Թեժ գիծ +37410 511 211

Փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են հետևյալ ռեժիմներով.

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով մինչև 15:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 17:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

RUB-ով մինչև 12:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում` փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում` համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

Այլ արժույթներով փոխանցումները կատարվում են 3 բանկային օրվա ընթացքում:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու վավերապայմաններ

 Սակագներ և այլ մանրամասներ 

 • Բանկն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում և ՀՀ սահմաններից դուրս` ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ ինչպես հաշվետեր, այնպես էլ ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների համար:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումներ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից:
 • Հաշվետեր հաճախորդների կողմից ներկայացված փոխանցումները կատարվում են ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա /կախված գումարի չափից, փոխանցման բնույթից և նպատակից` կարող է պահանջվել նաև այլ հիմնավորող փաստթղթեր/:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջե կատարվող փոխանցումները կատարվում են սոցիալական քարտի առկայության դեպքում, իսկ այլ փոխանցումների դեպքում բանկը կարող է պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումները կատարվում են բանկի կողմից սահմանված ժամերի ընթացքում` համաձայն բանկի սակագների և դրույքների, որոնք ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներ և դրույքներ"-ում:
 • Այլ արտարժույթով փոխանցումները /Միջազգային դրամական փոխանցումներ/ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների կողմից` տարբեր արժույթներով` SWIFT համակարգով:
 • Հաշվետեր հաճախորդների փոխանցումները իրականացվում են վճարման հանձնարարականների հիման վրա:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների դեպքում բանկը պահանջում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև կարող է պահանջել փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • SWIFT համակարգով կատարվող փոխանցումների պայմանները, արժույթը և սակագները ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներում և դրույքներում":
 • Ինչպես նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են առանց հաշվի բացման փոխանցումներ կատարել արագ փոխանցումների համակարգերով, որոնց մանրամասները` պայմանները, գումարային սահմանաչափերը, արժույթը և սակագները, աշխարհագրական տվյալները և այլն ներկայացված են սույն էջի վերին հատվածում:
 • Ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի սխալների ուղղումը, փնտրումը կամ չեղյալացումը կարող է կատարվել հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա` համաձայն ներքոնշյալ սակագների և դրույքների` փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Սակագներ և դրույքներ

Փոխանցումներ 4.1/4.2 /4.10

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ 
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/
 
1 ՀՀ դրամով  
  1. Ներբանկային փոխանցումներ  
  - հաշվետեր հաճախորդների համար
/բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/4.3
 
0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար
/բանկի ոչ-հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/
 
0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
  mConverse մոբայլ բանկ համակարգի միջոցով փոխանցումներ  սակագներ
  2. Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր, բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումների  
  - հաշվետեր հաճախորդների համար  
  * նույն բանկային օրը փոխանցման պայմանով /շտապ/4.4 0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 10 000 ՀՀ դրամ
  * հաջորդ բանկային օրը փոխանցման պայմանով 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար4.5 մինչև 50 000 ՀՀ դրամը` 100 դրամ
50 001 - 100 000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ
100 001 և ավելի 0.1%, նվազագույնը 300 դրամ 
  3. Տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումներ 
/հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար/
 
  - Պետական տուրք 200 ՀՀ դրամ
  - Տեխնիկական զննության անցկացման վճար 200 ՀՀ դրամ
  - Բնապահպանական վճար 200 ՀՀ դրամ
  - Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ 200 ՀՀ դրամ
   4. Տեխնիկական զննության կտրոնի խոտանման կամ կորստի դեպքում կտրոնի կրկնօրինակի տրամադրում  2 000 ՀՀ դրամ
 2  Արտարժույթով և առարկայազուրկ մետաղներով4.2  
   1. Ներբանկային փոխանցումներ  
   - հաշվետեր հաճախորդների համար
/բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/
 0
   - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար
/բանկի ոչ հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/
 0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
   2. Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին /OUR/4.4  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0.14%, նվազագույնը` 7 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի  0.1%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 30 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 4.6/4.7  0.15%, նվազագույնը` 15 000 ՀՀ դրամ, առավելագունը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով /ոսկի/4.6 Գործարքը կատարելու պահի դրությամբ փոխանցվող մետաղի` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դրամային արժեքի 0.15%, բայց ոչ պակաս քան 15,000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից /ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ Բանկ-հաճախորդ/ որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.1%, նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի 0.08%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 25 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 4.6/4.7 0.13%, նվազագույնը 12 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   2.1 Guaranteed OUR /այս տարբերակը ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջական  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  12 000 ՀՀ դրամ
   *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1% նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից /ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ"/ որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
    - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է 15 000 ՀՀ դրամ 
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում 10 000 ՀՀ դրամ
    *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1%, նվազագույնը 13 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   3. Վճարման հանձնարարականի կատարում` ստացողի հաշվին /BEN/4.4  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո 5 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ4.7 0.15%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
  - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  4 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ4.7  0.13%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   "Շտապ" պայմանով փոխանցումների դեպքում ի հավելումն համապատասխան սակագնի գանձվում է4.4  10 000 ՀՀ դրամ
 3  Փոխանցման փնտրման, պայմանների փոփոխման, hետ կանչման հանձնարարականի կատարում4.6/4.9  
   1. ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ
   2. ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   3. ԱՄՆ դոլար4.8  25 000 ՀՀ դրամ
   4. Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ4.8  30 000 ՀՀ դրամ
   5. Ներբանկային փոխանցում /բոլոր արժույթներով/  1 000 ՀՀ դրամ
 4  Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից4.6  
   ՀՀ դրամ  0
   ՌԴ ռուբլի 10 000 ՀՀ դրամ
   Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ  25 000 ՀՀ դրամ
 5 SWIFT հաստատում  
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում 3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
   Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում /հեռակառավարման համակարգերով հայտը ուղարկելու դեպքում/  2 000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

Ծանոթագրություններ
4.1 Փոխանցումները /այդ թվում՝ նաև մետաղական հաշվով/ կատարվում են Բանկում մուտքագրման պահից ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը և համարվում են կատարված, եթե առկա է Բանկի որևէ թղթակցային հաշվից նշված գումարի փաստացի դուրս գրման վավերացումը:
4.2 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
4.3 Սույն բաժնում "Հաշվետեր" հաճախորդի համար սահմանված սակագները գործում են նաև քարտային հաշիվների դեպքում:
4.4 ՀՀ դրամով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն վճարման հանձնարարականը ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" և mConverse մոբայլ բանկ համակարգերից որևէ մեկով մինչև 15:00-ն, իսկ թղթային տարբերակով մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում: Նշված ժամերից հետո ներկայացված հանձնարարականները կկատարվեն հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:
4.5 Ոչ հաշվետեր հաճախորդի կողմից փոխանցումը կատարվում է միայն հաջորդ բանկային օրը:
4.6 Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:
4.7 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների այլ արժույթով փոխանցումները կատարվում են միայն "BEN" տարբերակով:
4.8 Վեց ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող փոխանցումների վերաբերյալ հարցումների դեպքում հաճախորդից լրացուցիչ կգանձվի 30,000 ՀՀ դրամ:
4.9 Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:
4.10 Ընթացիկ, խնայողական և քարտային հաշիվներ ունեցող հաճախորդները համարվում են հաշվետեր հաճախորդներ, սակայն քարտային հաշիվներով փոխանցումների նշված սակագները գործում են, եթե տվյալ քարտի պայմաններով քարտային հաշիվներով փոխանցումների համար այլ սակագին սահմանված չէ:

50 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի փոխանցման դեպքում Բանկը կարող է չկատարել "Շտապ" պայմանով փոխանցումը: Ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներկայացված ՀՀ պետական բյուջե "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կատարվում են առանց համապատասխան միջնորդավճարի գանձման:

Ստացված արտարժութային փոխանցումների սակագներ և դրույքներ

Հարգելի Հաճախորդ,

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ` 
Հանրապետության հրապարակ 
Վազգեն Սարգսյան 26/1 
Հեռ.՝ +374 10 511200, +374 10 511211 
Ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղեր