Թեժ գիծ +37410 511 211

Հատուկ առաջարկ Էօրնեկեան դպրոցի շրջանավարտներին

Հատուկ առաջարկ Էօրնեկեան դպրոցի շրջանավարտներին

Բանկը առաջարկում է հատուկ բանկային գործիքների փաթեթ Էօրնեկեան դպրոցի շրջանավարտներին:

Ուսանող հանդիսանալու պարագայում

Ուսանողական քարտ
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 0 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում բանկոմատներում 0%
Վարկային սահմանաչափ
 Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
 • ՀՀ դրամ՝ 15%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 14%
 • Եվրո՝ 13%
 Վարկային սահմանաչափի տեսակ Վերականգնվող, առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի
 Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար1
Մինչև 200 հազար ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ. առանց եկամտի հիմնավորման վարկունակ ծնողներից մեկի և/կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանցից 1-ի երաշխավորությամբ
Եկամտի հիմնավորման դեպքում մինչև 400 հազար ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան զուտ աշխատավարձի եռապատիկը /անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել վարկունակ երրորդ անձի երաշխավորություն/
 Ժամկետ  36 ամիս՝ վերաթողարկման իրավունքով

Ուսանող չհանդիսանալու պարագայում

Visa Classic կամ Mastercard Standard քարտ
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 0 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում բանկոմատներում 0%
Վարկային սահմանաչափ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
 • ՀՀ դրամ՝ 15%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 14%
 • Եվրո՝ 13%
Վարկային սահմանաչափի տեսակ  Վերականգնվող, առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի
Վարկային սահմանաչափի առավելագույն գումար1  Մինչև 200 հազար ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ. առանց եկամտի հիմնավորման վարկունակ ծնողներից մեկի և/կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանցից 1-ի երաշխավորությամբ
Եկամտի հիմնավորման դեպքում մինչև 400 հազար ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան զուտ աշխատավարձի եռապատիկը /անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել վարկունակ երրորդ անձի երաշխավորություն/
 Ժամկետ  36 ամիս՝ վերաթողարկման իրավունքով

1Վարկային սահմանաչափը տրամադրելիս կամ տրամադրելուց հետո մինչև դրա գործողության ժամկետի ավարտը ուսանողի և/կամ շրջանավարտի աշխատանքի անցնելու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում հնարավոր է սահմանաչափի ավելացում մինչև զուտ աշխատավարձի եռապատիկի չափով:

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ՝

 

Շրջանավարտների կամ վերջինիս ընտանիքի անդամների2 համար անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման, ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ

Բանկի սեփական միջոցներով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի տոկոսադրույք Գործող տոկոսադրույքից 1 տոկոսային կետով ցածր
Բնակարան երիտասարդներին ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տոկոսադրույք Գործող տոկոսադրույքից 0.5 տոկոսային կետով ցածր
Ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից վերաֆինանսավորվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույք Գործող տոկոսադրույքից 0.25 տոկոսային կետով ցածր

 

 

Սահմանափակումներ

Վարկառուն և երաշխավորը սահմանաչափի տրամադրման պահին չպետք է ունենան՝

 • դասակարգված վարկային պարտավորություններ /բացառությամբ երաշխավորությունների/
 • վերջին 1/մեկ/ տարվա ընթացքում սպասարկած պարտավորությունների/բացառությամբ երաշխավորությունների/ գծով հանրագումարային 20 օր ուշացում և հսկվող դասից բարձր պարտավորությունների դասակարգում:
Տույժ/Տուգանք Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

 

 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 1. Հայտ-հարցաթերթիկ,
 2. Դիմողի, անհրաժեշտության դեպքում երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշի /ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք/ բնօրինակները,
 3. Դիմող անձը որպես շրջանավարտ նույնականացվում է կամ ավարտական ատեստատով, կամ բանկային հաշվով, որը պետք է բացված լինի/եր/ բանկում նրա անվամբ.
 4. Տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից կամ ուսանողական գրքույկ, որը կհավաստի ուսանող հանդիսանալու փաստը,
 5. Աշխատավարձի հիման վրա սահմանաչափի տրամադրման դեպքում տեղեկանք աշխատավայրից, որտեղ նշված կլինի զուտ աշխատավարձի չափը: Տեղեկանքի վավերականության ժամկետը՝ 15 օրացուցային օր: Աշխատավարձը «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում գործող հաշվով ստանալու դեպքում, որպես հիմք կարող է ընդունվել հաշվի քաղվածքը:
Պայմաններ
 1. Փաթեթի շրջանակներում յուրաքանչյուր շրջանավարտ կարող է ստանալ առավելագույնը մեկ վճարային քարտ:
 2. Վճարային քարտի ժամկետի ավարտին Բանկի կողմից սահմանված վերաթողարկման պայմաններին բավարարելու դեպքում քարտը ենթակա է վերաթողարկման՝ նույն պայմաններով:

2 Ծնող, քույր, եղբայր

 

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար