Թեժ գիծ +37410 511 211

Մոբիլ

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ` ՄՈԲԻԼ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և /կամ ռեզիդենտ անձանց` առաջնային շուկաներից ավտոմեքենա և այլ անհատական օգտագործման տրանսպորտային միջոց/ներ/ գնելու համար.

Վարկավորման պայմաններն են`

Վարկի արժույթը և գումարը
 • Նվազագույնը 2 մլն ՀՀ դրամ
 • Առավելագույնը 25 մլն ՀՀ դրամ
Ժամկետը
 • Նվազագույնը 24 ամիս
 • Առավելագույնը 60 ամիս

 

 

Տոկոսադրույքը

Կանխավճար Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք PTI*
40% և ավելի 13%

 

առավելագույնը 22.28%

եկամուտների վերլուծությունը պարտադիր չէ
30-39.9% 13.9% <=60%
20-29.9% 14.9% <=55%
Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 1 տոկոսի չափով, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ:
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս
Վարկային հաշվի սպասարման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

* PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 •  PTI≤55-60%՝ կախված կանխավճարի չափից
 •  40% և ավելի կանխավճարի դեպքում եկամուտների վերլուծություն չի պահանջվում
 •  վարկի դիմելու պահին վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 65-ը
 •  1 երաշխավորի/համավարկառուի առկայություն
 •  Վարկառուի և իր հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձանց վարկային պատմության հանդեպ ներկայացվող պահանջները (համաձայն ԱՌՔԱ զեկույցի և Բանկին հասանելի այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա).

ա) Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները), ինչպես նաև "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություններ
բ) Վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հայտատուի որևէ վարկի գծով չպետք է առկա լինի "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգում/, ինչպես նաև հայտատուի անունով բոլոր վարկերի գծով հանրագումարային 25 և ավելի օր ուշացումներ (պայմանները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա)
գ) Հայտատուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձինք վարկի համար դիմելու պահին չպետք է ունենան գործող ժամկետանց և/կամ "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները)

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային"
 • "Զսպանակաձև"

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Վարկն ապահովվում է ձեռք բերվող Ավտոմեքենա
Գրավադրման ենթակա են ավտոսրահից գնված Ավտոմեքենան/երը/

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ավտոսրահի կողմից տրամադրված տեղեկանքում ներկայացված արժեքը կամ համագործակցող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի/համաձայնագրի շրջանակներում ամրագրված մեծությունը.

Ավտոմեքենայի արժեք Վարկ/գրավ առավելագույն մեծություն
Մինչև 12 մլն ՀՀ դրամ ներառյալ 80%
12 մլն-ից 17 մլն ՀՀ դրամ ներառյալ 75%
17 մլն-ից ավելի ՀՀ դրամ 70%

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը)
3. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
3.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.`ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ
3.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 •  տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ` իրավաբանական անձանց համար;
 •  ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար

3.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն
4. Ավտոսրահի կողմից տրամադրված տեղեկանք, որում պետք է նշված լինի Ավտոմեքենայի մակնիշը և մոդելը, կոմպլեկտացիան, VIN կոդը, շարժիչի հզորությունը և արժեքը
5. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` նշելով համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամներին (վարկի հաստատումից հետո մինչև տրամադրումը)
6. Ավտոմեքենայի տեխնիկական անձնագիր (վարկի հաստատումից հետո), որը վերադարձվում է վարկառուին` տրանսպորտային միջոցի գրավի պետական գրանցման վկայականը Բանկին հանձնելուց հետո
7. Ավտոմեքենայի սեփականության իրավունքի վկայական (վարկի հաստատումից հետո),
8. Տրանսպորտային միջոցի օտարման նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք (վարկի հաստատումից հետո)
9. Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում)
10. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ
11. Բանկի պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր

Այլ

Առանձին դեպքերում, Տնօրինության որոշմամբ, վարկի վաղաժամկետ մարման համար կարող են սահմանվել վճարներ, տույժեր և տուգանքներ, բացառությամբ Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքով սահմանված դեպքերի:

Բանկի կողմից վարկավորման վերաբերյալ դրական որոշման մասին ավտոսրահին տեղեկացնելու պահից մինչ Ավտոմեքենայի՝ հօգուտ Բանկի որպես գրավ ձևակերպումը և վարկի գումարի տրամադրումը Ավտոմեքենայի շահագործման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են համագործակցող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրով, ընդ որում առանձին դեպքերում կարող է նախատեսվել ձեռքբերվող Ավտոմեքենայի ապահովագրություն նշված ժամանակահատվածի համար:

Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը /համաձայն "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի/

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար