Թեժ գիծ +37410 511 211

Ուսանողական քարտ

Ուսանողական Քարտ

Տրամադրվում է միայն ուսանողներին որոնք ուսուցում են անցնում Բանկի կողմից հաստատված ԲՈՒՀ-ում

Քարտի տեսակը Visa Classic, Mastercard Standard
Քարտի Ժամկետ 36 ամիս
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Քարտի տրամադրում  0
Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար1 1,000 դրամ
 Քարտային հաշվի փակում  Փակված քարտի հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար /եթե մնացորդը փոքր է 1,000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է/
 Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  0%, Դեբետ+Կրեդիտ՝ 0.2%
 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  1%
 Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում2  1.0%, նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ
 Կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 
 Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.2%
 ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.6%

 

 

 

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ

Visa Electron/ԱրՔա Կլասիկի դեպքում՝ 
 • 300,000 ՀՀ դրամ
 • 800 ԱՄՆ դոլար
 • 600 ԵՎՐՈ
 • 25,000 ՌԴ ռուբլի

Visa Classic/Mastercard Standard-ի դեպքում՝ 

 • 500,000 ՀՀ դրամ,
 • 1,500 ԱՄՆ դոլար,
 • 1,000 ԵՎՐՈ,
 • 50,000 ՌԴ ռուբլի
 Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ միայն Բանկոմատներից  500,000 ՀՀ դրամ
 Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ  10
 Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս /տարեկան/3
 • ՀՀ դրամ 4.0%,
 • ԱՄՆ դոլար 1.0%,
 • ԵՎՐՈ 0%
 Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում /մեկ անգամ/  0
 Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում  Մինչև 3 տարի վաղեմության դեպքում՝ 1,000 ՀՀ դրամ,
3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ
 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ  Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
 Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի, քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում  Հաճախորդի դիմումի համաձայն` 2,000 ՀՀ դրամ
 Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  3,000 ՀՀ դրամ
 Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրման միջնորդավճար  գումարի 5.0%
 Քարտից քարտ, քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցումներ 
 Քարտից քարտ փոխանցումներ  0.5%
 Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն
 •  20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 • 40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 Քարտի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/  500 ՀՀ դրամ
 Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում /երկու շաբաթվա համար  15,000 ՀՀ դրամ
 Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում  Ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների

1 Սպասարկման վճարը գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
2 Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:
3 Տոկոսը հաշվարկվում է օրվա վերջին դրական մնացորդի նկատմամբ և վճարվում եռամսյակային կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո` 5 բանկային օրվա ընթացքում:

Ինչպե՞ս պատվիրել

 • Քարտը կարող եք պատվիրել առցանց այստեղ և պետք է միայն մեկ անգամ այցելեք Բանկ՝ ներկայացնելով անձնագիր և ՀԾՀ (սոցքարտ):

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

Արտոնություններ

Քարտապան ուսանողների համար.

 • Մեկ խնայողական հաշիվ՝ առանց բացման և սպասարկման վճարների՝ հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
 • Ինտերնետ և Մոբայլ Բանկ համակարգեր՝ առանց տրամադրման և սպասարկման վճարների
 • Վիզա Վիրտուալ հաշիվ՝ առանց սպասարկման վճարի
 • Մեկ հավելյալ կամ կից քարտ՝ առանց տրամադրմն վճարի, եթե դիմելու նախորդող եռամսյակում ուսանողական քարտային հաշվի միջին օրական մնացորդը կազմում է նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
 • Գործող ուսանողական քարտը Visa Gold կամ Mastercard Gold քարտատեսակով վերափոխում՝ առանց վերափոխման և սպասարկման վճարի՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար, եթե դիմելու նախորդող եռամսյակում ուսանողական քարտային հաշվի միջին օրական մնացորդը կազմում է նվազագույնը 300,000 ՀՀ դրամ
 • Արագ փոխանցումների համակարգերով ստացված գումարները ուսանողական քարտային հաշվին մուտքագրելու հնարավորություն, ընթացակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://conversebank.am/hy/transfer-card/

Քարտապան ուսանողներին և ընտանիքի անդամներին1.

Առնվազն 6 ամիս ժամկետով "Պրոգրես" կամ "Կարաս" ժամկետային ավանդ ներդնելիու դեպքում՝ տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է. 

 • ՀՀ դրամի համար՝ գործողից 0.5 տոկոսային կետով բարձր
 • ԱՄՆ դոլարի համար՝ գործողից 0.25 տոկոսային կետով բարձր

Յուրաքանչյուրը տվյալ պայմանով կարող է ունենալ առավելագույնը մեկ գործող ավանդ

 1 Ծնող, քույր, եղբայր, ամուսին

 Քարտի օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար