Թեժ գիծ +37410 511 211

Պահառուական ծառայություններ

Պահառուական ծառայությունների սակագներ և դրույքներ

 

 

Ծառայության անվանումը

Միավորը

Սակագինը

 2.1.

Հաշվետերերին մատուցվող հիմնական ծառայություններ

   
 2.1.1.

Գրանցված սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվների պահպանման հետ կապված ծառայություններ

   
 2.1.1.1.

Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում

   

ա)

Արժեթղթերի հաշվի բացում

 

Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

բ)

Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում

 

           Անվճար

գ)

Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ
ԿՇ-ում առևտրի թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ hամայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի) հաշվի պահպանում

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային արժեք)/ամսական

 

0.00075 %

Նվազագույնը

100 դրամ

դ)

Արժեթղթերի հաշվի փակում

 

Անվճար

 2.1.2.

ԿՇ-ից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ

   
 2.1.2.1.

Բաժնետոմսերի (փայերի) հասարակ փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ՝"ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ" սկզբունքով1

   

ա)

Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում

Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային) արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը, իսկ եթե հանձնարարականը ներկայացնում է միայն ստացող կողմը, ապա վճարում է ստացող կողմը

մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը /

1 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-3 000 000 000 ՀՀ դրամը /

0.075%

3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում

/ 2 250 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.2

Պարտատոմսերի հասարակ փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ՝"ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ" սկզբունքով2

   

ա)

Պարտատոմսերի փոխանցում

Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը, իսկ եթե հանձնարարականը ներկայացնում է միայն ստացող կողմը, ապա վճարում է ստացող կողմը

մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը /

1 000 ՀՀ դրամ

2 000 000-4 000 000 000 ՀՀ դրամը /

0.0075%

4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում

/ 300 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.3.

Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին

   

ա)

Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում

Հանձնարարագիր /վճարումը իրականացնում է յուրաքանչյուր կողմը

 5 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.4.

Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ ՀՕ-ի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ ՀՕ-ի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝ արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցմամբ

   

ա)

Պորտֆելի փոխանցում

Հանձնարարագիր

6 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.5.

Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով

   

ա)

Բաժնետոմսերի (փայերի) DVP փոխանցում

Գործարքի առարկա

հանդիսացող արժեթղթերի

ընդհանուր անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային)

արժեք/վճարումը

իրականացնում է յուրաքանչյուր

կողմը

Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/

2 000 ՀՀ դրամ

1 000 000-2 000 000 000

ՀՀ դրամը / 0.15%

2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 3 000 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.6.

Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով

   

ա)

Պարտատոմսերի DVP փոխանցում

Գործարքի առարկա

հանդիսացող

պարտատոմսերի ընդհանուր

անվանական արժեք/վճարումը

իրականցնում է յուրաքանչյուր

կողմը

Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը /

2 000 ՀՀ դրամ

10 000 000-2 000 000 000

ՀՀ դրամը / 0.015%

2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում

/ 300 000 ՀՀ դրամ

 2.1.2.7.

Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում

   

ա)

Արժեթղթերի գրավի

արտադատական կարգով իրացման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում

Իրացվող արժեթղթերի

ընդհանուր անվանական

արժեք (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային)արժեք/վճարումը

իրականացնում է գրավառուն

Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը /

0.20% ՀՀ դրամ

140 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում /

280 000 ՀՀ դրամ

 2.1.3.

Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման, ինչպես նաև ձայնի իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ

   
 2.1.3.1.

Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում

   

ա)

Բաժնետոմսերի (փայերի) գրավադրում

Գրավի առարկա  հանդիսացող բաժնետոմսերի (փայերի)

 ընդհանուր

անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային արժեք)արժեք/վճարումը

իրականացնում է գրավատուն

մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը

/  0.075 %

3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ

բ)

Պարտատոմսերի գրավադրում

Գրավի առարկա  հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր

անվանական արժեք/վճարումը

իրականացնում է գրավատուն

մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը /0.015%

 

3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում /450 000 ՀՀ դրամ

 2.1.3.2.

Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում

   

ա)

Սառեցում

Սառեցված արժեթղթերի

ընդհանուր

անվանական (փայերի դեպքում՝ հաշվարկային)արժեք/վճարումը

իրականացնում է հաշվետերը

մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը

/ 0.075%

3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում

/ 2 250 000 ՀՀ դրամ

 2.1.3.3. ԿՇ-ում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում

 

   

ա)

Առևտրային արգելադրում

 

 Անվճար

 2.1.3.4.

Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար

   

ա)

Քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում

Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք

0.5 %

 2.1.3.5.

Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում

   

ա)

Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում

 

Անվճար

 2.1.4.

Հաշվետիրոջը տեղեկությունների տրամադրում

   
 2.1.4.1.

Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի կամ արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում՝արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում (առանց հիմքերի)

   

ա)

Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում՝ ըստ յուրաքանչյուր դասի

Քաղվածք

 

1 200 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

բ)

Արժեթղթերի հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրում

 

Հաշվետվություն

1 200 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

գ)

Արժեթղթերի հաշվով կատարված

գործառնությունների (այդ թվում՝ արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի

տրամադրում

Տեղեկանք

 

2 400 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

դ)

Հաշվետվություն արժեթղթերի հաշվում գրանցված գրավի իրավունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն

1 200 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

 2.1.4.2.

Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա արժեթղթերի հաշվից այլ տեղեկությունների վերաբերյալ արժեթղթերի հաշվից տեղեկանքի տրամադրում հիմքերով

   

ա)

Էլեկտրոնային եղանակով

1 տեղեկանքը

6 000 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

բ)

առձեռն

12 000 ՀՀ դրամ

(ներառյալ ԱԱՀ)

 

1 Այս ծառայության դիմաց սակագնի հաշվարկումը սկսվում է ՀՕ-ի կողմից հաշվետիրոջ հաշվի վերաբացման կամ բացման պահից և հաշվարկվում է մինչև տվյալ հաշվի փակման օրը ներառյալ:

Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

3 Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահպանման և այդ արժեթղթերով գործարքների սպասարկման ծառայություններ

 

Ծառայության անվանումը

Միավորը

Սակագինը

 3.1.

Արժեթղթերի պահպանման ծառայություն

   
3.1.1.

Բաժնային արժեթղթերի (այդ թվում՝ ֆոնդի փայերի) պահպանում

Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր շուկայական արժեք/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)

 Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.1.2. 

Պարտքային արժեթղթերի պահպանում (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի)

 

 

 

Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.1.3.

Պարտքային արժեթղթերի հաշիվների սպասարկում

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.1.4.

Պարտքային արժեթղթերի նոտարական գործառնություն

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.1.5.      

Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում

Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)

 

 

 

0.0015%

3.1.6.       

Արժեթղթերի հաշիվների սպասարկում

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

   
 

3.2.  

Կորպորատիվ գործողություններ

   

3.2.1

Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների մուտքագրում հաշվին

 

 

 

Ըստ յուրաքանչյուր գործառնության

 

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.2.2

Արժեթղթերի մարում

3.2.3

Շահութաբաժինների վճարում

3.2.4

Այլ պարտադիր գործողություններ

3.2.5

Ոչ պարտադիր գործողություններ

3.2.6

Ռայթերի առուվաճառք

Գործարքի առարկա արժեթղթերի ծավալ

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.2.7

Հարկերի պահում, հարկային հավատագրերի մշակում, հարկերի վերադարձման, ճշգրտման գործողություններ

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.3

Ժողովներին հեռակա մասնակցության ապահովում

 

 

3.3.1

Ծանուցումների ստացում

Ըստ յուրաքանչյուր ծանուցման

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.3.2

Օրակարգի ստացում

 

Ըստ յուրաքանչյուր ժողովի

3.3.3

Մուտքի քարտի պատվիրում

3.3.4

Քվեարկության հանձնարարական կատարում

3.3.  

Արժեթղթերով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ

 

 

 3.3.1.

Պարտքային, բաժնային արժեթղթերով և ֆոնդի փայերով վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կատարում

 

 

 

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

 

 

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

 

3.3.2.

Պարտքային, բաժնային արժեթղթերով վերջնահաշվարկի հանձնարարականի ներկայացում

 3.3.3.

Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում

3.3.4.

Արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների փոխանցման/ստացման հանձնարարականի չեղարկում

 3.3.5.

Արժեթղթերի ֆիզիկական առաքման կամ ստացման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ ապահովագրությունը)

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի

 3.3.6.

Վերջնահաշվարկային հանձնարարականի վերամուտքագրման վճար

 Յուրաքանչյուր օրվա համար

 3.4.

Դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ5

   
 3.4.1.

Դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման հանձնարարականի կատարում (ներառյալ՝ preadvice հանձնարարականները)

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

 

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

 3.4.2.

Դրամական միջոցներով գործառնություններ առանց հանձնարարականի

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

 3.4.3.

Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

3.5

Հանձնարարականների ուղղում ոչ ավտոմատ եղանակով

 

 

3.5.1

Դրամական միջոցների փոխանցման հանձնարարականում միջնորդի մասին տեղեկության գրառում, եթե համապատասխան BIC ծածկագրի փոխարեն առկա է ազատ ոճի տեքստ

 

 

 

 

Ըստ յուրաքանչյուր ուղղման

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.5.2

Clearstream-ից դուրս դրամական միջոցների փոխանցման դեպքում նպատակ դաշտում ազատ ոճի տեքստի առկայություն

3.5.3

Հանձնարարականում Clearstream-ի չնշված հաշվեհամարի գրառում

3.5.4

Չնշված վերջնաժամկետի գրառում

3.6

Հաշվետվությունների տրամադրում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

3.6.1

Կորպորատիվ գործողությունների ծանուցման տեղեկանք (MT 564)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.2

Կորպորատիվ գործողությունների հաստատման տեղեկանք (MT566)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.3

Ամսական ստացվելիք տոկոսագումարների տեղեկանք (MT935)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.4

Հաշվում առկա արժեթղթերի վերաբերյալ հաշվետվություն (MT535, MT571)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.5

Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն (MT950)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.6

Դրամական միջոցների վերաբերյալ այլ հաշվետվություններ (MT940, 942)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.7

Գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք (MT536)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.8

Սպասվող գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք (MT537)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.9

Վերջնահաշվարկի հաստատման հաշվետվություն (MT544, 545, 546, 547)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.10

Արժեթղթերի վարկավորման /փոխառությունների միջնորդավճարների մասին հաշվետվություն (MT290)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.11

Գործարքի մյուս կողմի հանձնարարականի ծանուցում (MT578)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.12

Հաշվում առկա արժեթղթերի բացվածքի հաշվետվություն ըստ շուկաների

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.13

ԱՄՆ եկամուտների աղբյուրից պահվող հարկերի մասին հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.14

Վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կարգավիճակի հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.15

Հաշվից ելքագրման կամ հաշվին մուտքագրման հաստատման տեղեկանք (MT900, 910)

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.16

Կորպորատիվ գործողությունների ընդհանրական հաշվետվություն (MT568)

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

 

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Ռուսաստանի "Ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիա" ՈԲՎԿ ԲԸ միջնորդությամբ մատուցվող ծառայությունների սակագներ1

 


4.1 Արժեթղթերի պահառության ծառայություն

 

 

 

 

Ծառայությունը

Ծավալը (շուկայական արժեք)

Ամսական վճար

4.1.1. Պահառության և/կամ արժեթղթերի իրավունքների հաշվառման ծառայությունների վճարը՝ պետական, մունիցիպալ և կորպորատիվ պարտատոմսերի համար

 

մինչև 5մլրդ ռուբլի

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

4.1.2 Արժեթղթերի պահառության և/կամ արժեթղթերի իրավունքների հաշվառման ծառայությունների վճարը Ռուսական դեպոզիտար ստացականների, բաժնետոմսերի և ներդրումային փայերի համար՝ բացառությամբ շուկայական գին չունոցող արժեթղթերի

 

մինչև 5մլրդ ռուբլի

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

4.2 Այլ պահառուական ծառայություններ

 

 

4.2.1 Արժեթղթերի փոխանցում

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

4.2.2 Արժեթղթերի փոխանցում դրամական միջոցների փոխանցման վերահսկմամբ /ռուբլով/ (DvP)

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

4.2.3 Արժեթղթերի փոխանցում արտարժույթով դրամական միջոցների փոխանցման վերահսկմամբ /արտարժույթով/ (DvP)

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից գանձվող միջնորդավճարի գումար + 5% հավելագին

 

1 Հաշվետերը պարտավոր է ամբողջ ծավալով փոխհատուցել այն ծախսերը, որոնք առկա չեն սույն սակագներում, սակայն Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ն փաստացի կրել է նշված ծառայությունների մատուցման ժամանակ:

Պետական պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայությունների սակագներ

 

  Ծառայության տեսակ Սակագին
1 Դեպո հաշվի բացում  
1.1. Ֆիզիկական անձի համար անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար անվճար
1.3. Դեպո հաշվի սպասարկում1 Ֆիզիկական անձ (այդ թվում՝
անհատ ձեռնարկատեր)
հաճախորդների համար՝ 3,000 ՀՀ
դրամ տարեկան,
իրավաբանական անձ
հաճախորդների համար՝ 5,000 ՀՀ
դրամ տարեկան
1.4. Բանկի ներդրումային ծառայություններից օգտվող հաճախորդների դեպո հաշվի սպասարկում Անվճար
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին  
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո
հաշվին
Անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում  
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 200 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.3. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցումներ2 Անվճար
3.4. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում Անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում  
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2000 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
4.3. Առևտրային արգելադրում 1000 ՀՀ դրամ
4.4. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում ( գրավադրում) և/կամ առևտրային արգելադրում Անվճար
4.5. Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում, առևտրային արգելադրում և/կամ գրավադրում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում Անվճար
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում  
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.3. Առևտրային արգելադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.4. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման (գրավադրման) և/կամ առևտրային արգելադրման դադարեցում Անվճար
5.5. Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման, առևտրային արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի կնքման արդյունքում (նպատակով) Անվճար

6

6.1

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Անվճար 

Անվճար

1 Միջնորդավճարը գանձվում է եռամսյակը մեկ անգամ տարեկան միջնորդավճարի չափը բաժանելով 4-ի:
2 Որակավորված ներդրողներ են համարվում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 23-րդ
կետով սահմանված անձինք 

Կենտրոնական դեպոզիտարիա

Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ-ին 2015թ. Հոկտեմբերի 26-ից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհվել է Հաշվարկային և հաշվառման միասնական համակարգի անդամի կարգավիճակ:

 

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներով իրականացվող ծառայությունների մատուցման կարգը

Հաշվի օպերատորի և Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներով իրականացվող ծառայությունների սակագներ և դրույքներ

Պետական պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայությունների սակագներ

 Պահառության գործունեության կարգ /ընդհանուր պայմաններ/