դասակարգիչը, որի համար շահառուն դիմում է ֆինանսավորման։
Սույն միջոցառումը գործելու է մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։