Թեժ գիծ +37410 511 211

Ավանդներ

Ժամկետային ավանդներ

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ն առաջարկում է ժամկետային ավանդների տեսականի ավանդատուի համար ընտրության հարմար տարբերակներով:

Ներդրեք  "Պրոգրես""Կարաս" ավանդները  նաև առցանց ՀԾ Ինտերնետ-Բանկ  համակարգի և Converse Mobile հավելվածի միջոցով: Հետևեք ՈւՂԵՑՈՒՅՑԻ քայլերին ավանդներ ներդնելու համար:

"Պրոգրես", "Կարաս" և ակցիաների շրջանակներում այլ տեսակների ավանդները հնարավոր է ներդնել նաև առցանց՝ առանց երրորդ անձի օգտին ավանդի ներդրման հնարավորության:

 

 

Ներբեռնիր հավելվածը

 

Կոնվերս Բանկի ավանդները՝

 Ավանդ  Տոկոսադրույք   Ժամկետներ

 

Պրոգրես

5․50% - 10․00% ՀՀ դրամ

0.75% - 4․00% ԱՄՆ դոլլար

0.50% - 2․25% Եվրո

 

45 օրից մինչև 24 ամիս

Կարաս

7․25% - 9․50% ՀՀ դրամ

2.01% - 3․40% ԱՄՆ դոլար

 

6 ամիս - 24 ամիս 

Մանուկ 

11.86% ՀՀ դրամ

3.83% ԱՄՆ դոլար 

 

5 - 18 տարի

Բարեկեցիկ ապագա

12.61% ՀՀ դրամ

4.83% ԱՄՆ դոլլար

 առնվազն 10 տարի

Օրական   46 - 545 օրերի միջակայքում
Գտնված երազ 9.75% ՀՀ դրամ 1 տարի
Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ  11.61% ՀՀ դրամ առնվազն 5 տարի

Եթե ունեք "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում 6 ամիս և ավելի ժամկետով ներդրած ժամկետային ավանդ, կարող եք ձեռք բերել դեբետային և հաշվարկային քարտեր արտոնյալ պայմաններով՝ օգտվելով Հատուկ առաջարկից:

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

 • Ավանդի ներդրման օր է համարվում ավանդատուի հաշվին միջոցների մուտքագրման օրը:
 • Ավանդի ներդրումը հավաստվում է պայմանագրով, որով ավանդատուն իրավունք է ստանում բանկից պահանջել վերադարձնել ավանդի գումարը` համապատասխան սահմանված տոկոսներով:
 • Եթե ավանդը ներդրվում է արտարժույթով, ապա ավանդատուն պայմանագրով հավաստում է, որ պայմանագիրը կնքելու պահին գիտակցել և ընդունել է արտարժույթի փոփոխման հետևանքով հնարավոր ռիսկերը:
 • Ավանդատուի կողմից ավանդային հաշվով ընթացիկ բանկային գործառնություններ չեն կարող իրականացվել, բացառությամբ ավանդի գումարի ավելացման գործառնությունների, եթե ավանդը ներգրավված է ավանդի գումարը ավանդատուի կողմից ավելացվելու իրավունքով:
 • Հաշիվների քաղվածքների, տեղեկատվական ամփոփագրին, ավանդներին վերաբերող այլ տեղեկությունները հնարավոր է ստանալ առձեռն, փոստով կամ էլ. փոստով, Ինտերնետ-բանկ համակարգով` լրացնելով համապատասխան "Տեղեկատվության տրամադրման հայտը":
 • Ավանդների տոկոսագումարները ենթակա են հարկման 10%-ի չափով:
 • Եթե ժամկետային ավանդը ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև ժամկետի ավարտը կամ մինչև բանկային ավանդի պայմանագրում նշված հանգամանքների վրա հասնելը, ապա ներկայացված դիմումի հիման վրա կատարվում է տոկոսի վերահաշվարկ` հետևյալ պայմաններով.
 • Եթե ավանդի պայմանագիրը ընդհատվում է ժամկետից շուտ, ապա ներկայացված դիմումի հիման վրա կատարվում է տոկոսի վերահաշվարկ հետևյալ պայմաններով՝

ա/ "Պրոգրես" և "Օրական" ավանդատեսակի համար կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով,

բ/ ԿԲՀՏ տոկոսադրույքով ավանդների համար`

- Ավանդը ներդնելուց հետո մինչև 1 տարին լրանալը պահանջելու դեպքում որոշվում է ավանդի գործողության ընթացքի միջին մնացորդը, դրանից հանվում է բանկի կողմից հաշվեգրված գումարը և այդ գումարի նկատմամբ կատարվում է վերահաշվարկ` այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

"Բարեկեցիկ ապագա" ավանդի դեպքում Բաշխման հատվածում կատարված դադարեցման դեպքում վերահաշվարկ չի կատարվում:

- 1 տարուց հետո պահանջելու դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ նախորդ մեկ տարվա ընթացքում կուտակված և վճարված տոկոսների մասով` բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով: Մինչ այդ /նախորդ մեկ տարին սկսելուն նախորդող տարվա վերջին օրը/ հաշվարկված և հաշվեգրված տոկոսների մասով վերահաշվարկ չի կատարվում: Մանուկ ավանդի դեպքում չի կատարվում նաև բոնուսի վճարը:

գ/ Գտնված երազ ավանդատեսակի դեպքում ցանկացած պահի դադարեցման դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ տարեկան 6% հաշվարկով:

 • Ավանդատուի կողմից ներդրած ավանդների ժամկետի ավարտի օրվանից (եթե ավանդատուի կողմից այլ հանձնարարական տրված չէ) ավանդային գումարները և տոկոսադրույքները ստանում են ցպահանջ ավանդի կարգավիճակ` մուտքագրվելով ավանդատուի հաճախորդի անունով բացված ցպահանջ ավանդի հաշվին:
 • Ժամկետային ավանդի պայմանագրով որոշված այն ավանդի համար սահմանված տոկոսների չափը, որը քաղաքացին ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից հետո հետ ստանալու պայմանով, բանկն իրավասու չէ միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:
 • Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանց կողմից դրամական միջոցները` ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների ճշտման դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
 • Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդը բանկ ներդնել որոշակի երրորդ անձի անունով` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 Ծանուցում ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին
  Ծանուցում ֆինանսական հաշտարարի վերաբերյալ 

Ֆինանսներ բոլորի համար

Թարմացվել է 04.12.2022թ. 08:00