Թեժ գիծ +37410 511 211

Պետական մարմինների սպասարկման գրասենյակների գործառույթներ

Բանկը՝ որպես ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված օպերատոր, իրականացնում է պետական մարմինների պատվիրակված գործառույթները

*Ներքոնշյալ ծառայությունները մատուցվում են Բանկի "Կիլիկիա" և "Նոր Նորք" մասնաճյուղերի կողմից` երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին

ՀՀ Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման գրասենյակների կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագները1

   Ծառայություններ Միջնորդավճար 
1. Իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացի և լուծարման գրանցում  1.500 ՀՀ դրամ
2.
 • Բոլոր առևտրային իրավաբանական անձանց, համայնքային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցում, փոփոխությունների գրանցում կամ գրանցման մերժում
 • Սույն կետում նշված իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառում, փոփոխությունների պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում
 • Սույն կետում նշված իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառումից հանման գրանցում կամ մերժում
 1.500 ՀՀ դրամ
3. Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում  1.500 ՀՀ դրամ
4. Իրավաբանական անձանց վերակազմավորմամբ պայմանավորված պետական գրանցումներ կամ պետական գրանցումների մերժում  1.500 ՀՀ դրամ
5. Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների վերակազմավորմամբ պայմանավորված պետական հաշվառումներ կամ պետական հաշվառումների մերժում  1.500 ՀՀ դրամ
6. Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունների տրամադրում թղթային տարբերակով  1.000 ՀՀ դրամ
7. Փաստաթղթերի պատճենահանում և պատճենների տրամադրում՝ ներառյալ իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենի տրամադրում թղթային տարբերակով  1.500 ՀՀ դրամ
8. Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում  1.000 ՀՀ դրամ

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պատվիրակված գործառույթների իրականացման շրջանակում պետական գրանցում ստացած բաժնետիրական ընկերությունների համար գործում է "Կապիտալ Ինվեստմընթս" ՓԲԸ կողմից մատուցվող բաժնային արժեթղթերի հաշվառման ծառայությունների հատուկ գնային առաջարկ:

ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող պետական կառավարման հանրապետական մարմնի կողմից մատուցվող ծառայությունները, սակագները 2

   Ծառայություններ Միջնորդավճար 
1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում  1.500 ՀՀ դրամ
2. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում  1.500 ՀՀ դրամ  

2Ծառայությունների միջնորդավճարները ներառում են նաև տվյալ ծառայությունների մասով կիրառելի համապատասխան պետական տուրքի փոխանցման միջնորդավճարը, եթե պետական տուրքը վճարվում է "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ միջոցով

Բանկը նշված ծառայությունների իրականացման շրջանակներում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 • ապահովում է դիմողի նույնականացումը.
 • ապահովում է պետական մարմինների սպասարկման գրասենյակների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար նախատեսված պետական տուրքի և օրենքով նախատեսված այլ վճարների գանձումը.
 • ապահովում է մատուցվող ծառայությունների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ընդունումը, փոխադրումը և հանձնումը իրավասու մարմնին.
 • դիմումը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չլինելու դեպքում դիմողին առաջարկում է համալրել դրանք.
 • անհրաժեշտության դեպքում դիմողին տրամադրում է խորհրդատվություն՝ փաստաթղթերի ամբողջական ընդունումը, փոխադրումը և հանձնումը ապահովելու նպատակով.
 • ապահովում է վարչարարության իրականացման արդյունքում ընդունված ակտի, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի հանձնումը դիմողին:

Օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան փաստաթղթերի ցանկ՝ 

Գործակալության գործառույթների մասով՝

 • Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց փոփոխությունների պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց վերակազմավորմամբ պայմանավորված պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց լուծարման պետական գրանցման համար՝3 "Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-11-րդ գլուխներով սահմանված փաստաթղթերը.
 •  Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառման, հաշվառման տեղեկությունների փոփոխության և հաշվառումից հանելու համար՝3 "Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին " Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը.
 • Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին տեղեկությունների փոփոխության համար՝3 "Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ գլխով սահմանված փաստաթղթերը.
 • Պետական միասնական գրանցամատյանում պահպանվող տեղեկությունների տրամադրման առանձնահատկությունները և փաստաթղթերը սահմանված են "Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ գլխով.
 • Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար՝ "Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցամատյանից տեղեկատվություն և քաղվածքներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 2015թ. հունիսի 10-ի N 633-Ն որոշմամբ սահմանված փաստաթղթերը:
 • Կադաստրի գործառույթների մասով՝ "Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-4-րդ գլուխներ

3 Փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջները սահմանված են "Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին" ՀՀ օրենքի 14-17-րդ հոդվածներով

 Տեղեկատվական ամփոփագիր