Թեժ գիծ +37410 511 211

Պրոգրես

Ավանդ "Պրոգրես"

Ավանդի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Ավանդի տեսակ

Առանց ավանդի գումարի ավելացման, մասնակի նվազեցման հնարավորությամբ ժամկետային ավանդ

Ավանդի նվազագույն գումար

30,000 ՀՀ դրամ / 500 ԱՄՆ դոլար / 500 Եվրո

Ավանդի առավելագույն գումար*

50,000,000 ՀՀ դրամ / 100,000 ԱՄՆ դոլար / 50,000 Եվրո

Ավանդի ժամկետ

45 օր / 3 ամիս / 6 ամիս / 9 ամիս / 12 ամիս / 18 ամիս / 24 ամիս

Տոկոսների վճարում

Հաճախորդի ընտրությամբ՝ ժամկետի վերջում կամ յուրաքանչյուր ամիս

Տոկոսների կապիտալացում

Ավանդի գործողության ընթացքում հաշվարկված տոկոսները չեն հաշվեգրվում ավանդի մնացորդին

Ավանդի մասնակի ելքագրումների առավելագույն չափ

Ելքագրումների արդյունքում ավանդի մնացորդը չպետք է լինի պակաս, քան ավանդատեսակով սահմանված նվազագույն չափը

 * 50,000,000 ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 50,000 Եվրոն գերազանցող գումար ներդնելու դեպքում սահմանվում է պայմանագրային տոկոսադրույք:

Ավանդի ընդունման պայմաններն են՝

Ավանդի տարեկան պարզ տոկոսադրույք և տոկոսային եկամտաբերություն

Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարման դեպքում

Ավանդի արժույթ

Ավանդի ժամկետ

45 օր

3 ամիս

6 ամիս

9 ամիս

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս

ՀՀ դրամ

5.75%

6.75%

7.75%

8.75%

10.00%

10.25%

10.5%

ԱՄՆ դոլար

0.75%

1.50%

2.40%

3.10%

3.75%

3.90%

4.00%

Եվրո

0.50%

0.75%

1.20%

1.50%

2.0%

2.15%

2.25%

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարման դեպքում

Ավանդի արժույթ

Ավանդի ժամկետ

45 օր

3 ամիս

6 ամիս

9 ամիս

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս

ՀՀ դրամ

5.90%

6.92%

7.90%

8.85%

10.00%

10.00%

10.00%

ԱՄՆ դոլար

0.75%

1.51%

2.41%

3.11%

3.75%

3.86%

3.92%

Եվրո

0.50%

0.75%

1.20%

1.50%

2.00%

2.14%

2.23%

Տարեկան պարզ տոկոսադրույք՝ տոկոսները ամսական վճարման դեպքում

Ավանդի արժույթ

Ավանդի ժամկետ

3 ամիս

6 ամիս

9 ամիս

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս

ՀՀ դրամ

6.25%

7.25%

8.25%

9.50%

9.75%

10.00%

ԱՄՆ դոլար

1.35%

2.25%

2.95%

3.60%

3.75%

3.85%

Եվրո

0.65%

1.10%

1.40%

1.90%

2.05%

2.15%


Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն՝ տոկոսները ամսական վճարման դեպքում

Ավանդի արժույթ

Ավանդի ժամկետ

3 ամիս

6 ամիս

9 ամիս

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս

ՀՀ դրամ

6.43%

7.50%

8.57%

9.92%

10.20%

10.47%

ԱՄՆ դոլար

1.36%

2.27%

2.99%

3.66%

3.82%

3.92%

Եվրո

0.65%

1.11%

1.41%

1.92%

2.07%

2.17%

Մասնաճյուղում ավանդի ներդրման դեպքում ավանդատուի համար բացվող խնայողական/ընթացիկ հաշվի սակագներ

Ավանդի արժույթով մեկ հաշվի

բացում

0 ՀՀ դրամ

տարեկան սպասարկում

0 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ՝ համաձայն Բանկի հաշիվների բացման և սպասարկման դրույթների:

Ավանդի գումարի մասնակի ելքագրում

Ավանդի գործողության ընթացքում ավանդատուի կողմից կարող են կատարվել ավանդի գումարի մասնակի ելքագրումներ: Այդ դեպքում կատարվում է ելքագրման օրվա դրությամբ ելքագրվող գումարի համար հաշվարկված, հաշվեգրված և/կամ վճարված տոկոսագումարի վերահաշվարկ հետևյալ պայմաններով.

Ավանդի ներդրման (երկարաձգման) օրվանից մինչև գումարի ելքագրումն ընկած ժամանակահատված

Վերահաշվարկի տոկոսադրույք*

Մինչև 45 օրը ներառյալ

Բանկում ցպահանջ ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույք՝ 0.1%

45 օրից ավելի մինչև 3 ամիսը ներառյալ

45 օր ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

3 ամսից ավելի մինչև 6 ամիսը ներառյալ

3 ամիս ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

6 ամսից ավելի մինչև 9 ամիսը ներառյալ

6 ամիս ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

9 ամսից ավելի մինչև 12 ամիսը ներառյալ

9 ամիս ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

12 ամսից ավելի մինչև 18 ամիսը ներառյալ

12 ամիս ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

18 ամսից ավելի

18 ամիս ժամկետով և համապատասխան արժույթով Պրոգրես ավանդի տոկոսադրույք

* ելքագրման պահին գործող և Բանկի կայքում հրապարակված

Ուշադրություն

Վճարման ենթակա տոկոսներից գանձվում է եկամտային հարկ
ՀՀ տարածքում ներդրված ավանդների դեպքում՝ 10%
ԱՀ տարածքում` 5%

Անկանխիկ մուտքագրված ավանդի գումարի կանխիկ վերադարձի դեպքում կգանձվի միջնորդավճար
ՀՀ դրամ՝ 0.25% / ԱՄՆ դոլար և Եվրո*՝ 3%

*Բանկի կողմից հաճախորդների առանձին խմբերի, գործարքների առանձին տեսակների կամ դրամանիշերի առանձին տեսակների համար կարող է սահմանվել առավել բարենպաստ միջնորդավճար:

Հաշվարկման օրինակ

 Հետևյալ պայմանների դեպքում`

Ավանդի սկզբնական գումար

1,000,000 ՀՀ դրամ

Ավանդի ներդրման օր

15/02/2023

Ավանդի ներդրման ժամկետ

12 ամիս (մինչև 15/02/2024)

Տարեկան տոկոսադրույք

10%

Տոկոսների վճարումը

Ժամկետի վերջում

Եկամտային հարկ

10% տոկոսային եկամտից

Ավանդի տոկոսագումարի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ`

 

Մեկ օրվա տոկոսային եկամուտ.
1,000,000.00 (ներդրված գումար) x 10/100 (տարեկան տոկոսադրույք) / 365 (տարվա օրերի քանակ) = 273.97
Տասներկու ամսվա ընդհանուր տոկոսային եկամուտ`
273.97 x 365օր = 100,000
Տասներկու ամսվա զուտ տոկոսային եկամուտ`
100,000 - 10,000 (ընդհանուր տոկոսային եկամտի 10%-ը՝ եկամտային հարկով հարկման ենթակա գումար) = 90,000 (ավանդի ժամկետի վերջում ավանդատուին վճարման ենթակա տոկոսագումար)
Ավանդի ընդհանուր գումարը (սկզբնական գումար + տոկոսագումարներ հարկումից հետո)՝ 1,090,000 ՀՀ դրամ
Հաշվարկված գումարները կլորացվում են մինչև մեկ հարյուրերորդական:

 

ՈԻՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վճարման ենթակա տոկոսներից գանձվում է եկամտային հարկ: ՀՀ տարածքում ներդրված ավանդների համար եկամտային հարկը կհաշվարկվի 10% դրույքաչափով, իսկ ԱՀ տարածքում` 5% դրույքաչափով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափը

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են պարզ տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք դուք` Ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերության չափի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում ՀՀ ԿԲ ""Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" Կանոնակարգ 8/02"-ով սահմանված հետևյալ բանաձևը՝

 

                                                                                                         

որտեղ`

 • A - ավանդի սկզբնական գումար
 • ո - ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի հերթական համար
 • N - ավանդի դիմաց դրամական հոսքերի վերջին համար (ներառյալ նաև ավանդի ներդրման պահին դրամական հոսքը), որից հետո ավանդային պայմանագրի ժամկետը համարվում է ավարտված
 •  - ավանդի ներդրման պահին և/կամ ավանդի գործողության ընթացքում ներդրված ավանդի և/կամ կապիտալացված տոկոսագումարների, առկայության դեպքում պարտադիր վճարների հոսքեր
 •  - այն թիվը, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել ավանդի ներդրման օրից մինչև ավանդի դիմաց կատարվող հերթական՝ ո-րդ դրամական հոսքը ներառյալ (ավանդի ներդրման պահին` D1 = 0) 

Ավանդի ընդունման ընդհանուր պայմանները

 1. Բանկի և ավանդատուի միջև կնքվում է ժամկետային ավանդի պայմանագիր:
 2. Պայմանագրով որպես ավանդատու կարող են հանդիսանալ մեկից ավելի անձինք, այդ դեպքում պայմանագիրը ստորագրվում է բոլորի կողմից և ավանդի տնօրինումն ու օգտագործումը կատարվում է համատեղ սեփականության իրավունքով:
 3. Եթե ավանդատու են հանդիսանում մեկից ավելի անձինք, ապա ավանդը և հաշվարկված տոկոսները կարող են վճարվել բոլոր ավանդատուներին՝ համամասնությամբ, կամ միայն որևէ մեկին՝ մյուսների կողմից ստորագրված և նոտարական կարգով վավերացված լիազորագրի հիման վրա:
 4. Ավանդի գործողության ընթացքում ավանդային գումարի համալրում չի թույլատրվում:
 5. Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդը ներդնել որոշակի երրորդ անձի անունով` ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
 6. Ավանդը հնարավոր է ներդնել նաև առցանց (առանց երրորդ անձի օգտին ավանդի ներդրման հնարավորության)՝ "ՀԾ-Ինտերնետ Բանկ" համակարգի և Converse Mobile հավելվածի միջոցով:

Տոկոսների հաշվարկման և վճարման կարգը

 1. Ավանդի գումարի վրա տոկոսները հաշվարկվում են ավանդային հաշվի փաստացի մնացորդի նկատմամբ` ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
 2. Բանկը տոկոսների հաշվարկը կատարում է պարզ տոկոսադրույքով` որպես բաժանարար հիմք ընդունելով տարին 365 կամ 366 օր՝ նահանջ տարվա համար:
 3. Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ:
 4. Ժամկետային ավանդը արտարժույթով ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները ավանդատուին վճարվում են ՀՀ դրամով` վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան արժույթի առքի փոխարժեքով, կամ ավանդատուի ցանկությամբ այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը:
 5. Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, որոնք ավանդատուն բանկային ավանդի պայմանագրում նշված ժամկետում չի ստացել, Բանկի կողմից վճարվում են ավանդատուի առաջին իսկ պահանջի դեպքում:
 6. Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո, եթե ավանդատուն չի պահանջում վճարել ավանդի գումարը և հաշվարկված տոկոսները, ապա պայմանագիրը համարվում է երկարաձգված Բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի համար սահմանված պայմաններով, եթե այլ բան սահմանված չէ հաճախորդի հետ կնքված ավանդային պայմանագրով կամ հաճախորդի այլ գրավոր հանձնարարականով:
   

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

 1. Ժամկետային ավանդային հաշվի բացումը և սպասարկումն անվճար է:
 2. Ավանդային պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ավանդային հաշիվը փակվում է:
 3. Ավանդային հաշվով ընթացիկ բանկային գործառնություններ չեն կարող իրականացվել, բացառությամբ ավանդի ներգրավման և մարման գործառնությունների:
 4. Մասնաճյուղում ավանդի ներգրավումն իրականացվում է ավանդի արժույթով խնայողական/ընթացիկ հաշվից, բացակայության դեպքում այն բացվում է առանց բացման և սպասարկման վճարի:
 5.  Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև ավանդային հաշվին մուտքագրված միջոցները ավանդատուին վճարելիս միջնորդավճար չի գանձվում:
 6. Բանկ ներդրված ավանդի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բանկային գաղտնիք է և Բանկը երաշխավորում է դրա գաղտնիությունը:

Ավանդային պայմանագրի վաղաժամկետ լուծում

 1. Եթե ավանդատուն ցանկանում է վաղաժամկետ լուծել ավանդային պայմանագիրը, ապա ներկայացված դիմումի հիման վրա կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ` Բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքով (ներկա պահին՝ 0.1%), եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
 2. Եթե ավանդատուն լուծում է արտարժութային ժամկետային ավանդի պայմանագիրը` անմիջապես նույն պայմաններով ՀՀ դրամով ժամկետային ավանդի պայմանագիր կնքելու պայմանով, ապա տոկոսների վերահաշվարկ չի կատարվում:

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:
Բացի այդ, պայմանագրի գործողության ընթացքում, էլեկտրոնային կապի միջոցով կամ Ձեր ընտրությամբ` այլ եղանակով (օրինակ՝ փոստային կապ, Բանկի տարածքում՝ առձեռն, և այլն), Բանկը Ձեզ կտրամադրի ծառայության ընդհանուր պայմանների և այլ վճարների, հաղորդակցման կարգի, պայմանագրից բխող իրավունքների, պարտականությունների կամ պատասխանատվության վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող իրավական ակտերի և այլ հանգամանքների փոփոխության մասին:


Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրման սակագներ

Քաղվածքների տրամադրում1 առձեռն` Բանկի տարածքում (ներառյալ ԱԱՀ)

Ֆիզիկական անձանց համար

 • ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ պայմանագրով սահմանված պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած եղանակով քաղվածքի տրամադրում՝ 0 ՀՀ դրամ
 • ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ պայմանագրով սահմանված պարբերականությամբ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված քաղվածքների՝ հաճախորդի ցանկությամբ հավելյալ տրամադրում վերջինիս նախընտրելի եղանակով և նախընտրելի ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար մեկ անգամ)՝ 0
 • Նախորդ կետերում սահմանված պարբերականությունից բացի՝

- Մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 1,000 ՀՀ դրամ
- 3 տարի և ավելի վաղեմության՝ 3,000 ՀՀ դրամ (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)

Իրավաբանական անձանց համար

Մեկ անգամ (անկախ պարբերականությունից)՝ 0 ՀՀ դրամ

Կրկնօրինակի դեպքում՝

- Մինչև 1 ամիս վաղեմության՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- 2 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- 1 տարուց մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 12,000 ՀՀ դրամ
- 3 տարի և ավելի վաղեմության՝ 24,000 ՀՀ դրամ (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)

Տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար տեղեկանքներ1 (ներառյալ ԱԱՀ)

Մեկ ամսվա ընթացքում բացված ավանդների դեպքում2

5,000 ՀՀ դրամ

Ավելի վաղ բացված ավանդների դեպքում

3,000 ՀՀ դրամ

Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով ներկայացված հայտի հիման վրա

3,000 ՀՀ դրամ

1Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց:

2Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու փաստից:

Փաստաթղթերի, գործարքի կատարման հիմքերի և այլ տեղեկատվության պատճեններ (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 1 ամիս վաղեմություն ունեցող

1,800 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող

3,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող

12,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

Քաղվածքի առաքում փոստով (ներառյալ ԱԱՀ)

Ներհանրապետական և ԱՀ

Ֆիզիկական անձանց ՝ 0 ՀՀ դրամ
Իրավաբանական անձանց՝ 500 ՀՀ դրամ

Միջազգային

Օրենքով և պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին
Այլ դեպքերում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 1,500 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի առաքում պատվիրակված առաքման ծառայության միջոցով (ներառյալ ԱԱՀ)

Ներհանրապետական և ԱՀ

3,000 ՀՀ դրամ

Միջազգային

Առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված
սակագին + 5,000 ՀՀ դրամ

Ուշադրություն

Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսների չափը, որը ֆիզիկական անձը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել:

Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսների չափը, որն իրավաբանական անձը ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, Բանկն իրավասու է միակողմանի փոփոխել՝ այդ մասին տեղյակ պահելով ավանդատու իրավաբանական անձին փոփոխման պահից յոթնօրյա ժամկետում: Տոկոսների չափի փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում ավանդատու-իրավաբանական անձին գրավոր տեղյակ պահելուց հետո 31-րդ օրացուցային օրը: Այն դեպքում, երբ հաճախորդը չի համաձայնում նոր պայմանին, պայմանագիրը լուծվում է, և Բանկը հաճախորդին վճարում է ավանդի գումարը և հաշվարկված տոկոսները:

Բանկն իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագները՝ պայմանագրով սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին հաճախորդներին` սեփական ինտերնետային էջում (www.conversebank.am) հաղորդագրություն հրապարակելով, Բանկի տարածքում հայտարարություններ փակցնելու միջոցով, էլ. փոստով ծանուցումն ուղարկելով և / կամ հաճախորդի կողմից ընտրված Բանկի կողմից առաջարկվող այլ եղանակներով տրամադրելու միջոցով, որը համարվում է Հաճախորդի պատշաճ իրազեկում:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաճախորդի իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կամ օրենքով սահմանված կարգով այլ իրավասու մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Առանց հաճախորդի կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Դրանք արտացոլվում են հաճախորդի բանկային հաշիվների քաղվածքներում, որոնք Բանկի և հաճախորդի միջև համաձայնեցված կարգով տրամադրվում են հաճախորդին:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 

Ֆիզիկական անձ (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր) հաճախորդների դեպքում

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

Հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (պահանջվում է միայն ՀՀ ռեզիդենտների և/կամ քաղաքացիների դեպքում), չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ, որտեղ ամրագրված է ՀԾՀ

Հաճախորդի ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, իրավաբանական անձ չհանդիսացող/իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմակերպություն (այսուհետ՝ իրավաբանական անձ) լինելու դեպքում

Կանոնադրություն

Համապատասխան կազմակերպաիրավական տեսակի իրավաբանական անձանց համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հիմնադրի որոշում կամ հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրություն, եթե հիմնադր/ներ/ի (բաժնետերեր, մասնակիցներ) բաժնեմասերի և այլ տվյալների մասին տեղեկատվությունները բացակայում են կանոնադրությունում, ընդ որում՝

 • բաժնետերերի կամ մասնակիցների ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում՝ տեղեկություն բաժնեմասերի չափի մասին, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, գրանցման հասցեն, հեռախոսի համարը (առկայության դեպքում)
 • բաժնետերերի կամ մասնակիցների իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ կազմակերպության կանոնադրությունը, պետական գրանցման վկայականը, բաժնետիրական ընկերության դեպքում` 5%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկանք Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայից, ՀՎՀՀ, եթե այն ներառված չէ պետական գրանցման վկայականում

"Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու դեպքում՝ համապատասխան լիցենզիան (առկայության դեպքում)

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրված պետական գրանցման/հաշվառման վկայական

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ/հարկային կոդ), եթե այն ներառված չէ իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականում

Կանոնադրությամբ սահմանված ղեկավար անձի/անց/ անձը հաստատող փաստաթղթ/եր/ի պատճեն/ներ

Հաճախորդի ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում

Կանոնադրություն

Հիմնադիր փաստաթղթերը տվյալ երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (certificate of incumbency, certificate of incorporation և այլն)

Տեղեկություններ բաժնետերերի, մասնակիցների մասին, եթե բացակայում են կանոնադրությունում, ընդ որում`

 • բաժնետերերի կամ մասնակիցների ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում՝ տեղեկություն բաժնեմասերի չափի մասին, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, գրանցման հասցեն, հեռախոսի համարը (առկայության դեպքում)
 • բաժնետերերի կամ մասնակիցների իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ կազմակերպության կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայականը, բաժնետիրական ընկերության դեպքում` 5%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի վերաբերյալ տեղեկանք, ՀՎՀՀ

"Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու դեպքում՝ համապատասխան լիցենզիան (առկայության դեպքում)

Տվյալ երկրի համապատասխան մարմնի կողմից տրված պետական գրանցման վկայական

Կանոնադրությամբ սահմանված ղեկավար անձի/անց/ անձը հաստատող փաստաթղթ/եր/ի պատճեն/ներ

Անհատ ձեռնարկատեր լինելու դեպքում

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրված պետական գրանցման վկայական

"Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու դեպքում՝ համապատասխան լիցենզիան (առկայության դեպքում)

ՀՎՀՀ (հարկային կոդ), եթե այն ներառված չէ պետական գրանցման վկայականում

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

ՀԾՀ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (պահանջվում է միայն ՀՀ ռեզիդենտների և/կամ քաղաքացիների դեպքում), չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ, որտեղ ամրագրված է ՀԾՀ

Բացի սահմանված փաստաթղթերից, ներդրվող ավանդի գումարը, ինչպես նաև նախկինում ներդրված գործող ավանդների և տվյալ պահին ներդրվող ավանդի հանրագումարը 5 մլն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում հաճախորդից պահանջվում են նաև գումարի ծագման աղբյուրը հավաստող փաստաթղթեր և/կամ հայտարարագիր ֆինանսական միջոցների ծագման աղբյուրի վերաբերյալ:
Վերոնշյալ փաստաթղթերը չեն պահանջվում Բանկի հաշվետեր հաճախորդներից, որոնց իրավաբանական գործում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը և ֆինանսական միջոցների ծագման աղբյուրը հավաստող հիմնավորումները:
Ներկայացված փաստաթղթերը հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով չլինելու դեպքում պահանջվում է դրանց նոտարական վավերացմամբ թարգմանություն հայերեն լեզվով:

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն"

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն" ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/avand

Ծանուցում ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին
(Կիրառելի է ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում)

Ձեր ավանդի հատուցման երաշխավորողն է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետև` Հիմնադրամ):

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

16 միլիոն ՀՀ դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով, և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավելի է

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրա­մա­յին ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Հիմնադրամի գտնվելու վայրը` ք. Երևան, Խորենացի 15 («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն)
Հեռախոս՝ +374 10 583514

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ"ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող. 15, "Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ [email protected], Հեռախոս` (+37460) 70-11-11, Ֆաքս` (+37410) 58-24-21


Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

 • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
 • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
 • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով
 • WhatsApp՝ +374 95 511211
 • Skype՝ conversebank-callcenter

 

 

Այժմ ներդրեք Պրոգրես ավանդը նաև առցանց ՀԾ Ինտերնետ-Բանկ համակարգի միջոցով՝ հետևելով ՈւՂԵՑՈՒՅՑԻ քայլերին:   

Թարմացվել է 18.09.2023թ.09:20

Տեղեկատվական ամփոփագիր 

Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 18․09․2023 

Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 23.08.2023

Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 08․05․2023 

Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 15․02․2023 

Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 20․01․2023 
Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 31.08.2022 
Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 06.07.2022 
Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 28.05.2022
Ավանդի ներդրման պայմանները մինչ 20.12.2021