Թեժ գիծ +37410 511 211

ԼՏ/ԿԲԼՏ/ԿԲՀՏ

Լողացող տոկոսադրույք - ԼՏ

Լողացող տոկոսադրույքով (ԼՏ) հաշվարկվող ֆինանսավորումների դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվելու է հետևյալ սկզբունքով.

Տոկոսադրույքը(Տ,%) = Լողացող Տոկոսադրույք(ԼՏ,%) + Հավելադիր(Հ,%)

Մասնավորապես, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է ներքոնշյալ արժույթներով, ապա համապատասխանաբար սահմանվում են.

Հիմնական ցուցանիշներ.

 • ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ պետական զեղչատոկոսային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի 180-օրյա տոկոսադրույքը, որը հրապարակվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից` https://www.cba.am/am/SitePages/fmofinancialmarkets.aspx հղումով,
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ԱՄՆ դոլարով 6 ամիս ժամկետայնությամբ ժամկետային ապահովված օվերնայթ ֆոնդային տոկոսադրույքը (CME Term SOFR 6 Month), որը հրապարակվում է Term SOFR - CME Group (կամ Բլումբերգ համակարգով՝ TSFR6M, կամ Ռոյթերս համակարգով՝ SR6M) հղումով,
 • Եվրոյի դեպքում՝ 6-ամսյա ժամկետայնությամբ Եվրոպական Առաջարկի Տոկոսադրույքը՝ EURIBOR 6 month, որը հրապարակվում է 6 months Euribor rate (euribor-rates.eu) (կամ Բլումբերգ համակարգով՝ EUR006M, կամ Ռոյթերս համակարգով՝ EURIBOR6MD) հղումով:

Միաժամանակ, Բանկի կողմից ըստ արժույթների հիմնական ցուցանիշների անհասանելիության կամ կիրառման անհնարինության դեպքում սահմանվում են հետևյալ երկրորդային ցուցանիշները.

 • ՀՀ դրամի դեպքում՝ ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 91 - 180 օր ժամկետայնության ՀՀ դրամով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը վերջին հասանելի ամսվա դրությամբ
 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ԱՄՆ գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի 6-ամսյա ժամկետայնության եկամտաբերությունը,
 • Եվրոյի դեպքում՝ Գերմանիայի Եվրոյով պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի 6 ամիս ժամկետայնությամբ տոկոսադրույքը: 

Հիմնական ցուցանիշի անհասանելիության կամ կիրառման անհնարինության դեպքում, երկրորդային ցուցանիշի կիրառման անհրաժեշտության առաջացման պարագայում տոկոսադրույքի հաշվարկում հավելադիրը ճշգրտվում է հիմնական և երկրորդային ցուցանիշների տոկոսադրույքների վերջին 3 տարիների տարբերությունների միջինացված ցուցանիշի չափով։

Հիմնական և երկրորդային ցուցանիշների անհասանելիության կամ կիրառման անհնարինության դեպքում հաջորդ ժամանակաշրջանի համար որպես ֆինանսավորման տոկոսադրույք հիմք է ընդունվում լողացող տոկոսադրույքի հրապարակված վերջին ցուցանիշը և ֆիքսվում վարկի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար, եթե Բանկի և հաճախորդի միջև այլ պայմանավորվածություն առկա չէ:

ԼՏ հաշվարկն իրականացվում է տարեկան 2 անգամ՝ օգոստոսի 15-ին և փետրվարի 15-ին, ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում՝ հաջորդող աշխատանքային օրը՝ հիմք վերցնելով ԼՏ-ների հաշվարկման հիմքում ընկած վերոնշյալ ցուցանիշների մեծությունները համապատասխանաբար օգոստոսի 15-ի և փետրվարի 15-ի կամ այդ ամսաթվերին նախորդող աշխատանքային օրվա դրությամբ։ Սակայն, Բանկը կարող է այլ ժամկետներում արտահերթ վերանայել ԼՏ-ները՝ նշանակալի փոփոխությունների դեպքում, մասնավորապես եթե

 • ՀՀ դրամի ԼՏ-ն գործողի նկատմամբ փոփոխվում է 2 տոկոսային կետ և ավելի,
 • ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի ԼՏ-ները գործողների նկատմամբ փոփոխվում են 1 տոկոսային կետ և ավելի սակայն ոչ ավելի, քան տարեկան 2 անգամ:

ԼՏ-ների փոփոխման դեպքերում նոր ԼՏ-ներն ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում:

Լողացող տոկոսադրույքի փոփոխման իրականացման կարգ

ԼՏ-ները ենթակա են Բանկի կողմից վերանայման, եթե տվյալ ժամանակահատվածի համար արձանագրված տոկոսադրույքի և գործող տոկոսադրույքի տարբերությունը կազմում է 0.5 տոկոսային կետ և ավելի.
Հիփոթեկային և սպառողական ֆինանսավորումների պարագայում տոկոսադրույքի բարձրացման առավելագույն շեմը չի կարող գերազանցել տոկոսադրույքի նվազեցման առավելագույն շեմը։

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված

ՀՀ դրամ

10.72%

ԱՄՆ դոլար

5.44%

Եվրո

3.96%

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհասանելիության կամ կիրառման անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8.43%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 5.55%
 • Եվրո՝ 3.52%

Կոնվերս բանկի լողացող տոկոսադրույք - ԿԲԼՏ

ԿԲԼՏ-ով հաշվարկվող ֆինանսավորումների դեպքում ըստ արժույթների ֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանվում է հետևյալ սկզբունքով՝

ՀՀ դրամ  ԿԲԼՏՊԶՊԿՏ + հաստատուն տոկոսադրույք /%/
ԱՄՆ դոլար  ԿԲԼՏUSD LIBOR + հաստատուն տոկոսադրույք /%/
Եվրո  ԿԲԼՏEURO LIBOR + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

Մասնավորապես, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է.

 • ՀՀ դրամով, ապա

տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է ՀՀ պետական 180-օրյա զեղչատոկոսային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորի տոկոսադրույքով /ՊԶՊԿՏ/, որը հրապարակվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից` https://www.cba.am ինտերնետային կայքում:

 • ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով, ապա

տարեկան անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է ԱՄՆ դոլարի կամ Եվրոյի համար Լիբորով և օգտագործվում են համապատասխանաբար "ԱՄՆ դոլար 6-ամսյա ICE LIBOR" կամ "Եվրո 6-ամսյա ICE LIBOR" բենչմարկները, որոնք հրապարակվում են Intercontinental Exchange (ICE) (Ինտերկոնտինենտալ Էքսչենջ (ICE)) կազմակերպության կողմից` https://www.theice.com ինտերնետային կայքում կամ հրապարակային այլ հասանելի աղբյուրներում:

Միաժամանակ, Բանկի կողմից ըստ արժույթների հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում սահմանվում են հետևյալ երկրորդային ցուցանիշները.

 • ՀՀ դրամի դեպքում ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 91-180 օր ժամկետայնության ՀՀ դրամով ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույքը վերջին հասանելի ամսվա դրությամբ, իսկ ֆինանսավորման/ավանդի տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝՝

ԿԲԼՏՄԻՋԻՆ ԱՎԱՆԴ % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

 • ԱՄՆ դոլարի դեպքում ԱՄՆ Ֆեդերալ Ռեզերվ բանկի կողմից սահմանված Federal funds-ի տոկոսադրույքը վերջին հասանելի ամսաթվի դրությամբ, իսկ ֆինանսավորման/ավանդի տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝

ԿԲԼՏFED FUND % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

 • Եվրոյի դեպքում 6-ամսյա EURIBOR-ի տոկոսադրույքը վերջին հասանելի օրվա դրությամբ, իսկ ֆինանսավորման/ավանդի տոկոսադրույքը սահմանվում է որպես՝

ԿԲԼՏEURIBOR % + հաստատուն տոկոսադրույք /%/

Հիմնական ցուցանիշից երկրորդային ցուցանիշին անցման դեպքում ֆինանսավորման տոկոսադրույքում ներառված հաստատուն բաղադրիչը մնում է անփոփոխ:
Եթե հիմնական և երկրորդային ցուցանիշները դառնում են անհասանելի, և անհնարին է դառնում լողացող տոկոսադրույքի սահմանումը հաջորդ ժամանակահատվածի համար, ապա լողացող տոկոսադրույքի ցուցանիշը հաջորդ ժամանակաշրջանի համար համարվում է լողացող տոկոսադրույքի հրապարակված վերջին ցուցանիշը՝ մինչև Բանկի կողմից տոկոսադրույքի հաջորդ հաստատման ժամանակաշրջանը:

Սահմանված ԿԲԼՏ հիմնական և երկրորդային ցուցանիշները հրապարակվում են Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում և հասանելի են Բանկի տարածքում:

ԿԲԼՏ հաշվարկն իրականացվում է տարեկան 2 անգամ՝ օգոստոսի 15-ին և փետրվարի 15-ին, ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում՝ հաջորդող աշխատանքային օրը՝ հիմք վերցնելով ԿԲԼՏ-ների հաշվարկման հիմքում ընկած վերոնշյալ ցուցանիշների մեծությունները համապատասխանաբար օգոստոսի 15-ի և փետրվարի 15-ի դրությամբ, սակայն, անհրաժեշտության դեպքում, օրինակ՝ եթե ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի 6 ամսական Լիբորի տոկոսադրույքը վերջին ԿԲԼՏ-ի հաստատումից հետո փոփոխվում է 1 տոկոսային կետ և ավելի, իսկ Պետական Զեղչատոկոսային Պարտատոմսերի կորի տոկոսադրույքը վերջին ԿԲԼՏ-ի հաստատումից հետո՝ 2 տոկոսային կետ և ավելի, հաշվարկները կարող են իրականացվել այլ ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան տարեկան 2 անգամ:

ԿԲԼՏ հաշվարկն իրականացնելուց նոր ԿԲԼՏ-ները ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում, ընդ որում՝ գործող պայմանագրերի դեպքում իրականացնելով համապատասխան ծանուցումները:

Սահմանված ժամկետների վերաբերյալ նշումները ներկայացված են ներքոգրյալ:

Կոնվերս Բանկի Լողացող Տոկոսադրույքները (ԿԲԼՏ)

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 10․72%
ԱՄՆ դոլար 5․86%
Եվրո -

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8․43%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 5․33%
 • Եվրո՝ 3․96%

Ֆինանսավորման պայմանագրերի համար սահմանվող դրույքաչափ

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 10․09%
ԱՄՆ դոլար 5.86%
Եվրո -
 

 

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8․43%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 5․33%
 • Եվրո՝ 3․96%

ԿԲԼՏ փոփոխությունները Բանկի ԿԲԼՏ-ով սահմանված ավանդային և վարկային պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվելու են 01.10.2023թ.-ից:

(ԿԲԼՏ) դրույքաչափերը 01․10․2023 դրությամբ

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 11․32%
ԱՄՆ դոլար 5․18%
Եվրո -

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8․23%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 4․58%
 • Եվրո՝ 3․17%

Ֆինանսավորման պայմանագրերի համար սահմանվող դրույքաչափ

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 9․59%
ԱՄՆ դոլար 4.33%
Եվրո -
 

 

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8․23%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 4․58%
 • Եվրո՝ 3․17%

ԿԲԼՏ փոփոխությունները Բանկի ԿԲԼՏ-ով սահմանված ավանդային և վարկային պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվելու են 02.05.2023թ.-ից:

(ԿԲԼՏ) դրույքաչափերը 01․10․2022 դրությամբ

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 9․09%
ԱՄՆ դոլար 2.33%
Եվրո -

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 

 • ՀՀ դրամ՝ 7․24%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 2․50%
 • Եվրո՝ 0.77%

(ԿԲԼՏ) դրույքաչափերը 15․08․2022 դրությամբ

Հիմնական ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված
ՀՀ դրամ 8.59%
ԱՄՆ դոլար 0.33%
Եվրո -0.30%

Հիմնական ցուցանիշների հասանելիության անհնարինության դեպքում հիմք են ընդունվում երկրորդային ցուցանիշները՝

 • ՀՀ դրամ՝ 8.14%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 0.25%
 • Եվրո՝ -0.35%

Կոնվերս բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք - ԿԲՀՏ

ԿԲՀՏ-ով հաշվարկվող գործող վարկային և/կամ այլ ֆինանսավորումների պայմանագրերի, ինչպես նաև գործող ավանդային պայմանագրերի պարագայում ԿԲՀՏ-ն ենթակա չէ փոփոխման:
Արժեքները հետևյալն են.

 • ՀՀ դրամ՝ 11%
 • ԱՄՆ դոլար՝ 6.75%
 • Եվրո՝ 4.5%

 

 

ԱրխիվISO (Կոդ) Միավոր Փոխարժեք
AMD 1 11.00
USD 1 6.75
EUR 1 4.50