Թեժ գիծ +37410 511 211

Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկառու  ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)  
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:
Վարկի նվազագույն գումար 300,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

 

 Ապահովվածություն

 • Պարտավորությունները մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում գրավ կամ երկու երաշխավորի առկայություն /ֆիզիկական անձանց երաշխավորների դեպքում չափանիշները համաձայն Բանկի կարգի/
 • Պարտավորությունները 1.5 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում գրավ (թույլատրվում են նաև ապրանքանյութական պաշարներ, բայց ոչ ավելի քան գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի գումարի 50%-ը) և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ երաշխավորություն/ներ/

 

 

Տոկոսադրույքը

Արժույթ Ծրագրային/սեփական Մինչև 1 տարի 1-3 տարի 3-5 տարի

 

ՀՀ դրամ

Ծրագրային 13% 13% 13%
Սեփական 16% 16% 16%
ԱՄՆ դոլար Սեփական 12%  13%  14% 
Եվրո    10%  10%  11% 
Վարկային դիմումի ուսումնասիրության վճար, որը գանձվում է հաճախորդից հայտը Բանկ ներկայացնելիս

0 ՀՀ դրամ

Տրամադրման վճար Վարկի 2.5%` առանց գրավի ապահովման վարկերի դեպքում
Վարկի 1%` գրավով ապահովված վարկերի դեպքում

 

 

 

Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ

Վարկի ժամկետը`

Մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի ֆինանսավորումների դեպքում 12 - 36 ամիս, իսկ 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ֆինանսավորումների դեպքում 12 - 60 ամիս:

Վարկի և տոկոսների մարման կարգը

 •  անուիտետային
 •  զսպանակաձև
 •  ճկուն
Միջնորդավճարներ Բանկի կողմից կարող են սահմանվել այլ վճարներ այն պայմանով, որ փոփոխության արդյունքում վարկի փաստացի տոկոսադրույքը (չհաշված գրավադրման հետ կապված ծախսերը) չպետք է գերազանցի տարեկան 24%-ը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Առանց գրավի ապահովման, ՀՀ դրամ - ընդհանրական թերթիկ

Առանց գրավի ապահովման, ԱՄՆ դոլար - ընդհանրական թերթիկ

Առանց գրավի ապահովման, Եվրո - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, մինչև 1.5 մլն, ՀՀ դրամ - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, մինչև 1.5 մլն, ԱՄՆ դոլար - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, մինչև 1.5 մլն, Եվրո - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, սկսած 1.5 մլն, ՀՀ դրամ - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, սկսած 1.5 մլն, ԱՄՆ դոլար - ընդհանրական թերթիկ

Գրավով, սկսած 1.5 մլն, Եվրո - ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Գյուղատնտեսական վարկ ոսկու գրավադրմամբ

Վարկառու ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)

 

 

Վարկի արժույթը և գումարը

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

Վարկի գումարը տրամադրվում է գրավի գնահատված արժեքի 95%-ի չափով:

Վարկի տրամադրման համար պարտադիր չեն երրորդ անձանց երաշխավորությունները:

 

 

Ժամկետը, վարկի և տոկոսների մարման կարգը

Վարկի ժամկետը`

 •  անուիտետային մարման տարբերակով` 24 ամիս
 •  տոկոսները՝ ամսական հավասարաչափ, իսկ վարկի մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում մարման տարբերակով` 12 ամիս
ՀՀ դրամով վարկի դեպքում` վարկի մայր գումարի և տոկոսների վճարման համար սահմանվում է արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածով, որի ընթացքում Հաճախորդը կարող է մարումներ չկատարել:

 

Տոկոսադրույքը

 Արժույթ  Ծրագրային/սեփական  Մինչև 1 տարի  1-2 տարի  

 

ՀՀ դրամ

 Ծրագրային 13% 13%  
Սեփական 16% 16%  
 ԱՄՆ դոլար Սեփական 12% 13%  
   Եվրո   10% 10%  

Այլ դրույթներ և պայմաններ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Գանձվում է Հաճախորդի հաշվից միանվագ` վարկը տրամադրելիս` ըստ հետևյալ սանդղակի.

Վարկի գումար (ՀՀ դրամին համարժեք գումար) Սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
100,000-250,000 1,000
250,001-500,000 2,000
500,001-1,000,000 3,000
1,000,001-2,000,000 4,000
2,000,001-3,000,000 6,000
3,000,0001 և ավելի 10,000

Որոշ դեպքերում Բանկի կողմից կարող են սահմանվել տարածքային հատուկ սակագներ, այն պայմանով, որ վարկի փաստացի տոկոսադրույքը չի գերազանցի տարեկան 24%-ը:

Բանկի կողմից կարող են կիրառվել նաև այլ վճարներ, այն պայմանով, որ վարկի փաստացի տոկոսադրույքը չի գերազանցի տարեկան 24%-ը:

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում քարտային հաշվի սպասարկման վճար

Վարկի տրամադրման պահին` միանվագ 1,500 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամով վարկերի դեպքում քարտի պատրաստման և տրամադրման ժամկետը

2-4 աշխատանքային օր

Տույժեր և տուգանքներ

 1. Բանկի հայեցողությամբ կարող է կիրառվել տույժ՝ ժամկետանց վարկի և/կամ ժամկետանց տոկոսագումարի դեպքում ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:
 2. Վարկի տրամադրման համար սահմանված նախապայմանների յուրաքանչյուրի խախտման դեպքում` Բանկի հայեցողությամբ կարող է սահմանվել վարկի գործող տոկոսադրույքի բարձրացում մինչև 4 տոկոսային կետով:
 3. Գրավադրվող գույքի ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրական պոլիսի (վկայագրի) օրինակը Բանկին սահմանված ժամկետում տրամադրելու պարտավորությունը չիրականացնելու դեպքում`կարող է սահմանվել վարկի գործող տոկոսադրույքի բարձրացում մինչև 4 տոկոսային կետով:
 4. Հաճախորդի կողմից վարկի մարման ուշացումների կամ այլ պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման համար ԳՎԿ կողմից կարող են առանձին կոնկրետ վարկերի համար սահմանվել այլ տուժանքներ և անբարենպաստ հետևանքներ` ներառյալ գործող տոկոսադրույքի փոփոխություն:
 5. Տուժանքի մասին դրույթները և չափերը սահմանվում են Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրերով/համաձայնագրերով:

Ապահովում

Գրավադրվող ոսկյա իրեր

Այլ պայմաններ

ՀՀ դրամով վարկերը կարող են տրամադրվել նաև քարտերով, ընդ որում` ՀՀ դրամով վարկերը ARCA Classic, Visa Electron, Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով տրամադրելու դեպքում քարտի սպասարկման վճար չի գանձվում:

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով վարկերը տրամադրվում են Visa Electron կամ Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով, իսկ սպասարկման վճար չի գանձվում:
Հաճախորդի նախընտրությամբ վարկն այլ քարտերով ստանալու դեպքում կիրառվում են տվյալ քարտի սպասարկման Բանկում գործող սակագները:

Կանխիկացում`

 • ՀՀ դրամի դեպքում` 0.5%
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 0.3%

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 •  Վարկային դիմում` Բանկում գործող ձևին համապատասխան
 •  Անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ
 •  Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ
 •  Հաճախորդին պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի սեփականության վկայականներ կամ դրանց վարձակալության պայմանագրի պատճենները (վարելահող, խոտհարք, անասնագոմ)
 •  Տեղեկանք գյուղապետարանից/թաղապետարանից
 •  Լրացուցիչ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել ըստ անհրաժեշտության

Ընդհանրական թերթիկ ՀՀ դրամ

Ընդհանրական թերթիկ Եվրո

Ընդհանրական թերթիկ ԱՄՆ դոլար

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ուշադրություն

Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված գույքը և գրավի առարկայի իրացումից ստացված միջոցների հաշվին մարել Հաճախորդի վարկային պարտավորությունները:

Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Ֆինանսներ բոլորի համար