Թեժ գիծ +37410 511 211

Պետական

Պետական ուսանողական վարկ

Ինչո՞վ է առանձնահատուկ Պետական ուսանողական վարկը:

Տվյալ վարկը Բնակարան Երիտասարդներին վարկային կազմակերպության (Ծրագիր) կողմից Վերաֆինանսավորվող Ուսանողական վարկ է:

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին պետական և պետական հավատարմագրություն ունեցող ԲՈՒՀ-երի /ցանկը տրամադրվում է "Բնակարան Երիտասարդներին" վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության կողմից/ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի, ինչպես նաև կլինիկական օրդինատուրայի ուսանողների ուսման վարձի վճարման նպատակո

Վարկի պայմանները`

Արժույթ  Գումար Ժամկետ Տարեկան տոկոսադրույք Ապահովում
ՀՀ դրամ

Առավելագույնը 2,800,000 ՀՀ դրամ՝ ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, առավելագույնը 4 մասնաբաժնով՝ յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար մեկ մասնաբաժին, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը չի կարող գերազանցել 700,000 ՀՀ դրամը կամ մեկ ուսումնական տարվա վարձի չափը:

Վարկը փոխանցվում է անմիջապես ուսումնական հաստատության հաշվի համարին յուրաքանչյուր տարին մեկ ըստ հաճախորդի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի

Առավելագույն ժամկետը`
 •  120 ամիս, մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի ուսման ավարտից հետո 72-րդ ամիսը

Տրամադրում`

 • Առավելագույնը 4 մասնաբաժնով` սակայն ոչ ավելի քան 1 տարվա վարձը
9%, որից 2%, իսկ գերազանցության դեպքում 3%, սուբսիդավորվում է Ծրագրի կողմից Վարկառուի ծնողների կամ խնամակալների անձնական երաշխավորություն,

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ
 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և երաշխավորի/ների, ամսական զուտ եկամտի, 50 %-ը
 • վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի` այդ թվում նաև երաշխավորի/ների գծով, մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և երաշխավորի/ների ամսական զուտ եկամտի, 60%-ը

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է "Անուիտետային" եղանակով (հավասարաչափ ամսական մարում) սկսված ուսման ավարտին հաջորդող առաջին ամսվանից, որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները; մինչ այդ ժամկետը վարկառուին տրվում է արտոնյալ ժամանակահատված, որի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս վճարվում են միայն տոկոսները:

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Ապահովում

 •  Վարկառուի ծնողների /միայն մեկ ծնող ունենալու դեպքում՝ մեկի/  և/կամ ընտանիքի անդամ չհանդիսացող վարկունակ երրորդ անձի անձնական երաշխավորություն,
 •  Բանկի պահանջով` այլ գրավ

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Վարկային դիմում
 • Վարկառուի և երաշխավորների անձնագրերի և սոց. քարտերի բնօրինակը և պատճենը,
 • Երաշխավոր անձի/անձանց աշխատավայրից տեղեկանք, որի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը և աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
 • Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում/օր. ներդրումային, գույքը վարձակալության տալու, ներդրումներ ավանդներում և այլն/,համապատասխան եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր,
 • Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող հաճախորդների դեպքում տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
 • Երաշխավոր ծնողներին պատկանող գույքի/րի սեփականության վկայականների պատճենը
 • Տեղեկանք ուսանողի ուսումնական հաստատությունից, որում պետք է նշված լինի ուսանողի անուն ազգանունը, ֆակուլտետը և կուրսը, ուսանողի տարեկան վարձի չափը, ուսումնական հաստատության բանկային հաշվի ռեկվիզիտները: Տեղեկանքը տրամադրվում է ուսումնական հաստատության կնիքով, համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի ստորագրությամբ:
 • Ուսումնական հաստատությունից Ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր, փոխանցման հաշիվ և այլն);
 • Գերազանց սովորելու դեպքում` առաջադիմությունը հավաստող փաստաթուղթ ;
 • Անձնագրում հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության դեպքում վարկառուն պետք է ներկայացնի տեղեկանք բնակության վայրից՝ 3րդ ձև:
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր ըստ բանկի պահանջի:

Այլ պայմաններ

 • Ուսումնառությունը ընդհատելու դեպքում Բանկը իրավունք ունի պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում կամ վերանաել վարկի պայմանները, ներառյալ` տոկոսադրույքը, ժամկետը և մարման ժամանակացույցը:
 • Վարկի տրամադրման պահին թե վարկառուն և թե երաշխավորները չպետք է ունենան չաշխատող կամ այլ խնդրահարույց ֆինանսական պարտավորություն:
 • Վարկի հաստատումը և տրամադրումը իրականացվում է Ծրագրի կողմից վերաֆինասավորվող այլ վարկերի հաստատման գործնթացի օրինակով:
 • Վարկի հաստատման սահմանաչափերը նմանօրինակ են Ուսանողական վարկ գործիքի հաստատման սահմանաչափերին

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և  մասնաճյուղերում

Ընդհանրական թերթիկ

Ֆինանսներ բոլորի համար