Թեժ գիծ +37410 511 211

Թափուր աշխատատեղեր

Եթե հետաքրքրված եք մեզ մոտ առկա թափուր հաստիքների համար, ապա խնդրում ենք հետևել հայտարարության մեջ ներկայացված կարգին, ներբեռնել դիմում-հայտը և վերջինիս լրացված տարբերակն ուղարկել հայտարարության մեջ նշված էլեկտրոնային հասցեով: Ձեր թեկնածությունը կգնահատվի հայտարարության մեջ նշված տվյալ աշխատատեղի պահանջներին համաձայն:

Նշված պահանջներին Ձեր թեկնածության համապատասխանության դեպքում Ձեզ կհրավիրենք հարցազրույցի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև թեստավորման:

Թափուր աշխատատեղերին դիմելու համար լրացրեք դիմում-հայտը և ուղարկեք  [email protected]

Թափուր աշխատատեղեր 

Առաջատար մասնագետ, Ֆինանսական դիտարկումների բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում ՀՀ ԿԲ,
 • ՀՀ ԿԲ-ից ստացված ծանուցումների պատասխանների կազմում,
 • Հաճախորդների իրավաբանական գործերի և գործարքների ուսումնասիրություն,
 • Կասկածելի գործարքների, գործարար հարաբերությունների բացահայտման նպատակով վերլուծությունների իրականացում,
 • Հաճախորդների դասակարգում ըստ ռիսկայնության, հավելյալ ուսումնասիրությունների իրականացում,
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին նվիրված օրենքների, ենթաօրենսդրական ակտերի, միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և ուսումնասիրության արդյունքների ներդրում դասընթացի նյութեր կազմելիս,
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին, FATCA-ին վերաբերող խորհրդատվության տրամադրում Բանկի աշխատակիցներին, ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գծով դասընթացների անցկացում,
 • Թղթակից բանկերի, արտաքին գործընկերների հարցաթերթիկների լրացում, հարցումների պատասխանում, թղթակցային կամ համանման այլ հարաբերություններ գնահատելու նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում,
 • ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող այլ գործառույթների կատարում:


Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ հարակից բնագավառում,
 • 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսներին առնչվող բնագավառում,
 • Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության լավ իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office իմացությունը` պարտադիր, իսկ ՀԾ Բանկ ծրագրի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն),
 • Վերլուծական հմտություններ,
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատանքի ունակություն:


Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Առաջատար մասնագետ, Ֆինանսական դիտարկումների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 17 հունվար 2022
Հայտերի ընդունման ավարտ: 07 փետրվար 2022

 

Գնումների մասնագետ, Սպասարկման և գնումների բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է սպասարկման և գնումների ոլորտի մասնագետի, ով կկազմակերպի բանկի կարիքների համար նախատեսված գնումների ամբողջ գործընթացը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ստանալ գնման հայտեր բանկի տարբեր բաժիններից /ստորաբաժանումներից և գրանցել դրանք,
 • Բանկի մասնաճյուղերից և ստորաբաժանումերից ստացված գնման հայտերի հիման վրա կազմել կիսամյակային կտրվածքով արագամաշ ապրանքների և այլ ապրանքների գնման հայտեր,
 • Թարմացնել մատակարարների ցանկը, փնտրել նոր ընկերություններ և համագործակցության առաջարկներ ներկայացնել,
 • Ապահովել գնման ենթակա ապրանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստումը,
 • Մատակարաներից ստացված առաջարկների հիման վրա պատրաստել համեմատականներ և ներկայացնել անմիջական ղեկավարին,
 • Կազմակերպել բանկի ղեկավարության կողմից հաստատված գնման ենթակա ապրանքների/ծառայությունների ձեռք բերումը` համաձայն Բանկի գնումների ընթացակարգի,
 • Կազմել Առուվաճառքի, Կապալի, Մատակարարման, Ծառայությունների մատուցման և այլ Պայմանագրերի/ լրացուցիչ համաձայնագրեր,
 • Կազմակերպել պայմանագրերի ստորագրումը/կնքումը/վիզավորումը,
 • Ստուգել ստացված հաշիվ ապրանքագրերը e-invoicing ծրագրից և կցել ղեկավարության կողմից հաստատված գնման ենթակա ապրանքների/ծառայությունների ձեռք բերում/ հիմքերը,
 • Կազմել Ակտեր, լիազորագրեր, ամփոփ արձանագրություններ, ծանուցումներ և այլ փաստաթղթեր,
 • Կազմակերպել մատակարարների պայմանագրի, հաշիվ ապրանքնագրի, ակտերի օրինակների հավաքագրում, ետվերադարձ,
 • Ներկայացնել ընթացիկ ձեռք բերված ապրանքների կամ կատարված ծառայությունների հաշվետվություն,
 • Կատարել մատակարարների գնահատում,
 • Կազմել բանկի կապիտալ ներդրումների պլանը, կապիտալ ներդրումների պլանի հիման վրա կազմել և ներկայացնել գնումների իրականացման պլանը և կառավարել պլանով նախատեսված ծախսերի իրականացումը,
 • Կատարել վերոնշյալ գործառույթների հետ որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ այլ համապատասխան ոլորտում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացություն,,
 • Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Գնումների մասնագետ, Սպասարկման և գնումների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


Հայտերի ընդունման սկիզբ: 12 հունվար 2022
Հայտերի ընդունման ավարտ: 21 հունվար 2022

Մասնագետ-գանձապահ, Կոտայք մ/ճ

Աշխատանքի վայրը: Առինջ
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 • Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 • Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 • Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում հայտի ձև) [email protected] հասցեով:
Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` «Մասնագետ-գանձապահ, Կոտայք մ/ճ»:
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 10 դեկտեմբեր, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 25 հունվար, 2022

Կորպորատիվ ֆինանսավորման մենեջեր, Խոշոր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է կորպորատիվ ֆինանսավորման մենեջերի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավումը, սպասարկումը և մոնիտորինգը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն, թիրախային հաճախորդների բացահայտում և ներգրավում,
 • Հետևել ընթացիկ պորտֆելի պատշաճ սպասարկմանը,
 • Կատարել հաճախորդներին տրամադրված վարկային պրոդուկտների նպատակային, դիտորդական, ֆինանսական և այլ նախատեսված մոնիտորինգները,
 • Հետևել հաճախորդների և Բանկի միջև պարտավորությունների ժամանակին կատարմանը,
 • Զանգերի և հանդիպումների միջոցով հաճախորդներին և Բանկի միջև ստեղծել սերտ կապ,
 • Իրականացնել վերլուծություն շահառուների ֆինանսական վիճակը բացահայտելու համար,
 • Ապահովել Բանկի հաստատված ֆորմատով վարկային ռեզյումեների և այլ օժանդակ ֆայլերի պատրաստում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին,
 • Իրականացնել ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ աշխատանքներ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների ոլորտում,
 • Առնվազն 3 տարվա բանկային ոլորտի աշխատանքային փորձառություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացություն,
 • Վաճառքի և նոր հաճախորդների ներգրավվման հմտություններ,
 • Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի և ընտանիքի անդամների համար:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում հայտի ձև) [email protected] հասցեով:  Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Կորպորատիվ ֆինանսավորման մենեջեր, Խոշոր և միջին բիզնեսի ֆինանսավորման բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 02 դեկտեմբեր 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 հունվար, 2022

Մասնագետ, Ներդրումային գործառնությունների բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է Ներդրումային գործառնությունների բաժնի մասնագետ, ով կիրականացնի ստորև ներկայացված պարտականությունները, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների և գործընկերների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Հաճախորդների ներդրումային հայտարարագրերի մշակում,
 • Ներդրումային հնարավորությունների (բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլն) վերլուծություն, գնահատում,
 • Ներքին և արտաքին ֆինանսական շուկաների ընդհանուր միտումների ուսումնասիրություն,
 • Կատարված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքում պորտֆելի ակտիվների ընթացիկ, կառավարման ապահովում՝ գնման/վաճառքի հանձնարարականների փոխանցում բրոքերին,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի մշակմանը ակտիվ մասնակցություն,
 • Կնքված գործարքների փաստաթղթավորում և արխիվացում համաձայն Բանկի ներքին կարգերի,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված և անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ պարտականություններ:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների/տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Աշխատանքային փորձը բանկային համակարգում ցանկալի է,
 • Երեք ամսվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական որակավորման քննություն հանձնելու պատրաստակամություն և ունակություն,
 • Մասնագիտական որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է (CFA, FRM),
 • Վերլուծական հմտություններ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով:  
Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, Ներդրումային գործառնությունների բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 26 նոյեմբեր, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 հունվար, 2022
 

Մասնագետ, ԱԳՄ սպասարկման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր:
Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ, ով կաջակցի ԱԳՄ (Ավտոմատ գանձման մեքենաներ) սպասարկման բաժնին բանկոմատների տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման հետ կապված գործառույթներում՝ ապահովելով բանկոմատների պատշաճ աշխատանք:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Համակարգչային սարքավորումների ու ծրագրային փաթեթների հետ աշխատելու հմտություն,
 • TCP/IP արձանագրությունների հետ աշխատանք,
 • Win 7/10 օպերացիոն համակարգի իմացություն,
 • Բանկային IT/տեխնիկական ոլորտում աշխատանքային փորձ:


Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Տեխնիկական բնույթի աշխատանքային փորձ /ցանկալի է բանկային ոլորտում/,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային փաթեթների իմացություն,
 • Ցանցային արձանագրությունների հետ աշխատելու փորձ,
 • Մեքենա վարելու իրավունք B,C /պարտադիր/,
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել դիմում-հայտերը և մոտիվացիոն նամակը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ, ԱԳՄ սպասարկման բաժին":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:


Հայտերի ընդունման սկիզբ: 22 նոյեմբերի, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31
 հունվար, 2022

 

Ադմինիստրատոր, Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության բաժին,Անվտանգության վարչություն

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է ադմինիստրատոր Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության բաժնում աշխատելու համար, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Ընկերությունում շահագործվող ՏՏ համակարգերի և կորպորատիվ ցանցի անվտանգ աշխատանքը:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկում գործող Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, FreeBSD, Proxy, Linux համակարգերի ադմինիստրավորում՝ անվտանգ աշխատանքի ապահովում,
 • Հակավիրուսային պաշտպանության համակարգի ադմինիստրավորում,
 • Ցանցային տեխնոլոգիաների և համակարգերի (Cisco, Mikrotic) ադմինիստրավորում`խոցելիության վերացման և անվտանգության միջոցառումներին արձագանքելու համար,
 • Անվտանգության համակարգերի և սարքավորումների (Firewall, IPS) աշխատունակության ապահովում,
 • Անվտանգության գրանցամատյանների մոնիտորինգ:
 • Խոցելիության թեստերի իրականացում, արդյունքների հիման վրա կանխարգելիչ միջոցառումների ներկայացում:
 • Ներքին նորմատիվային փաստաթղթերով հաստատված տեղեկատվական անվտանգության պահանջների և Բանկային օրենսդրության կատարման վերահսկում:
 • Բանկի անձնակազմին տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ուսուցում:
 • Խորհրդատվության տրամադրում տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում:
 • Օգտատերերի՝ համակարգերի մուտքերի հասանելիության, գաղտնաբառերի և բանալիների տրամադրում:
 • Հակավիրուսային համակարգերի, ծրագրային ապահովումների և օպերացիոն համակարգերի թարմացումների կատարման վերահսկում:
 • Անվտանգության համակարգերի և սարքավորումների միջոցով ներքին տեղեկատվական ցանցի մշտադիտարկում:
 • Բանկի տեղեկատվական ռեսուրսների խոցելիությունների գնահատում:
 • Բանկի տեղեկատվական ռեսուրսների գաղտնիություն, ամբողջականություն և հասանելիութուն ապահովող հսկողական միջոցների ստուգում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ՏՏ և /կամ ՏՏ անվտանգության ոլորտում,
 • Ծրագրավորման հմտություններ (Python, PowerShell),
 • Անվտանգության համակարգերի և սարքավորումների (Firewall, IPS) հետ աշխատանքի հմտություններ,
 • ՏՏ և/ կամ ՏՏ անվտանգության ոլորտում սերտիֆիկատները կհամարվեն առավելություն,
 • Դատվածության բացակայություն, նաև 1-ին աստիճանի փոխկապակցված անձանց մոտ,
 • Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած, կամ օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր զորակոչից տարեկետում ստացած և պահեստազորում հաշվառված անձինք,
 • Բարձր պատասխանատվություն, ոչ ստանդարտ և արտակարգ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու, որոշում կայացնելու ունակություն,
 • Ոչ նորմավորված աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու պատրաստակամություն,
 • Հայերեն գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություներ:

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով:  
Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ադմինիստրատոր, Տեղեկատվական և տեխնիկական անվտանգության բաժին,Անվտանգության վարչություն":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 08 նոյեմբեր 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 հունվար, 2022

 

 Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու վերլուծաբանի, ով կմիանա ռիսկերի կառավարման թիմին և կիրականացնի վերլուծություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,
 • ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,
 • Մակրոտնտեսական վերլուծությունների իրականացում,
 • ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,
 • Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններ,
 • Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,
 • ճշգրիտ և ժամանակին կատարել անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության` վերը նշված առաջադրանքների կամ ընդհանրապես Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժնի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվող հանձնարարականները:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Մաթեմատիկական, ակտուարյալ, կամ տնտեսագիտական ուսումը պարտադիր,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում փորձը կդիտվի, որպես առավելություն,
 • Microsoft Excel ծրագրի իմացություն,
 • Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,
 • ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի իմացություն,
 • ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացում,
 • Բազել 3-ի և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ գիտելիքները կդիտարկվի, որպես առավելություն,
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,
 • R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը կդիտարկվի, որպես առավելություն,

Մենք տրամադրում ենք
Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: 
Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին": Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 05 նոյեմբերի, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 հունվար, 2022

 Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես


Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է փորձառու վերլուծաբանի, ով կմիանա ռիսկերի կառավարման թիմին և կիրականացնի վերլուծություններ:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ներքին և արտաքին ռիսկերի վերլուծություն, մոնիթորինգ և վերահսկողություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում և վերահսկողություն,
 • ՀՀ Բանկային համակարգի վերլուծության իրականացում,
 • Մակրոտնտեսական վերլուծությունների իրականացում,
 • ՀՀ ԿԲ և ներքին նորմատիվ իրավական ակտերով հաստատված նորմատիվների հաշվարկ, վերահսկողություն,
 • Բանկի հրապարակվող հաշվետվություններ,
 • Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրով նախատեսված ռիսկերի մասով ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացում,
 • ՀՀ ԿԲ և ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտներով պահուստավորման հաշվարկների ներկայացում, վերանայում, համապատասխան ընթացակարգերի վերահսկում,
 • Իրականացնել Բանկի վարկային պորտֆելի որակի վերլուծություն ըստ մասնաճյուղերի, ըստ պրոդուկտների,
 • ճշգրիտ և ժամանակին կատարել անմիջական ղեկավարի կամ ղեկավարության` վերը նշված առաջադրանքների կամ ընդհանրապես Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժնի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվող հանձնարարականները:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Microsoft Excel ծրագրի խոր/առաջադեմ իմացություն,
 • Բանկերի ներքին և արտաքին ռիսկերի, ռիսկերի հաշվարկման մեխանիզմների իմացություն,
 • Սթրեսս թեսթերի մշակում, կիրառում հմտություններ,
 • Մակրո և միկրո տնտեսական վերլուծությունների իրականացման փորձ,
 • ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի խորը իմացություն,
 • ՀՀ տնտեսության և մակրո կանխատեսումների իրականացման փորձ,
 • Բազել 3-ի խոր իմացություն,
 • ՖՀՄՍ 9-րդ ստանդարտի վերաբերյալ խոր իմացություն,
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածողություն,
 • R, Python , Stata ծրագրերի իմացությունը շատ ցանկալի:


Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: 
Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Գլխավոր վերլուծաբան, Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժին": Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 05 նոյեմբերի, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 31 հունվար, 2022
   

Ֆինանսական խորհրդատու

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս բանկը փնտրում է Ֆինանսական խորհրդատու, ով կիրականացնի հաճախորդների արդյունավետ սպասարկում, կապահովի բանկային ծառայությունների վաճառք և խորհրդատվություն, ինչպես նաև կստեղծի և կպահպանի կայուն հարաբերություններ հաճախորդների հետ:

Աշխատանքային պարտականություններ:

 • Բանկի կողմից որդեգրած քաղաքականության և ներքին իրավական ակտերին համաձայն հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ֆիզիակական անձ հաճախորդների պահանջների բացահայտում և պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացում և խաչաձև վաճառքի իրականացում,
 • Ավանդների ներգրավում, վարկերի տրամադրում, բանկային հաշիվների բացում և այլ գործառնությունների իրականացում,
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար շնորհանդեսների ներկայացում, պրոդուկտների նկարագրություն,
 • Հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ապահովում,
 • Հաճախորդների բազայի վարում և թարմացում,
 • Տրամադրված վարկերի մոնիտորինգի, մարումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Նոր հաճախորների ներգրավման նպատակով նորագույն գործիքների և մոտեցումների առաջարկում և ներդնում,
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից հանձնարարվող այլ աշխատանքների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ:

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Ավելին քան 2 տարվա աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Հայկական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,
 • Ծառայությունների վաճառքի հմտություններ` պահանջարկի բացահայտում, ծառայությունների ներկայացում, բանակցությունների վարում,
 • Աշխատակիցների և հաճախորդների հետ հաղորդակցվելու, արդյունավետ համագործակցելու ունակություն,
 • Թիմում, ինչպես նաև անհատապես արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Վաճառքի պլաններով աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Ֆինանսական խորհրդատու ք. Երևան": Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 մարտ, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 20 հունվար, 2022

Տեղեկատու

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնաճյուղի տեղեկատու, ով արդյունավետ կերպով կապահովի Բանկ այցելած նոր հաճախորդների պատշաճ ընդունում, կարիքների ճշտում և անհրաժեշտ խորհրդատվության տրամադրում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Բանկ այցելած նոր հաճախորդների ընդունում, կարիքների ճշտում, ուղղորդում,
 • Հաճախորդներին նախնական տեղեկատվության, խորհրդատվության տրամադրում,
 • Ծառայությունների, վարկային և ոչ վարկային պրոդուկտների վաճառքին ուղղված գործողություններ,
 • Հաճախորդի հետ պատշաճ հետադարձ կապի ապահովում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն,
 • Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմնական պահանջների իմացություն,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Ուղղվածություն դեպի հաճախորդը,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Տեղեկատու, ք. Երևան":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և ապրանքատեսակներ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար:

Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 մարտ, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 25
 հունվար, 2022

Մասնագետ-գանձապահ, Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան,
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես
Աշխատանքի գրաֆիկը: Գիշերային հերթափոխով

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 • Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 • Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 • Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ Զվարթնոց օդանավակայան մասնաճյուղ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 մարտ, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 25
 հունվար, 2022

Մասնագետ-գանձապահ, ք. Երևան 

Աշխատանքի վայրը: ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը: Անմիջապես

Աշխատանքի նկարագիր: Կոնվերս Բանկը փնտրում է մասնագետ-գանձապահի, ով արդյունավետ կերպով կիրականացնի հաշվարկադրամարկղային կանխիկ և անկանխիկ ծառայությունների մատուցում, կապահովի հաճախորդների պատշաճ սպասարկում:

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հաճախորդների սպասարկում, հաշվարկադրամարկղային ծառայությունների մատուցում (կանխիկ և անկանխիկ),
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդի կարիքների բացահայտում,
 • Հաճախորդներից վճարման հանձնարարականների ընդունում և կատարում,
 • Հաճախորդների բանկային, քարտային, այլ տարանցիկ հաշիվներով կանխիկ մուտքերի և ելքերի ձևակերպում և իրականացում,
 • Ժամկետային ավանդների ընդունում և վարում,
 • Արտարժույթի փոխանակում /կանխիկ և անկանխիկ/,
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարների վճարում,
 • Կոմունալ վարձավճարների ընդունում,
 • Բանկային ծառայությունների վաճառքի առաջխաղացման ուղղված տարբեր միջոցառումների իրականացում:

Պահանջվող կրթություն և հմտություններ

 • Բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն,
 • Հաճախորդների սպասարկման ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • MS office գերազանց իմացություն, Հայկական Ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է,
 • Կանխիկ գումարի ստուգման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն:

Մենք տրամադրում ենք

Մենք առաջարկում ենք մրցունակ աշխատավարձ, նաև` պարգևավճարների և խրախուսումների ճկուն համակարգ:
Մեր խրախուսումների փաթեթը ներառում է արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, առողջության ապահովագրություն աշխատակցի համար,մասնագիտական դասընթացներ և անձնային զարգացում, day off-եր:
Բանկը կարևորում է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար անձնական և մասնագիտական զարգացման ներդրում՝ պահելով նրանց շուկայի առաջատար դիրքերում, նաև ընձեռում է կարիերայի աճի հնարավորություն` անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար:

Դիմելու կարգը:

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը ("Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ դիմում-հայտի ձև) [email protected] հասցեով: Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` "Մասնագետ-գանձապահ":
Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը: Կտեղեկացվեն միայն ընտրված թեկնածուները:

Հայտերի ընդունման սկիզբ: 04 մարտ, 2021
Հայտերի ընդունման ավարտ: 25
 հունվար, 2022