Թեժ գիծ +37410 511 211

Կառուցապատման վարկ

Կառուցապատման վարկ "ՆՈՐՈՒՅԹ" 

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց` ֆիզիկական անձի սեփականություն հանդիսացող բնակելի և/կամ ոչ բնակելի անշարժ գույքի բարեկարգման /վերակառուցման կամ կառուցման համար:

Վարկավորման պայմաններն են`

 

Վարկի արժույթը և գումարը

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով

Նվազագույն չափը՝

 • Դրամի դեպքում 2 մլն ՀՀ դրամ
 • ԱՄՆ դոլարի/Եվրոյի դեպքում 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Առավելագույն չափը`

 • 30 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո
ժամկետ/Տոկոսադրույք

Նվազագույնը՝ 60 ամիս

Առավելագույնը՝

ՀՀ դրամի դեպքում 84 ամիս
ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյ-ի դեպքում 180 ամիս

 Վարկ/գրավ Տարեկան տոկոսադրույք PTI **
 USD EUR  AMD 
 Մինչև 60%

12.25%

ԿԲԼՏ + 9.75%

11%

ԿԲԼՏ + 11.3%

18%

ԿԲԼՏ + 11.75%

<= 60%
 60.1-70%

13.25%

ԿԲԼՏ + 10.75%

12%

ԿԲԼՏ + 12.3%

19%

ԿԲԼՏ + 12.75%

<= 50%
Վարկի տրամադրման վճար Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը՝
Վարկի գումարի 0.5 տոկոսի չափով, նվազագույնը 15,000 ՀՀդրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար  5,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

*ԿԲԼՏ (Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք) 

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

 ** PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտների 50-60%-ը /PTI/՝ կախված վարկ/գրավ հարաբերակցության չափից,
 • 25 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո և ավելի վարկի դեպքում վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի, այդ թվում նաև ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների վարկերի գծով մայր գումարների և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտների հանրագումարի 60-70%-ը /OTI/՝ PTI+10%,
 • վարկի դիմելու պահին վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չի կարող գերազանցել 65-ը,
 • 1 երաշխավորի/համավարկառուի առկայություն,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդը պետք է չունենա դասակարգված վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 20 օր և ավելի ուշացումներ,
 • Վարկառուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անդամները վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենան ոչ ստանդարտ, կասկածելի և անհուսալի դասակարգված պարտավորություններ:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`
 • "Անուիտետային",
 • "Զսպանակաձև"Վարկը տրվում է առավելագույնը 5 փուլով /տրանշով/ և կարող է տրամադրվել մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով (grace period), որի ընթացքում Վարկառուն կարող է ստանալ ամբողջ վարկը կամ դրա մի մասը:
Արտոնյալ ժամանակահատված ընթացքում Վարկառուն մարում է միայն ստացված վարկի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները: Արտոնյալ ժամանակահատվածից հետո Վարկառուն ամսական կտրվածքով մարում է ինչպես վարկի գումարը, այնպես էլ տոկոսները:

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` Ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Վարկը պետք է ապահովված լինի կառուցապատվող (վերակառուցվող) անշարժ գույքի գրավով, որոշ դեպքերում Բանկի պահանջով` նաև այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավով: Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը` գրավի` անկախ գնահատողի կողմից գնահատված իրացվելի արժեքի մինչև 70%-ը:

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը),
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` նշելով համատեղ ապրող ընտանիքի անդամներին,
4. Տեղեկանք աշխատավայրից /վավերապայմանները ապահովող փաստաթուղթ, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
Տեղեկանք աշխատավայրից չի պահանջվում, եթե Վարկառուն դիմելու պահի դրությամբ վերջին առնվազն 6 ամիսների ընթացքում աշխատավարձը ստացել է Բանկի միջոցով, ընդ որում՝ ""Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ, "Հայփոստ թրասթ մենեջմենթ" ՓԲԸ, "Տիեռաս դե Արմենիա" ՓԲԸ, “Զվարթնոց հենդլինգ" ՓԲԸ կազմակերպությունների աշխատակիցների դեպքում վերոնշյալ 6 ամսի փոխարեն կիրառվում է 4 ամիս ժամանակահատվածը
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`
 • տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար;
 • ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար:
4.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:
5. Վարկառուի կամ համավարկառուների սեփականությունը հանդիսացող գույք/եր/ի սեփականության իրավունքի վկայական/ներ/ը /առկայության դեպքում/,
6. Բարեկարգվող /վերակառուցվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը /առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն/, որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը. բացառիկ դեպքերում ԻՎ կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը
7. ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ /վարկի հաստատումից հետո/,
12. Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում),
8. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ,
9. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
10. Բանկի պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:

Այլ պարտադիր պայմաններ

 • Վարկառուն վարկի ստացման օրվանից 12 ամիս հետո պետք է Բանկ ներկայացնի կառուցապատվող շինության գնահատման ակտը, գնահատված բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպություններից մեկի կողմից,
 • Վարկը ենթակա է մոնիտորինգի՝ համապատասխան ներքին իրավական ակտերի համաձայն:
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը, տուժանքը, միջնորդավճարը, հատուցումը կամ կրեդիտառուի համար այլ անբարենպաստ պայմանները համաձայն Բանկի և հաճախորդի միջև կնքվող վարկավորման պայմանագրի:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար