Թեժ գիծ +37410 511 211

"ԱյԹի պարկ բնակելի համալիր" ՍՊԸ հետ համագործակցության շրջանակներում ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)

 

"ԱյԹի պարկ բնակելի համալիր" ՍՊԸ հետ համագործակցության շրջանակներում ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) "ԱյԹի պարկ բնակելի համալիր" ՍՊԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) հետ համագործակցության շրջանակներում ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվում է սարքավորումների լիզինգային Ֆինանսավորում` հետևյալ պայմաններով.

Գումար և լիզինգ/գրավ հարաբերակցություն

Նվազագույնը` 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Առավելագույն արժեք չի սահմանվում, սակայն լիզինգի գումարը չի կարող գերազանցել Վաճառողի կողմից տրամադրված հաշիվ-ապրանքագրում կամ այլ համապատասխան փաստաթղթում ներկայացված արժեքի 90%-ը

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներն ըստ ժամկետների և արժույթների

Արժույթ

Կանխավճար

Ժամկետ

12 - 24 ամիս

25 - 36 ամիս

37 - 48 ամիս

49 - 60 ամիս

61 - 84 ամիս

ՀՀ դրամ

10%*

Անվանական

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.50 - 15.00%

Փաստացի

12.05 - 12.22%

12.63 - 12.72%

13.20 - 13.26%

13.77 - 13.82%

14.33 - 16.09%

Անվանական

13.00%

13.50%

14.00%

14.50%

15.00 - 18.00%

Փաստացի

13.72 - 13.91%

14.31 - 14.41%

14.88 - 14.96%

15.46 - 15.52%

16.04 - 19.58%

20%

Անվանական

12.50%

13.00%

13.50%

14.00%

14.50 - 17.50%

Փաստացի

13.16 - 13.34%

13.74 - 13.84%

14.32 - 14.39%

14.89 - 14.95%

15.47 - 18.99%

ԱՄՆ դոլար

10%*

Անվանական

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.00 - 11.50%

Փաստացի

8.25 - 8.36%

8.80 - 8.86%

9.35 - 9.39%

9.90 - 9.93%

10.45 - 12.14%

Անվանական

9.00%

9.50%

10.00%

10.50%

11.00 - 13.00%

Փաստացի

9.32 - 9.45%

9.88 - 9.95%

10.44 - 10.49%

10.99 - 11.03%

11.55 - 13.81%

20%

Անվանական

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

10.50 - 12.50%

Փաստացի

8.79 - 8.91%

9.34 - 9.40%

9.89 - 9.94%

10.44 - 10.48%

11.00 - 13.25%

Լիզինգի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Անուիտետային - հավասարաչափ ամսական մարում, որում մայր գումարը և կուտակված տոկոսները ներառված են փոփոխական մասերով:

Հայտի ուսումնասիրության վճար

0

Տրամադրման վճար

0

Սպասարկման վճար

0

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, այլ անշարժ գույքի գրավ այն դեպքում, երբ հաճախորդի կողմից վճարվող կանխավճարը կազմում է վարձակլվող գույքի մինչև 20%-ը:

*Կախված Վաճառողի կողմից ներկայացված գնառաջարկի:

Լրացուցիչ գրավի պահանջի դեպքում հաճախորդի կողմից իրականացվող վճարների ցանկ

Գրավի առարկայի գնահատում

18,000 - 360,000 ՀՀ դրամ (կախված տեսակից և մակերեսից)

Միասնական տեղեկանք

10,000 ՀՀ դրամ

Նոտարական վավերացում

20,000 ՀՀ դրամ

Գրավի իրավունքի գրանցում

27,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը Ձեզ համար տոկոսագումարները և լիզինգի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում

Տույժեր և տուգանքներ

Բանկի կողմից կարող են կիրառվել հետևյալ տույժերն ու տուգանքները.

1. Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում լիզինգառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ` տույժ/տուգանք, տոկոսագումար, մայր գումար:
2. Մինչև գործողության ժամկետի կեսը լիզինգի վաղաժամկետ մարման դեպքում կիրառվում է տուգանք վաղաժամկետ մարվող գումարի 5%-ի չափով:

Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Եթե լիզինգառուն չկատարի իր պարտավորությունները, ապա երաշխավորն է վճարելու նրա փոխարեն, վատանալու է նաև երաշխավորի վարկային պատմությունը և հնարավոր է՝ երաշխավորը զրկվի իր սեփական գույքից:

Կոնվերս Բանկը՝

 • երաշխավորին կտրամադրի լիզինգի և երաշխավորության պայմանագրերի և մարման գրաֆիկի օրինակ,
 • հաղորդակցումը կիրականացնի երաշխավորի կողմից ընտրված եղանակով,
 • առնվազն 7 օր առաջ կծանուցի պայմանագրի պայմանների փոփոխության մասին,
 • 1 օր առաջ կհիշեցնի առկա պարտավորության վերաբերյալ,
 • լիզինգի մարման ուշացման դեպքում՝ ամենաուշը մեկ օր հետո այդ մասին կտեղեկացնի երաշխավորին:

Երաշխավորն իրավունք ունի՝

 • ցանկացած ժամանակ Բանկից պահանջել տեղեկատվություն լիզինգի մնացորդի չափի մասին,
 • լիզինգառուից հետ ստանալու իր կողմից լիզինգի համար վճարած գումարները, ինչպես նաև լիզինգառուի փոխարեն կրած այլ վնասները:

Գնահատում

- Լիզինգի առարկայի գնահատում չի իրականացվում` հիմք է ընդունվում Վաճառողի կողմից լիզինգառուին տրված փաստաթղթում նշված արժեքը:
- Լրացուցիչ գրավադրվող գույքը ենթակա է գնահատման Բանկի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող ընկերություններից որևէ մեկի միջոցով: Գնահատող ընկերության ընտրությունը կատարվում է հաճախորդի կողմից: Գույքի արժեքի գնահատման տեղեկատվական նամակը և հաշվետվությունը վավեր են տրման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում: Անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ շուկայում գների փոփոխություն) կարող է պահանջվել լրացուցիչ գնահատում:

 Գնահատող ընկերությունների ցանկ 

 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

• Ֆինանսավորման դիմում-հայտ:
• Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթեր` կանոնադրություն, պետ. ռեգիստրի վկայական:
• Բաց բաժնետիրական ընկերության դեպքում՝ տեղեկանք դեպոզիտարիայից բաժնետերերի վերաբերյալ:
• Ընկերության հիմնադիրների, տնօրենի, երաշխավորների, գրավատուների և այլ փոխկապակցված անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթ, հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է նույնականացման քարտ):
• Հարցումներ կատարելու համաձայնություններ` հայտատուի, երաշխավորների, գրավատուների և այլ փոխկապակցված անձանց:
• Վաճառողի կողմից լիզինգառուին տրված սարքավորումների արժեքի վերաբերյալ տեղեկանք:
• Գրավի սեփականության վկայական, գրանցման հիմքեր:
• Գրավի նախնական գնահատման տեղեկատվական նամակ՝ ներկայացվում է մինչև լիզինգի հաստատումը:
• Գրավի գնահատման հաշվետվություն՝ ներկայացվում է լիզինգի հաստատումից հետո:
• Հարկային հաշվետվություններ՝ նախորդ տարվա հունվարի 1-ից մինչև ընթացիկ ժամանակահատվածի համար:
• Հարկային միասնական հաշվի քաղվածք` վերը նշված ժամանակահատվածի համար:
• Հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածք (էլեկտրոնային):
• Համագործակցության պայմանագրեր, լիցենզիաներ, թույլտվություններ (առկայության դեպքում)` կախված գործունեության ոլորտից:
• Գործունեության վայրի վերաբերյալ հիմքեր՝ վարձակալության պայմանագիր, սեփականության վկայական:
• Ֆինանսական տեղեկատվություն`
 նախորդ տարվա սկզբից մինչև ընթացիկ վերլուծության ժամանակահատվածը դրամական հոսքեր,
 նախորդ տարվա սկզբի, վերջի և վերլուծության ժամանակահատվածի դրությամբ
- հաշվեկշիռ,
- դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների բացվածքներ,
- հիմնական միջոցների բացվածքներ:
• Բանկերում գործող հաշիվների քաղվածքներ՝ վերլուծության նախորդ տարվա հունվարի 1-ից մինչև ընթացիկ ժամանակահատվածը:
• Ընդհանուր ժողովի կամ միակ մասնակցի որոշման արձանագրության քաղվածք՝ ֆինանսավորում ստանալու, գույքի գրավադրման, երաշխավորության տրամադրման վերաբերյալ:
• Տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (լիզինգի հաստատումից հետո):
• Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության:

Վարկային պատմություն

Վարկային պատմությունը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ամբողջությունն է, որը ցույց է տալիս վերջինիս ֆինանսական պարտավորությունների կամ դրանց կատարման պատմությունը: Այն կարևոր է, քանի որ վարկի համար դիմելուց, բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը, մինչև վարկ տրամադրելու որոշում կայացնելը, ուսումնասիրում է դիմումատուի վարկային պատմությունն ու գնահատում, թե որքանով է պատասխանատու վերջինս՝ որպես վարկառու:

Վարկային պատմության մեջ ներառվում են հարցման պահին նախորդող 5 տարիների վերաբերյալ տվյալները, և այն ձևավորվում է`

 • անձի ստացած ֆինանսավորումներից, այդ թվում՝

- դրանց քանակից և գումարից,
- յուրաքանչյուր ֆինանսավորման գումարից, տեսակից, ժամկետներից, դրա գծով վարկատուի կողմից կիրառվող անվանական տոկոսադրույքից,
- ֆինանսավորման ապահովում հանդիսացող գրավների վերաբերյալ տեղեկատվությունից,

 • վարկից բխող մարումների կատարման պարտաճանաչությունից (օրինակ` ժամանակին են վճարվել տոկոսներն ու մայր գումարը, թե՝ ոչ),
 • այլ անձանց տրամադրված երաշխավորություններից, դրանց քանակից և գումարից, յուրաքանչյուր երաշխավորությամբ ապահովված վարկի տեսակից, ժամկետներից և գրավների վերաբերյալ տեղեկատվությունից,
 • ֆինանսավորումների և երաշխավորությունների գծով ժամկետանց օրերի/գումարների առկայությունից, ինչպես նաև դրանց համար սահմանված տույժ ու տուգանքներից,
 • չվճարված կամ ուշացված կոմունալ վճարներից:

Վարկային պատմությունը չի պարունակում անձնական բնույթի տվյալներ, ինչպես օրինակ անձի էթնիկական պատկանելիություն, կրոնական և քաղաքական հայացքներ, սոցիալական վիճակ և այլն:

Եթե վարկային պատմության մեջ առկա են սխալ կամ թերի տվյալներ, ապա պարզաբանման և ուղղման նպատակով վարկառուն կարող է այդ մասին տեղեկացնել «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին, այսուհետ՝ նաև Վարկային բյուրո, կամ ուղղակիորեն դիմել տեղեկատվություն տրամադրող ֆինանսական կազմակերպություններին: Վարկային բյուրոյին տեղեկացումը կարող է իրականացվել համապատասխան գրավոր դիմում ներկայացնելու միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ առցանց ռեժիմում «Իմ ԱՔՌԱ» անձնական գրասենյակից:
Վարկային բյուրոյի կողմից տրամադրված վարկային զեկույցների վերաբերյալ հաճախորդների բողոքների ընդունման/ստացման, քննարկման և վերջիններիս արձագանքման գործընթացը, գործողությունների հաջորդականությունը սահմանվում է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի «Վեճերի լուծման ընթացակարգ»-ով:

Մանրամասները՝ Մանրամասները՝ abcfinance.am և acra.am հղումներում։

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի բարելավման քայլեր

Վարկային պատմությունը և սքոր գնահատականը բարելավելու համար անհրաժեշտ է նախ շտկել դրանք վատթարացնող հիմնական պատճառները, մասնավորապես` հարկավոր է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում արագ մարել գործող ժամկետանց պարտավորությունները, ինչպես նաև`

 • թեթևացնել վարկային բեռը` մասամբ կամ ամբողջությամբ մարելով գործող վարկերը,
 • մարումները կատարել սահմանված գրաֆիկին համապատասխան` բացառելով ուշացումները և ցուցաբերելով ճշտապահ վարքագիծ,
 • նվազեցնել տրված երաշխավորությունները` կրճատելով դրանց քանակը, գումարը, ինչպես նաև, առկայության դեպքում, ապահովելով այդ մասով ժամկետանց պարտավորությունների լրիվ մարումը,
 • բացառել ընթացիկ վարկերի գծով պարտավորությունների կատարման նույնիսկ մեկօրյա ուշացումները և խուսափել անվստահելի անձանց համար երաշխավոր դառնալուց,
 • խուսափել հաճախակի նոր վարկերի ստացման համար դիմելուց:

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքի տրամադրում մեկ անգամ (անկախ պարբերականությունից)` 0,
 • Կրկնօրինակի դեպքում1.

- Մինչև 1 ամիս վաղեմության ՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- Երկու ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության ՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ տարուց մինչև 3 տարի վաղեմության` 12,000 ՀՀ դրամ
- 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)` 24,000 ՀՀ դրամ

 • Տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար տեղեկանք1

- Մեկ ամսվա ընթացքում բացված հաշիվների դեպքում2՝ 5,000 ՀՀ դրամ
- Ավելի վաղ բացված հաշիվների դեպքում՝ 3,000 ՀՀ դրամ

 • Տեղեկանքներ/գրություններ

 Կատարված գործարքների վերաբերյալ
- Մինչև մեկ ամսվա վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ
 Բանկում գրավադրված գույքի՝ հաջորդող գրավի/օտարման համաձայնության վերաբերյալ գրություն` 6,000 ՀՀ դրամ՝ գրավադրված յուրաքանչյուր գույքի համար

 • Գործարքի կատարման հիմքեր, և այլ փաստաթղթերի պատճեններ (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

- Մինչև 1 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 12,000 ՀՀ դրամ

Այլ ծառայությունների սակագներ (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում

 Ներհանրապետական՝ 500 ՀՀ դրամ
 Միջազգային
- Օրենքով և պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին
- Այլ դեպքերում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 1,500 ՀՀ դրամ

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի՝ Պատվիրակված առաքման փոստային ծառայության միջոցով առաքում

- Ներհանրապետական՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Միջազգային` Առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 5,000 ՀՀ դրամ

 • Բանկում գրավադրված անշարժ գույքի սեփականության փաստաթղթերի փոփոխության համար համաձայնության տրամադրում3` 20,000 ՀՀ դրամ
 •  Գրավադրված անշարժ գույքը վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում` 12,000 ՀՀ դրամ
 • Գրավատուի կամ լիզինգառուի դիմումի հիման վրա գրավադրված գույքի մասնակի ազատում` 20,000 ՀՀ դրամ (ըստ յուրաքանչյուր գույքի)

1Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց:
2Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու փաստից:
3 Կիրառվում է միայն ֆիզիկական անձանց համար:

Ուշադրություն

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված կարող է փոխվել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և լիզինգի մարումների մեծությունը:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ տվյալները կտրամադրվեն վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում կարող է խոչընդոտել վարկի ստացման հարցում: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ստանալ Ձեր վարկային պատմության զեկույցը:

Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները:

Գրավի իրացումից ստացված գումարը Ձեր լիզինգային պարտավորությունները մարելու համար բավարար չլինելու դեպքում, դրանք կարող են մարվել Ձեր և/կամ երաշխավորի այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Բանկն իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագները՝ պայմանագրով սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին հաճախորդներին` սեփական ինտերնետային էջում (www.conversebank.am) հաղորդագրություն հրապարակելով, Բանկի տարածքում հայտարարություններ փակցնելու միջոցով, էլ. փոստով ծանուցումն ուղարկելով և/կամ հաճախորդի կողմից ընտրված Բանկի կողմից առաջարկվող այլ եղանակներով տրամադրելու միջոցով, որը համարվում է Հաճախորդի պատշաճ իրազեկում:

Լիզինգը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոններ

Բանկը հակված է տրամադրել լիզինգը, եթե
• Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ լիզինգի տրամադրման պայմաններին և սահմանափակող դրույթներին,
• Հայտատուն Բանկի պահանջով իր լիզինգի պարտավորությունն ապահովում է գրավով,
• Հայտատուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ,
• Հայտատուի ներկայացրած փաստաթղթերն արժանահավատ են և ներառում են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները,
• Հայտատուի վարկային պատմությունը դրական է կամ բացակայում է:
Հայտատուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը, կարող է հանգեցնել լիզինգի տրամադրման մերժմանը:

Լիզինգի տրամադրման որոշման մասին տեղեկացնելու և լիզինգը տրամադրելու ժամկետներ

 Որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 10 բանկային օր:
 Հաճախորդը տեղեկացվում է մեկօրյա ժամկետում:
 Լիզինգի պայմանագրերը կնքվում են հաճախորդի կողմից փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 3 - 5 բանկային օրվա ընթացքում:
 Լիզինգի փաստացի տրամադրումը հաճախորդին կատարվում է համապատասխան պետական մարմիններից լիզինգի (պահանջի դեպքում` նաև գրավի) իրավունքի գրանցումից հետո:

Լիզինգի ձևակերպման վայր և տրամադրման եղանակ

Լիզինգը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակում և մասնաճյուղերում:
Լիզինգի գումարը փոխանցվում է Վաճառողի հաշվին:

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15
"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ [email protected]
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 / Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

 • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
 • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
 • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով,WhatsApp՝ +374 95 511211,Skype՝ conversebank-callcenter

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Պայմանները մինչ 14.07.2024 

Պայմանները մինչ 14.01.2024 

Պայմանները մինչ 20.12.2023 

Պայմանները մինչ 22․09․2023 

 
Թարմացվել է 14․07․2024, 09:57