Թեժ գիծ +37410 511 211

Բիզնես տարածքի ձեռք բերման վարկ

Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ "ԿԱՊԻՏԱԼ"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց` անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով Գույքի նպատակայնությունը՝ ոչ բնակելի.

Վարկավորման պայմաններն են`

Վարկի արժույթը Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով
ժամկետը

Նվազագույնը՝

 • 60 ամիս

Առավելագույնը՝

 • ՀՀ դրամի դեպքում 84 ամիս,
 • ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի դեպքում 180 ամիս
Գումար
 • Նվազագույն չափը՝ 2 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո
 • Առավելագույն գումար սահմանված չէ

 

 

 Տոկոսադրույքը

Կանխավճար Տարեկան տոկոսադրույք PTI** Այլ պայմաններ
USD EUR AMD

 

 

 

 

 

50% և ավելի

 

 

 

 

14%

(ԿԲԼՏ +11.5%) 

 

 

 

 

12%

(ԿԲԼՏ +12.3%)

 

 

 

 

19%

(ԿԲԼՏ +12.75%)

 

 

 

 

Եկամուտների վերլուծության դեպքում <=60%

Առանց եկամուտներ վերլուծության դեպքում՝ 2 երաշխավոր/համավարկառու և կանխավճարի մուտքագրում Բանկային հաշվին
Սույն տոկոսադրույքները գործում են միայն եկամուտների վերլուծություն չկատարելու դեպքում
40% և ավելի

10.75%

(ԿԲԼՏ +8.25%)

9%

(ԿԲԼՏ +9.3%)

17%

(ԿԲԼՏ +10.75%)
<=60% 1 երաշխավոր/ համավարկառու
30-39.9%

11.25%

(ԿԲԼՏ +8.75%)

10%

(ԿԲԼՏ +10.3%)

18%

(ԿԲԼՏ +11.75%)
<=50% 1 երաշխավոր/ համավարկառու
20-29.9%

12.25%

(ԿԲԼՏ +9.75%)

11%

(ԿԲԼՏ +11.3%)

19%

(ԿԲԼՏ +12.75%)
<=45% 2 երաշխավոր/ համավարկառու
Լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում
0%

11.25%

(ԿԲԼՏ +8.75%)

10%

(ԿԲԼՏ +10.3%)

19%

(ԿԲԼՏ +12.75%)
<=60% 1 երաշխավոր/ համավարկառու

 Վարկի տրամադրման վճար

Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը՝

Վարկի գումարի 0.5 տոկոսի չափով, նվազագույնը 15,000 ՀՀդրամ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս 

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար
Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

*ԿԲԼՏ (Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք)

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

** PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամուտների 45-60%-ը /PTI/՝ կախված կանխավճարի չափից /50% և ավելի կանխավճարի դեպքում եկամուտների վերլուծությունը պարտադիր չէ/,
 • 25 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո և ավելի վարկի դեպքում վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի, այդ թվում նաև ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների վարկերի գծով մայր գումարների և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամուտների հանրագումարի 55-70%-ը /OTI/՝ PTI+10% /50% և ավելի կանխավճարի դեպքում եկամուտների վերլուծությունը պարտադիր չէ/,
 • վարկի դիմելու պահին վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չի կարող գերազանցել 65-ը,
 • ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող, սակայն ՀՀ ռեզիդենտ անձանց վարկը կարող է տրամադրվել միայն ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ հանդիսացող անձի/անց/ գրավոր երաշխավորության դեպքում, ովքեր ՀՀ-ում կունենան կայուն եկամտի աղբյուր և/կամ սեփականությն իրավունքով գրանցված գույք,
 • 1 կամ 2 երաշխավորի/համավարկառուի առկայություն,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդը պետք է չունենա դասակարգված վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 20 օր և ավելի ուշացումներ,
 • Վարկառուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անդամները վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենան ոչ ստանդարտ, կասկածելի և անհուսալի դասակարգված պարտավորություններ:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային"
 • "Զսպանակաձև"

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` Ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

 • Ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրումը պարտադիր է:
 • Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը` գրավի` անկախ գնահատողի կողմից գնահատված իրացվելի և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 80%-ը, իսկ լրացուցիչ այլ անշարժ գույք/եր/ի գրավադրման դեպքում ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման փաստացի գնի 100%-ի չափով, ընդ որում, վարկ/գրավադրվող բոլոր գույքերի (ձեռք բերվող և լրացուցիչ գրավադրվող) ընդհանուր գնահատված իրացվելի արժեք հարաբերակցությունը չի կարող գերազանցել 80%-ը: Կարգի իմաստով ձեռքբերման փաստացի գին է համարվում համապատասխան պայմանագրում առկա գնանշումը, եթե Բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ գնանշումը համարվում է ողջամիտ:

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը),
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` նշելով համատեղ ապրող ընտանիքի անդամներին,
4. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
Տեղեկանք աշխատավայրից չի պահանջվում, եթե Վարկառուն դիմելու պահի դրությամբ վերջին առնվազն 6 ամիսների ընթացքում աշխատավարձը ստացել է Բանկի միջոցով, ընդ որում՝ ""Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ, "Հայփոստ թրասթ մենեջմենթ" ՓԲԸ, "Տիեռաս դե Արմենիա" ՓԲԸ, “Զվարթնոց հենդլինգ" ՓԲԸ կազմակերպությունների աշխատակիցների դեպքում վերոնշյալ 6 ամսի փոխարեն կիրառվում է 4 ամիս ժամանակահատվածը
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 •  տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար;
 • ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար:

4.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:
5. Վարկառուի կամ համավարկառուների սեփականությունը հանդիսացող գույք/եր/ի սեփականության իրավունքի վկայական/ներ/ /առկայության դեպքում/,
6. Գնվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը /առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն/, որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը. բացառիկ դեպքերում ԻՎ կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը
7. ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ /վարկի հաստատումից հետո/,
8. Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում),
9. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ,
10. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
11. Ձեռք բերվող գույքի գնի վերաբերյալ հայտարարությունը, իսկ եթե Վարկառուի կողմից վճարվել է որոշակի կանխավճար, ապա դրա վճարումը հավաստող փաստաթղթերը /առկայության դեպքում/,
12. Բանկի պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:

Այլ պարտադիր պայմաններ

 • Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը, տուժանքը, միջնորդավճարը, հատուցումը կամ կրեդիտառուի համար այլ անբարենպաստ պայմանները համաձայն Բանկի և հաճախորդի միջև կնքվող վարկավորման պայմանագրի:
* Կանխավճարի հաշվարկման համար հիմք է վերցվում գույքի իրացվելի և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնը:

Վարկերը տրամադրվում են Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար