Թեժ գիծ +37410 511 211

Փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են հետևյալ ռեժիմներով.

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով մինչև 15:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 17:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

RUB-ով մինչև 12:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում` փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում` համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

Այլ արժույթներով փոխանցումները կատարվում են 3 բանկային օրվա ընթացքում:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու վավերապայմաններ

 Սակագներ և այլ մանրամասներ 

 • Բանկն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում և ՀՀ սահմաններից դուրս` ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ ինչպես հաշվետեր, այնպես էլ ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների համար:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումներ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից:
 • Հաշվետեր հաճախորդների կողմից ներկայացված փոխանցումները կատարվում են ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա /կախված գումարի չափից, փոխանցման բնույթից և նպատակից` կարող է պահանջվել նաև այլ հիմնավորող փաստթղթեր/:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջե կատարվող փոխանցումները կատարվում են սոցիալական քարտի առկայության դեպքում, իսկ այլ փոխանցումների դեպքում բանկը կարող է պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումները կատարվում են բանկի կողմից սահմանված ժամերի ընթացքում` համաձայն բանկի սակագների և դրույքների, որոնք ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներ և դրույքներ"-ում:
 • Այլ արտարժույթով փոխանցումները /Միջազգային դրամական փոխանցումներ/ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների կողմից` տարբեր արժույթներով` SWIFT համակարգով:
 • Հաշվետեր հաճախորդների փոխանցումները իրականացվում են վճարման հանձնարարականների հիման վրա:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների դեպքում բանկը պահանջում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև կարող է պահանջել փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • SWIFT համակարգով կատարվող փոխանցումների պայմանները, արժույթը և սակագները ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներում և դրույքներում":
 • Ինչպես նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են առանց հաշվի բացման փոխանցումներ կատարել արագ փոխանցումների համակարգերով, որոնց մանրամասները` պայմանները, գումարային սահմանաչափերը, արժույթը և սակագները, աշխարհագրական տվյալները և այլն ներկայացված են սույն էջի վերին հատվածում:
 • Ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի սխալների ուղղումը, փնտրումը կամ չեղյալացումը կարող է կատարվել հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա` համաձայն ներքոնշյալ սակագների և դրույքների` փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Սակագներ և դրույքներ

Ակցիա

Ակցիան գործում է 2019 թվականի մարտի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ 

Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին /GOUR1/

 •  մինչև 12,500 եվրո գումարով
 •  չինական յուանով /CNY/
7,500 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին /OUR2/
 •  կանադական դոլարով /CAD/
 •  ՄԱԷ դիրհամով /AED/
7,500 ՀՀ դրամ

Գումարը շահառուին հասնում է ամբողջությամբ:
Սակագինը ներառում է թղթակից բանկերի միջնորդավճարները, իսկ երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են լրացուցիչ՝ ըստ փաստացի մեծության:

Սակագինը գործում է վճարման հանձնարարականն ինչպես թղթային եղանակով, այնպես էլ հեռակառավարման համակարգի միջոցով ներկայացնելու դեպքում

Փոխանցում կատարելու նպատակով՝ հաճախորդի կողմից Փոխանցման կատարման նույն օրը կատարվող արտարժույթի կանխիկ կամ անկանխիկ փոխանակումն անկախ գումարի չափից կատարվում է արտոնյալ փոխարժեքով՝ ոչ ավելի, քան կատարվող փոխանցման գումարի չափով:
 

Փոխանցումների 1,2,10  ընդհանուր սակագներ՝

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ 
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/ 
1 ՀՀ դրամով
  1. Ներբանկային փոխանցումներ 
  - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին)3 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ-հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին) 0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
  2. Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր, բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումների 
   -  հաշվետեր հաճախորդների համար 
  *  նույն բանկային օրը փոխանցման պայմանով ("Շտապ" պայմանով)4 0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 10 000 ՀՀ դրամ
  * հաջորդ բանկային օրը փոխանցման պայմանով 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար5
 • մինչև 50 000 ՀՀ դրամը` 100 դրամ
 •  50 001 - 100 000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ
 • 100 001 և ավելի 0.1%, նվազագույնը 300 դրամ 
  3. Տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումներ (հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար/ 
  - Պետական տուրք  200 ՀՀ դրամ
  - Տեխնիկական զննության անցկացման վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Բնապահպանական վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ  200 ՀՀ դրամ
   4. Տեխնիկական զննության կտրոնի խոտանման կամ կորստի դեպքում կտրոնի կրկնօրինակի տրամադրում  2 000 ՀՀ դրամ
 2  Արտարժույթով և առարկայազուրկ մետաղներով2 
   1. Ներբանկային փոխանցումներ 
   - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/  0
   - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ հաշվետիրոջ օգտին/  0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
   2. Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին (OUR)4 
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում 
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.14%, նվազագույնը` 7 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի 0.1%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 30 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 6/7 0.15%, նվազագույնը` 15 000 ՀՀ դրամ, առավելագունը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով (ոսկի)6 Գործարքը կատարելու պահի դրությամբ փոխանցվող մետաղի` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դրամային արժեքի 0.15%, բայց ոչ պակաս քան 15,000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից (ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ Բանկ-հաճախորդ) որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0.1%, նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի  0.08%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 25 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 6/7  0.13%, նվազագույնը 12 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   2.1 Guaranteed OUR /այս տարբերակը ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջական  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  12 000 ՀՀ դրամ
   *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1% նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից /ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ"/ որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
    - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ 
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  10 000 ՀՀ դրամ
    *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1%, նվազագույնը 13 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   3. Վճարման հանձնարարականի կատարում` ստացողի հաշվին (BEN)4  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  5 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ7  0.15%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
  - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  4 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ7  0.13%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   "Շտապ" պայմանով փոխանցումների դեպքում ի հավելումն համապատասխան սակագնի գանձվում է4  10 000 ՀՀ դրամ
   ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից/օգտին վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին /OUR/11,12  
   ԱՄՆ դոլար  0.3%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 145,000 ՀՀ դրամ
 3 Փոխանցման փնտրման, պայմանների փոփոխման, hետ կանչման հանձնարարականի կատարում6,9  
   1. ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ
   2. ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   3. ԱՄՆ դոլար8  25 000 ՀՀ դրամ
   4. Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ8  30 000 ՀՀ դրամ
   5. Ներբանկային փոխանցում /բոլոր արժույթներով/  1 000 ՀՀ դրամ
 4 Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից6  
   ՀՀ դրամ  0
   ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ  25 000 ՀՀ դրամ
 5 SWIFT հաստատում  
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում  3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
   Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում /հեռակառավարման համակարգերով հայտը ուղարկելու դեպքում/  2 000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

Ծանոթագրություններ

Փոխանցումները /այդ թվում՝ նաև մետաղական հաշվով/ կատարվում են Բանկում մուտքագրման պահից ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը և համարվում են կատարված, եթե առկա է Բանկի որևէ թղթակցային հաշվից նշված գումարի փաստացի դուրս գրման վավերացումը:
2 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
Սույն բաժնում "Հաշվետեր" հաճախորդի համար սահմանված սակագները գործում են նաև քարտային հաշիվների դեպքում:
ՀՀ դրամով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն վճարման հանձնարարականը ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" և ConverseMobile մոբայլ բանկ համակարգերից որևէ մեկով մինչև 15:00-ն, իսկ թղթային տարբերակով մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում: Նշված ժամերից հետո ներկայացված հանձնարարականները կկատարվեն հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:
Ոչ հաշվետեր հաճախորդի կողմից փոխանցումը կատարվում է միայն հաջորդ բանկային օրը:
Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:
Ոչ հաշվետեր հաճախորդների այլ արժույթով փոխանցումները կատարվում են միայն "BEN" տարբերակով:
Վեց ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող փոխանցումների վերաբերյալ հարցումների դեպքում հաճախորդից լրացուցիչ կգանձվի 30,000 ՀՀ դրամ:
Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:
10 Ընթացիկ, խնայողական և քարտային հաշիվներ ունեցող հաճախորդները համարվում են հաշվետեր հաճախորդներ, սակայն քարտային հաշիվներով փոխանցումների նշված սակագները գործում են, եթե տվյալ քարտի պայմաններով քարտային հաշիվներով փոխանցումների համար այլ սակագին սահմանված չէ:
11 Սակագինը ներառում է թղթակից բանկերի միջնորդավճարները, իսկ երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են լրացուցիչ՝ ըստ փաստացի մեծության:
12 Ուշադրություն՝ 2019 թվականի հունվարի 1-ից Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ցանկացած արժույթով իրականացվող միջազգային վճարման հանձնարարականների մանրամասներում լրացվող տվյալներից բացի, ելնելով փոխանցման նպատակից՝ հաճախորդը պետք է նշի նաև փոխանցման նպատակին համապատասխան կոդ՝ ըստ ներկայացվող ցանկի։ Եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում բացակայում է համապատասխան կոդի նշումը, Բանկը կարող է ինքնուրույն և իր հայեցողությամբ, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել ցանկում ներկայացված կոդերից մեկը:

 50 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի փոխանցման դեպքում Բանկը կարող է չկատարել "Շտապ" պայմանով փոխանցումը: Ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներկայացված ՀՀ պետական բյուջե "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կատարվում են առանց համապատասխան միջնորդավճարի գանձման: 

 Բանկը հաճախորդից կարող է պահանջել գործարքներին առնչվող անհրաժեշտ տեղեկություններ, այդ թվում՝ փաստաթղթեր: Հաճախորդի կողմից պահանջված տեղեկությունները չներկայացնելու կամ ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների/թղթակից բանկերի պահանջներից ելնելով՝ Բանկը կարող է կասեցնել գործարքը կամ մերժել գործարքի կատարումը (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

 Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին Բանկը ծանուցում է հաճախորդներին` փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի տարածքում կամ Բանկի ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով: Փոփոխությունները և լրացումներն ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված պահից, բայց դրանց մասին հաճախորդներին ծանուցելու օրվանից ոչ շուտ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

Ստացված արտարժութային փոխանցումների սակագներ և դրույքներ

Հարգելի Հաճախորդ,

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ` 
Հանրապետության հրապարակ 
Վազգեն Սարգսյան 26/1 
Հեռ.՝ +374 10 511200, +374 10 511211 
Ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղեր