Թեժ գիծ +37410 511 211

Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ

Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Արժույթ՝ ՀՀ դրամ
Ժամկետներ՝ առնվազն 5 տարի
Տոկոսադրույք՝ 14% (ԿԲՀՏ1+3%)

Ներգրավման պայմաններ`

Սահմանափակումներ ՀՀ ռեզիդենտ քաղաքացիներ
Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումարը 10 000 ՀՀ դրամ
Ավանդի կուտակման ժամկետը Կենսաթոշակային տարիքի և ավանդատուի տարիքի տարբերություն նվազագույն ժամկետ 5 տարի
Ավանդի համալրման նպատակով կուտակման պարբերականություն Չի կանոնակարգվում
Տարեկան տոկոսադրույքը
 
Ավանդի կուտակման ժամակաշրջանում` ԿԲՀՏ1+3%
Հետվճարման ժամակաշրջանում ` ԿԲՀՏ1/2, որը սահմանելուց հետո փոփոխման ենթակա չէ
Տոկոսների հաշվեգրումը Յուրաքանչյուր տարեվերջին հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին
Ավանդի վերադարձը Վաղաժամկետ մինչև Ավանդի կուտակման ժամկետի վերջը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
Ավանդի կուտակման ժամկետի վերջում.
կենսաթոշակային տարիքը լրանալու օրվանից հետո Ավանդատուն տեղեկացնում է Բանկին Ավանդի վերադարձման ժամկետի և եղանակի վերաբերյալ, այն կարող է լինել
  • միանվագ,
  • պարբերական` 3 տարուց ոչ պակաս
  • փոխանցում ապահովագրական ընկերությանը վերջինիս միջոցով կենսաթոշակը ստանալու նպատակով
  • վերոթվարկածների զուգակցումը
Պարբերական ամսական վճարում

ամսական մեկ վճարման բանաձևն է`

 
, ընդ որում պարտադիր է որպեսզի`

 որտեղ`

D` Ավանդատուի կենսաթոշակային տարիքը լրանու հաջորդ աշխատանքային օրվա դրությամբ Ավանդային հաշվի մնացորդն է
P` պարբերական ամսական մեկ վճաման չափն է
i` Ավանդատուի կենսաթոշակային տարիքը լրանու հաջորդ աշխատանքային օրվա դրությամբ ԿԲՀՏ բաժանած 24-ի,
n` վճարման ժամկետը ամիսներով,

 Հարկեր
  •  Ավանդի համալրման ժամանակ կուտակված և կապիտալացված տոկոսները հարկամ ենթակա չեն, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ
  • Մարման պահին ավանդի ամբողջ գումարի, ինչպես նաև կուտակված և/կամ ապագայում կուտակվելիք տոկոսները ենթակա են հարկման` համաձայն վճարման պահին գործող ՀՀ Հարկային օրենսդրությանը

 1ԿԲՀՏ - "Կոնվերս բանկի" հաշվարկային տոկոսադրույք

Կուտակային կենսաթոշակային ավանդի առանձնահատկություններն ու պայմանները

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/