Թեժ գիծ +37410 511 211

ԿԲՀՏ/ԿԲԼՏ

Կոնվերս բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք - ԿԲՀՏ

ԿԲՀՏ-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

ԿԲՀՏ= Փոփոխվող բաղադրիչ + Հաստատուն բաղադրիչ

որտեղ՝

Փոփոխվող բաղադրիչ՝ սահմանվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը՝ հիմք ընդունելով Բանկի "Պրոգրես" ավանդատեսակի տասներկու ամիս ժամկետով ներդրվող ավանդների համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքներն` ըստ յուրաքանչյուր արժույթի, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է վերջին երեք ամիսների ընթացքում գործող միջին տարեկան տոկոսադրույքները:

Հաստատուն բաղադրիչ՝ սահմանվում է՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև՝ Բանկում, ժամկետային ավանդների և վարկերի տոկոսադրույքների փոփոխությունները և առկա միտումները, ՀՀ տնտեսական ցուցանիշները՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ վիճակագրության ծառայության կողմից հրապարակված նյութերի, մասնավորապես հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության զարգացումները, ինչպես նաև միջազգային շուկաների փոփոխությունները:

ԿԲՀՏ-ով հաշվարկվող գործող վարկային և/կամ այլ ֆինանսավորումների պայմանագրերի, ինչպես նաև գործող ավանդային պայմանագրերի պարագայում փոփոխված ԿԲՀՏ-ն ուժի մեջ է մտնում ԿԲՀՏ-ի հաստատման ամսվա հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից:

Կոնվերս բանկի լողացող տոկոսադրույք - ԿԲԼՏ

ԿԲԼՏ-ով հաշվարկվող ֆինանսավորումների դեպքում ըստ արժույթների ֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանվում է հետևյալ սկզբունքով՝

ՀՀ դրամ  ԿԲԼՏՊԶՊԿՏ + հաստատուն տոկոսադրույք /%/
ԱՄՆ դոլար  ԿԲԼՏUSD LIBOR + հաստատուն տոկոսադրույք /%/
Եվրո  ԿԲԼՏEURO LIBOR + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

Մասնավորապես, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է.

  • ՀՀ դրամով, ապա

տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է ՀՀ պետական 180-օրյա զեղչատոկոսային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքով /ՊԶՊԿՏ/, որը հրապարակվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից` https://www.cba.am ինտերնետային կայքում:

  • ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով, ապա

տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլարի կամ Եվրոյի համար ԼԻԲՈՐՈՎ և օգտագործվում են համապատասխանաբար "ԱՄՆ դոլար 6-ամսյա ICE LIBOR" կամ "Եվրո 6-ամսյա ICE LIBOR" բենչմարկները, որոնք հրապարակվում են Intercontinental Exchange (ICE) (Ինտերկոնտինենտալ Էքսչենջ (ICE)) կազմակերպության կողմից` https://www.theice.com ինտերնետային կայքում:

Միաժամանակ, Բանկի կողմից ըստ արժույթների հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում սահմանվում են հետևյալ երկրորդային ցուցանիշները.

  • ՀՀ դրամի դեպքում ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանվող վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, իսկ ֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝

ԿԲԼՏՀՀ ԿԲ ՎԵՐԱՖԻՆ. % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

  • ԱՄՆ դոլարի դեպքում ԱՄՆ Ֆեդերալ Ռեզերվ բանկի կողմից սահմանված Federal funds-ի տոկոսադրույքը կամ միջակայքի վերին շեմը, իսկ ֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝

ԿԲԼՏFED FUND % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

  • Եվրոյի դեպքում Եվրոպական կենտրոնական բանկի Marginal lending facility-ի տոկոսադրույքը, իսկ ֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝

ԿԲԼՏMarginal lending facility % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

Ընդ որում՝ հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության և երկրորդային ցուցանիշների կիրառման դեպքում երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա սահմանված ԿԲԼՏ-ներով ֆինանսավորումների անվանական տոկոսադրույքները սահմանվում են այնպես, որ ֆինանսավորման տոկոսադրույքի հաստատուն բաղադրիչի փոփոխության պայմաններում անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը մնա անփոփոխ:

Սահմանված ԿԲԼՏ հիմնական և երկրորդային ցուցանիշները հրապարակվում են Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում և հասանելի են Բանկի տարածքում:

ԿԲԼՏ հաշվարկն իրականացվում է տարեկան 2 անգամ՝ օգոստոսի 15-ին և փետրվարի 15-ին, ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում՝ հաջորդող աշխատանքային օրը՝ հիմք վերցնելով ԿԲԼՏ-ների հաշվարկման հիմքում ընկած վերոնշյալ ցուցանիշների մեծությունները համապատասխանաբար օգոստոսի 15-ի և փետրվարի 15-ի դրությամբ, սակայն, անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ՝ եթե ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի 6 ամսական Լիբորի տոկոսադրույքը վերջին ԿԲԼՏ-ի հաստատումից հետո փոփոխվում է 1 տոկոսային կետ և ավելի, իսկ Պետական Զեղչատոկոսային Պարտատոմսերի կորի տոկոսադրույքը վերջին ԿԲԼՏ-ի հաստատումից հետո՝ 2 տոկոսային կետ և ավելի, հաշվարկները կարող են իրականացվել այլ ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան տարեկան 2 անգամ:

Կոնվերս Բանկի Լողացող Տոկոսադրույքները (ԿԲԼՏ)

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 7.73%
ԱՄՆ դոլար 0.33%
Եվրո -0.30%

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

  • ՀՀ դրամ՝ 7.57%
  • ԱՄՆ դոլար՝ 0.25%
  • Եվրո՝ -0.35%

 

(ԿԲԼՏ) պայմանները մինչ 15․08․2021

 
Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 6.49%
ԱՄՆ դոլար 0.33%
Եվրո -0.30%

 

Երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 6.89%
ԱՄՆ դոլար 0.25%
Եվրո -0.35%

(ԿԲԼՏ) պայմանները մինչ 15․02․2021

 
Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 5.60%
ԱՄՆ դոլար 0.33%
Եվրո -0.30%

 

Երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 9.78%
ԱՄՆ դոլար 0.25%
Եվրո -0.35%

(ԿԲԼՏ) պայմանները մինչ 15․08․2020

 
Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 5.60%
ԱՄՆ դոլար 1.72%
Եվրո -0.30%

 

Երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 7.00%
ԱՄՆ դոլար 1.75%
Եվրո -0.35%

(ԿԲԼՏ) պայմանները մինչ 15․02․2020

 
Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 6.25%
ԱՄՆ դոլար 2.5%
Եվրո -0.3%

 

Երկրորդային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 5.75%
ԱՄՆ դոլար 2.25%
Եվրո 0.25%

 

 

Կոնվերս բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք - ԿԲՀՏ

 

ԱրխիվISO (Կոդ) Միավոր Փոխարժեք Սկզբի ամսաթիվ Վերջի ամսաթիվ
AMD 1 11.00 01.01.2022 31.01.2022
USD 1 6.75 01.01.2022 31.01.2022
EUR 1 4.50 01.01.2022 31.01.2022