Թեժ գիծ +37410 511 211

"Սպառողական վարկ"

 "Սպառողական վարկ"

 

Խմբեր

 

Այլ հաճախորդների համար

Բանկի վճարային քարտով աշխատավարձ ստացող հաճախորդերի համար
Վարկառու ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, ընդ որում, վերջինս՝
 • վերջին 12 ամիսների ընթացքում չպետք է ունենա 20 և ավելի օր ժամկետանց վարկային պարտավորություն կամ դասակարգում,
 •  վարկի տրամադրման պահին չպետք է ունենա դասակարգված գործող երաշխավորություն,
 • ՀՀ ֆինանսական բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ անգրավ վարկային պարտավորությունները չպետք է գերազանցեն հաճախորդի ամսական զուտ եկամտի քսանապատիկը,
 • Պետք է ունենա առնվազն 3 ամսվա գրանցված աշխատանքային փորձ:
Սահմանաչափեր
 •  1 երաշխավոր
 •  OTI≤60%-ը
 • OTI≤60%-ը
Վարկի արժույթը և գումարը Վարկը տրվում է ՀՀ դրամով,
 • Վարկի նվազագույն գումարը կազմում է 300,000 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույն գումարը չի կարող գերազանցել 2,000,000 ՀՀ դրամը:
Ժամկետը
 • Նվազագույն ժամկետը` 12 ամիս
 • Առավելագույն ժամկետը` 36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 17.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 20.62% - 23.83%
Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակով`
Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները
Վարկի տրամադրման վճար միանվագ՝ վարկի գումարի 2% 

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Տույժ/Տուգանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` Ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Ապահովված է վարկառուի եկամտով և/կամ երաշխավորությամբ

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
2. Անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշի /ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք/ բնօրինակները,
3. Տեղեկանք աշխատավայրից ("Սպառողական" վարկի համար՝ անհրաժեշտության դեպքում), որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
3.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր. ներդրումային, գույքը վարձակալության տալու, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
3.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 • տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար;
 • ֆինանսական վերլուծություն անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար:

3.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:
4. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ:
5. Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Կոնվերս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար