Թեժ գիծ +37410 511 211

Օրական

Ավանդ "Օրական"

"Օրական" ավանդատեսակը հաճախորդի դրամական միջոցների օրական ներգրավման տարբերակ է: 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Ժամկետներ՝ 45-545 օրերի միջակայքում

Ներգրավման պայմաններ`

Դուք հնարավորություն ունեք`

  • այս ավանդի դեպքում հաճախորդն ինքն է ընտրում ավանդի ներդրման ժամկետը` 45-545 օրերի միջակայքում*: 
  • տոկոսադրույքը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով բանկի "Պրոգրես" ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքները, հետևյալ բանաձևով.

Տ=Ա+(Բ-Ա)/(Գ)*(Դ), որտեղ.

Տ - "Օրական" ավանդի տոկոսադրույք

(Ա) - ներդրվող ավանդին ամենամոտ գտնվող ավելի կարճ ժամկետային ավանդի տոկոսադրույք

(Բ) - ներդրվող ավանդին ամենամոտ գտնվող ավելի երկար ժամկետային ավանդի տոկոսադրույք

(Գ) - ներդրվող ավանդին ամենամոտ գտնվող ավելի կարճ և ավելի երկար ժամկետային ավանդների միջև օրերի տարբերություն

(Դ) - ներդրվող ավանդի և ամենամոտ գտնվող ավելի կարճ ժամկետային ավանդի միջև օրերի տարբերություն

Ավանդներն ընդունվում են. 

Ավանդի արժույթը Ավանդի գումարը
ՀՀ դրամ սկսած 30 000-ից
ԱՄՆ դոլար սկսած 500-ից
Եվրո սկսած 500-ից

*Բացառիկ դեպքերում Գործադիր տնօրենի կամ նրան փոխարինողի կարգադրությամբ հաճախորդից կարող է ներագրավվել ավանդ՝ քառասունհինգ օրից ավելի կարճ ժամկետով:

 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/