Թեժ գիծ +37410 511 211

Փոխանցումներ

Փոխանցումներ

Կոնվերս Բանկը սահմանում է տարադրամի փոխանակման արտոնյալ փոխարժեք բոլոր նրանց համար, ովքեր Բանկի հետ համագործակցող արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով ստացած արտարժույթը կփոխանակեն ՀՀ դրամով:

Մեր բանկում գործում են հետևյալ դրամական փոխանցումների համակարգերը՝

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Տրասնֆեր քարտ

Կոնվերս բանկի միջոցով Converse Transfer և Unistream արագ դրամական փոխանցումնրի համակարգերով ստացված գումարները կարող եք ստանալ Տրանսֆեր քարտով

Սակագներ և դրույքներ

Փոխանցումներ 1.1/1.2/1.11

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/ 
1 ՀՀ դրամով
  1. Ներբանկային փոխանցումներ 
  - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին)1.3 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ-հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին) 0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
  mConverse մոբայլ բանկ համակարգի միջոցով փոխանցումներ  սակագներ
  2. Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր, բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումների 
  - հաշվետեր հաճախորդների համար  
  * նույն բանկային օրը փոխանցման պայմանով (շտապ)1.4 0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 10 000 ՀՀ դրամ
  * հաջորդ բանկային օրը փոխանցման պայմանով 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար1.5
 • մինչև 50 000 ՀՀ դրամը` 100 դրամ
 •  50 001 - 100 000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ
 • 100 001 և ավելի 0.1%, նվազագույնը 300 դրամ 
  3. Տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումներ (հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար/ 
  - Պետական տուրք  200 ՀՀ դրամ
  - Տեխնիկական զննության անցկացման վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Բնապահպանական վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ  200 ՀՀ դրամ
   4. Տեխնիկական զննության կտրոնի խոտանման կամ կորստի դեպքում կտրոնի կրկնօրինակի տրամադրում  2 000 ՀՀ դրամ
 2  Արտարժույթով և առարկայազուրկ մետաղներով1.2 
   1. Ներբանկային փոխանցումներ 
   - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/  0
   - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ հաշվետիրոջ օգտին/  0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
   2. Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին (OUR)4.4 
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.14%, նվազագույնը` 7 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի 0.1%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 30 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 1.6/1.7 0.15%, նվազագույնը` 15 000 ՀՀ դրամ, առավելագունը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով (ոսկի)4.6 Գործարքը կատարելու պահի դրությամբ փոխանցվող մետաղի` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դրամային արժեքի 0.15%, բայց ոչ պակաս քան 15,000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից (ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ Բանկ-հաճախորդ) որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0.1%, նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի  0.08%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 25 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 1.6/1.7  0.13%, նվազագույնը 12 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   2.1 Guaranteed OUR /այս տարբերակը ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջական  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  12 000 ՀՀ դրամ
   *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1% նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից /ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ"/ որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
    - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ 
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  10 000 ՀՀ դրամ
    *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1%, նվազագույնը 13 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   3. Վճարման հանձնարարականի կատարում` ստացողի հաշվին (BEN)1.4  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  5 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ1.7  0.15%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
  - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  4 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ1.7  0.13%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   "Շտապ" պայմանով փոխանցումների դեպքում ի հավելումն համապատասխան սակագնի գանձվում է1.4  10 000 ՀՀ դրամ
 3 Փոխանցման փնտրման, պայմանների փոփոխման, hետ կանչման հանձնարարականի կատարում4.6/4.9  
   1. ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ
   2. ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   3. ԱՄՆ դոլար1.8  25 000 ՀՀ դրամ
   4. Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ1.8  30 000 ՀՀ դրամ
   5. Ներբանկային փոխանցում /բոլոր արժույթներով/  1 000 ՀՀ դրամ
 4 Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից1.6  
   ՀՀ դրամ  0
   ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ  25 000 ՀՀ դրամ
 5 SWIFT հաստատում  
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում 3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
   Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում /հեռակառավարման համակարգերով հայտը ուղարկելու դեպքում/  2 000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

Ծանոթագրություններ

1.1 Փոխանցումները /այդ թվում՝ նաև մետաղական հաշվով/ կատարվում են Բանկում մուտքագրման պահից ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը և համարվում են կատարված, եթե առկա է Բանկի որևէ թղթակցային հաշվից նշված գումարի փաստացի դուրս գրման վավերացումը:
1.2 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
1.3 Սույն բաժնում "Հաշվետեր" հաճախորդի համար սահմանված սակագները գործում են նաև քարտային հաշիվների դեպքում:
1.4 ՀՀ դրամով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն վճարման հանձնարարականը ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" և ConverseMobile մոբայլ բանկ համակարգերից որևէ մեկով մինչև 15:00-ն, իսկ թղթային տարբերակով մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում: Նշված ժամերից հետո ներկայացված հանձնարարականները կկատարվեն հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:
1.5 Ոչ հաշվետեր հաճախորդի կողմից փոխանցումը կատարվում է միայն հաջորդ բանկային օրը:
1.6 Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:
1.7 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների այլ արժույթով փոխանցումները կատարվում են միայն "BEN" տարբերակով:
1.8 Վեց ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող փոխանցումների վերաբերյալ հարցումների դեպքում հաճախորդից լրացուցիչ կգանձվի 30,000 ՀՀ դրամ:
1.9. Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:

1.10 Սակագինը գործում է վճարման հանձնարարականն ինչպես թղթային եղանակով, այնպես էլ Ինտերնետ Բանկ /Մոբայլ Բանկ համակարգերի միջոցով ներկայացնելու դեպքում

1.11 Ընթացիկ, խնայողական և քարտային հաշիվներ ունեցող հաճախորդները համարվում են հաշվետեր հաճախորդներ, սակայն քարտային հաշիվներով փոխանցումների նշված սակագները գործում են, եթե տվյալ քարտի պայմաններով քարտային հաշիվներով փոխանցումների համար այլ սակագին սահմանված չէ:

50 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի փոխանցման դեպքում Բանկը կարող է չկատարել "Շտապ" պայմանով փոխանցումը: Ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներկայացված ՀՀ պետական բյուջե "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կատարվում են առանց համապատասխան միջնորդավճարի գանձման: 

Ստացված արտարժութային փոխանցումների սակագներ և դրույքներ

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ 

 • Բանկն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում և ՀՀ սահմաններից դուրս` ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ ինչպես հաշվետեր, այնպես էլ ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների համար:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումներ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից:
 • Հաշվետեր հաճախորդների կողմից ներկայացված փոխանցումները կատարվում են ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա /կախված գումարի չափից, փոխանցման բնույթից և նպատակից` կարող է պահանջվել նաև այլ հիմնավորող փաստթղթեր/:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջե կատարվող փոխանցումները կատարվում են սոցիալական քարտի առկայության դեպքում, իսկ այլ փոխանցումների դեպքում բանկը կարող է պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումները կատարվում են բանկի կողմից սահմանված ժամերի ընթացքում` համաձայն բանկի սակագների և դրույքների, որոնք ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներ և դրույքներ"-ում:
 • Այլ արտարժույթով փոխանցումները (Միջազգային դրամական փոխանցումներ/ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների կողմից` տարբեր արժույթներով` SWIFT համակարգով:
 • Հաշվետեր հաճախորդների փոխանցումները իրականացվում են վճարման հանձնարարականների հիման վրա:
 •  Ոչ հաշվետեր հաճախորդների դեպքում բանկը պահանջում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև կարող է պահանջել փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • SWIFT համակարգով կատարվող փոխանցումների պայմանները, արժույթը և սակագները ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներում և դրույքներում":
 • Ինչպես նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են առանց հաշվի բացման փոխանցումներ կատարել արագ փոխանցումների համակարգերով, որոնց մանրամասները` պայմանները, գումարային սահմանաչափերը, արժույթը և սակագները, աշխարհագրական տվյալները և այլն ներկայացված են սույն էջի վերին հատվածում:
 • Ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի սխալների ուղղումը, փնտրումը կամ չեղյալացումը կարող է կատարվել հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա` համաձայն ներքոնշյալ սակագների և դրույքների` փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:
 • Ընդունված դրամական փոխանցումը կարող է չեղյալացվել կամ վերադարձվել փոխանցողի պահանջով՝ նրա գրավոր դիմումի համաձայն, որտեղ նշվում է փոխանցողի անձնագրային տվյալները, փոխանցման համարը (կոդը) և չեղյալացման պատճառը:
 • Փոխանցված գումարի չեղյալացում հնարավոր է կատարել միայն փոխանցման օրը, ընդ որում այս դեպքում փոխանցման միջնորդավճարը վերադարձվում է հաճախորդին:
 • Փոխանցված գումարի վերադարձ հնարավոր է կատարել փոխանցմանը հաջորդող օրերին քանի դեռ փոխանցումը վճարված չէ, ընդ որում այս դեպքում փոխանցման միջնորդավճարը հետ չի վերադարձվում հաճախորդին: 
 • Փոխանցողի պահանջով, մինչ փոխանցման վճարումը, հնարավոր է փոփոխել միայն փոխանցման ստացողի անունը, ազգանունը և հայրանունը:

Միջազգային  փոխանցումներ արտարժույթով

Արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են հետևյալ ռեժիմներով.

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով մինչև 15:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 17:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում դեպքում:

RUB-ով մինչև 12:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում` համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

Այլ արժույթներով փոխանցումները կատարվում են 3 բանկային օրվա ընթացքում:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու վավերապայմաններ

Հարգելի հաճախորդ

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ`

Հանրապետության հրապարակ
Վազգեն Սարգսյան 26/1
Հեռ.՝ +374 10 511200, +374 10 511211

Ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղեր