Թեժ գիծ +37410 511 211

Սուբսիդավորվող Գյուղատնտեսական Վարկեր

 

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման վարկեր

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման վարկերը նախատեսված են բազմամյա տնկարկներով (պտղատու և խաղողի այգիներ, հատապտուղներ) բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում համակարգերի ներդրման համար՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների: 

Վարկերը տրամադրվում են հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ` 

 • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա
 • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադր,ում ՝ անմիջապես շահառուին
Վարկառու Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով
Վարկի գումար

Ծրագրի շրջանակներում Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում՝

 • 1 հա համար կատարվող վարկային ներդրումը անկախ մշակաբույսից կազմում է առավելագույնը 2.2 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար և 2.7 մլն դրամ` անձրևացման համակարգի համար
 • Ծրագրի շրջանակներում նույն վարկառուին տրամադրվող վարկերի ընդհանուր գումարի մնացորդը չպետք է գերազանցի 150 մլն ՀՀ դրամը:

 

Ծրագրի շրջանակներում առանց Կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում՝

 • 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է 1.6 մլն դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար և 1.9 մլն դրամ` անձրևացման համակարգի համար,
 • Ծրագրի շրջանակներում նույն վարկառուին տրամադրվող վարկերի ընդհանուր գումարի մնացորդը չպետք է գերազանցի 110 մլն ՀՀ դրամը:
Տոկոսադրույք
 • Վարկը տրամադրվում է 12% անվանական տարեկան տոկոսադրույքով, ընդ որում, վարկի հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում (կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն):
 • Սուբսիդավորվում է Վարկի տոկոսադրույքի տարեկան մինչև 10 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի Վարկառուի կողմից վճարվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 2%,
 • Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատ­ված ցանկում ընդդգրկված սահմանամերձ համայնքներում կամ գերնորմատիվային ջրապահան­ջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման դեպքում, կամ առնվազն 3 հա հողատարածքում ներդնող՝ գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվներին տրամադրվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի 0%:
Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ 
 • Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 3 տարի,
 • Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ առավելագույնը տարեկան 6 ամիս, Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ,
 • Վարկի տոկոսը վճարվում է ամենամսյա վճարման եղանակով
Ապահովվածություն
Շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ
Այլ պայմաններ 

Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի ժամկետից շուտ կատարված մարումների համար Բանկի կողմից տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում ու չի գանձվում: 

Պահանջվող նվազագույն փաստաթղթերը.

Կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում՝

 • տնտեսությունում կատարված նախնական մոնիթորինգի արձանագրություն,
 • պայմանագրի առկայություն՝ Շահառուի և կապալառուի միջև,
 • կատարված փոխանցումներն հավաստող փաստաթղթեր,
 • ընդունման - հանձնման ակտ:  

Առանց Կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում՝

 • տնտեսությունում կատարված նախնական մոնիթորինգի արձանագրություն,
 • կատարված աշխատանքներն (վճարումներ, գնումներ) հավաստող փաստաթղթեր,
 • հավաստագրի առկայություն (ձեռք բերված ապրանքի որակի համապատասխա­նության վերաբերյալ),
 • համակարգի տեղադրումից հետո կատարված մոնիթորինգի արձանագրություն:

 

Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար վարկեր

Վարկերը նախատեսված են ՝

 • 0.5-ից 10 հա ինտենսիվ պտղատու այգիների և խաղողանոցների հիմնման նպատակով
 • 0.5-ից 3 հա հատապտղատու այգիների հիմնման նպատակով
 • Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներով չի նախատեսվում հողի ձեռքբերում

 Վարկերը տրամադրվում են հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ.

 • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա,
 • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում ՝ անմիջապես շահառուին,

Վարկառու

ֆիզիկական և Իրավաբանական անձինք, այդ թվում գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, անհատ ձեռնարկատերեր

Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով

Յուրաքանչյուր Շահառուի համար սահմանված 1 հա այգեհիմնման աշխատանքների և 1 տարվա խնամքի ծախսերի առավելագույն սահմանաչափերը կարկտապաշտպան ցանցով (շահառուի հայեցողությամբ) և առանց դրա

 Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.

 • Խաղողի այգի՝ 10.8 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 14.4 մլն դրամ
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 18.7 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 24.8 մլն դրամ
 • Հատապտղանոց՝ 23.2 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն.

 • Խաղողի այգի՝ 8.6 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 11․5 մլն դրամ
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 14.9 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 19.8 մլն դրամ
 • Հատապտղանոց՝ 18.6 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ
Վարկի գումար

եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.

 • Խաղողի այգի՝ 108 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 144 մլն դրամ
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 187 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 248 մլն դրամ
 • Հատապտղանոց՝ 69.6 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն.

 • Խաղողի այգի՝ 86 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 115․2 մլն դրամ
 • Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 149 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 198 մլն դրամ
 • Հատապտղանոց՝ 55.8 մլն դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

 

Տոկոսադրույք

 • Վարկը տրամադրվում է  առավելագույնը 12% անվանական տարեկան տոկոսադրույքով, ընդ որում, Վարկի հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում (կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն)
 • Սուբսիդավորվում է Վարկի տոկոսադրույքի տարեկան մինչև 10 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի Վարկառուի կողմից վճարվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 2%, իսկ Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքների տնտեսվարողների և առնվազն 3 հա այգի հիմնող գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվների համար սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որպեսզի Վարկերը տրամադրվեն 0% տոկոսադրույքով։
Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ 
 • Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 8 տարի
 • Արտոնյալ ժամանակահատված՝ 5 տարի վարկի մայր գումարի մարման համար
 • Վարկի տոկոսը վճարվում է ամենամսյա վճարման եղանակով
Ապահովվածություն
 Շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ
Այլ պայմաններ 
 • Ծրագրի շրջանակում այգիների և հատապտղանոցների հիմնման աշխատանքները կարող են իրականացվել ինչպես Կապալառու կազմակերպության կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով այնպես էլ՝ Շահառուի կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում թույլատրելի աշխատանքներն ու ձեռք բերումներն են՝ հիմնական (կաթիլային ոռոգման համակարգ, տնկանյութ, կարկտապաշտպան ցանց (եթե ներդրվում է)) միջոցների մատակարարում և ձեռք բերում, այգու հիմնման, կաթիլային ոռոգման համակարգի և կարկտապաշտպան ցանցի (եթե ներդրվում է) տեղակայման (մոնտաժման) աշխատանքները,
 • Կապալառու կազմակերպությունը շահառուին առնվազն մեկ տարի կմատուցի անվճար խորհրդա­տվություն կաթիլային ոռոգման համակարգի և կարկտապաշտպան ցանցի օգտագործման և սպասարկման ուղղությամբ, կիրականացնի դրա երաշխիքային սպասարկում` առնվազն մեկ տարի ժամկետով,
 • Յուրաքանչյուր վարկառու կարող է օգտվել պետական օժանդակության միայն մեկ տարբերակից,
 • Նույն հողակտորի վրա այգեհիմնման հետ կապված նույն աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով չի կարող օգտվել Նախարարության կողմից իրականացվող այլ պետական օժանդակության Ծրագրերից,
 • Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի ժամկետից շուտ կատարված մարումների համար Բանկի կողմից տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում ու չի գանձվում:

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է Վարկառուների կողմից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում ագրոպարենային ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով

Վարկառու Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, անհատ ձեռնարկատերեր
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով
Վարկի գումար Վարկի մայր գումարը մեկ վարկի հաշվով կազմում է 3-15 մլն ՀՀ դրամ, վարկերը կարող են տրամադրվել առանձին փուլերով, սակայն առաջին փուլի գումարը պետք է լինի առնվազն 3 մլն ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
 • Վարկը տրամադրվում է 12% անվանական տարեկան տոկոսադրույքով, ընդ որում, Վարկի հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում (կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն)
 • Սուբսիդավորվում է Վարկի տոկոսադրույքի տարեկան մինչև 7 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի Վարկառուի կողմից վճարվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 5%
 • Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկ­տեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստա­ցող սահմանամերձ բնակավայրերի հա­մար վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափա­քանակով, որպեսզի վարկերը տնտե­սա­վարողներին տրամադրվեն 0% տոկոսա­դրույ­քով, իսկ գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին՝ 3% տոկոսադրույքով
Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ 

 • Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 5 տարի՝ (ներդրումների կառուցվածքում շրջանառու միջոցների տեսակարար կշիռը 30%-ից ավելին կազմելու դեպքում 2 տարի մարման ժամկետով, իսկ հիմնական միջոցների 70% և ավելին կազմելու դեպքում վարկավորումը կիրականցվի մինչև 5 տարի մարման ժամկետով)
 • ինչպես տոկոսադրույքի այնպես էլ մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 12 ամիս
Ապահովվածություն
 Շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ
Այլ պայմաններ 

 • Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի ժամկետից շուտ կատարված մարումների համար տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում ու չի գանձվում
 • Հայտի ընդունման, քննարկ­ման և վարկի տրա­մադր­ման նախապայման է համար­վում Նախարարության կողմից տնտե­սավարողներին տրված հավաստա­գիրը

 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

 Սույն ծրագրով տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ վարկերի նպատակները դասակարգվում են ըստ հետևյալ ուղղությունների` 

 • պտուղբանջարեղենի գնումներ
 • խաղողի գնումներ
 • կաթի գնումներ 
Վարկառու Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակմամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով
Վարկի գումար Ծրագրի շրջանակներում նույն Վարկառուին տրամադրվող վարկերի ընդհանուր գումարի մնացորդը չպետք է գերազանցի 1,5 մլրդ ՀՀ դրամը
Տոկոսադրույք
 • Վարկը տրամադրվում է 12% անվանական տարեկան տոկոսադրույքով, ընդ որում, Վարկի հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում (կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն)
 • Սուբսիդավորվում է Վարկի տոկոսադրույքի տարեկան մինչև 9 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի Վարկառուի կողմից վճարվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 3%
Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ 
 • Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 12 ամիս
 • Մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 3 ամիս
Ապահովվածություն
 Շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ
Այլ պայմաններ 

Տրամադրվող վարկի չափը (գումարը) չպետք է գերազանցի վարկառուի և գյուղացիական տնտեսությունների և/կամ կաթի հավաքմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ կոոպերատիվների և/կամ անհատ ձեռնարկատերերի միջև կնքված պայմանագրերում նշված հումքի գնման արժեքը, իսկ հումքի գնման նվազագույն գներով հաշվարկված լինելու դեպքում՝ հումքի գնման ակնկալվող արժեքի 120%-ը, ընդ որում տրամադրվող վարկի չափի հաշվարկում չի ներառվում վարկառուին սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ վարկառուի հիմնադիր կամ բաժնետեր հանդիսացող անձանց կամ նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող, ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքների բերքից կամ մթերվող կաթից վարկառուի հետ կնքված հումքի գնման պայմանագրերում նշված արժեքը: 

Վարկառուի գյուղացիական տնտեսությունների և/կամ կաթի հավաքմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց և/կամ անհատ ձեռնարկատերերի և/կամ կոոպերատիվների հետ կնքված պայմանագիրը ներառում է հետևյալ դրույթները՝

 • գյուղացիական տնտեսությանը սեփականության իրավունքով պատկանող կամ վարձակալական հիմունքներով օգտագործվող հողատարածք(ներ)ի չափը, կամ տնտեսությանը պատկանող կովերի գլխաքանակը,
 • հումքի գնման քանակը, ժամկետները և գնման փաստացի կամ նվազագույն գինը, ըստ առանձին սորտերի կամ տեսակների,
 • հումքի արժեքի վճարման կարգը և ժամկետները,
 • կողմերի իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը,
 • անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը,
 • պայմանագրի գործողության ժամկետը և դադարման հիմքերը,
 • վաճառողի բանկային հաշվի համարը,
 • գյուղացիական տնտեսությանը հումքի արտադրության համար անհրաժեշտ կանխավճարի տրամադրման մասին:

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցված տոհմային Խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) ձեռքբերման և/կամ դրանց ներկրման նպատակով  

Վարկառու Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, անհատ ձեռնարկատերեր
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով
Վարկի գումար Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր Վարկառու  տարեկան կարող է ձեռք բերել առավելագույնը  300 գլուխ տոհմային ԽԵԿ, իսկ տրամադրվող Վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 300 մլն ՀՀ դրամը:
Տոկոսադրույք
Լիզինգը տրամադրվում է առավելագույնը 11% տարեկան տոկոսադրույքով, որի մինչև 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորվում է, որպեսզի Լիզինգառուի կողմից վճարվող Լիզինգի տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կազմի 4%, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների համար լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի 11 տոկոսային կետով, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0%
Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ  Վարկի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 5 տարի՝ մայր գումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ` առավելագույնը 12 ամիս
Ապահովվածություն
Շարժական, անշարժ գույք, գյուղատնտեսականն տեխնիկա, սարքավորումներ
Այլ պայմաններ 

Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի ժամկետից շուտ կատարված մարումների համար տույժ և տուգանք չի հաշվարկվում ու չի գանձվում

Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելուց (ներկրելուց) հետո Շահառուն Բանկին ներկայացնում է

 • ձեռք բերման պայմանագրի պատճեն,
 • ձեռք բերված կենդանիների տոհմային հավաստագրեր (վկայական, քարտ),
 • կենդանիների դիմաց վճարման անդորագրեր, հաշիվ ապրանքագրեր,
 • փոխադրող ընկերության հետ պայմանագրի պատճեն (առկայության դեպքում),
 • կենդանիների առողջական վիճակը հավաստող անասնաբուժական վկայական (ներկրման դեպքում արտահանվող երկրում տրված ձևը ևս),
 • համայնքում կենդանիների հաշվառման տեղեկանք։ 

Տոհմային ԽԵԿ ձեռք բերելուց (ներկրելուց) հետո Շահառուն Նախարարություն է ներկայացնում՝

 • ձեռք բերման պայմանագրի պատճեն,
 • ձեռք բերված կենդանիների տոհմային հավաստագրեր (վկայական, քարտ),
 • կենդանիների առողջական վիճակը հավաստող անասնաբուժական վկայական (ներկրման դեպքում արտահանվող երկրում տրված ձևը ևս),
 • համայնքում կենդանիների հաշվառման տեղեկանք 

Շահառուն ներկայացնում է գրավոր պարտավորագիր՝ ձեռք բերվող Տոհմային ԽԵԿ-ի առնվազն երեք տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տավարի նախրի վերարտադրության համար օգտագործելու վերաբերյալ։

Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված Տոհմային ԽԵԿ-ը (նույնականացված համարով և փաստաթղթերով)՝ օտարելու դեպքում ենթակա չէ կրկնակի Վարկավորման։

Ծրագրի Շահառու չեն կարող հանդիսանալ Նախարարության կողմից պետական աջակցության և/կամ այլ ծրագրերի շրջանակներում խնդրահարույց պարտավություններ ունեցող ֆիզիկական, իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը։

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ Լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր

Վարկերը տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցված տոհմային Խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) ձեռքբերման և/կամ դրանց ներկրման նպատակով  

Լիզինգառու գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողներ (իրավաբանական անձինք, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, անհատ ձեռնարկատերեր)
Լիզինգի արժույթ Լիզինգը տրամադրվում է ՀՀ դրամով
Լիզինգի գումար Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերվող սարքավորումների արժեքը չպետք է գերազանցի 450.0 մլն ՀՀ դրամը (Լիզինգի առարկայի արժեքը ներառում է լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գինը, Լիզինգի առարկայի Հայաստանի հանրապետություն ներմուծման հետ կապված ծախսերը (տեղափոխում, այդ թվում՝ տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն), այն դեպքում, երբ կառուցվածքը (կոնստրուկցիան) կազմում է Լիզինգով ձեռք բերվող տեխնոլոգիական սարքավորման անբաժանելի մաս, ապա կառուցվածքը կարող է դիտարկվել որպես Լիզինգի առարկա)
Տոկոսադրույք
 • Վարկը տրամադրվում է 12% անվանական տարեկան տոկոսադրույքով, ընդ որում, Վարկի հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում (կանխիկացման վճար, սպասարկման վճար, միջնորդավճարներ և այլն)
 • Սուբսիդավորվում է Վարկի տոկոսադրույքի տարեկան մինչև 10 տոկոսային կետին համարժեք մասը (գումարը), որպեսզի Վարկառուի կողմից վճարվող Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 2%, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդդգրկված սահմանամերձ համայնքների (այսուհետ՝ Սահմանամերձ համայնքներ) տնտեսվարողներին կամ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվներին (այսուհետ՝ Կոոպերատիվ)` 0% տոկոսադրույքով։
Կանխավճար Լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գնի 20%-ի չափով Լիզինգառուի կողմից կատարվում է կանխավճար
Լիզինգը տրամադրվում է հետևյալ ոլորտներում օգտագործվող ագրոպարենային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով
 • անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, ձկնաբուծություն, մեղվաբուծություն և արդյունագործական գազանաբուծություն
 • բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն
 • սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում՝ կաթի մթերման կայաններ, և կաթ տեղափոխող իզոթերմիկ ցիստերներ
 • թարմ պտուղբանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու հատիկաընդեղենի զտման գործունեություն
 • սպանդանոցային տնտեսություն
 • ագրովերամշակող արդյունաբերություն
 • ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն
Ժամկետ, Լիզինգի և տոկոսների մարման կարգ  Լիզինգի մարման առավելագույն ժամկետը կազմում է 8 տարի
Ապահովվածություն
Հաճախորդի կողմից ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ ապահովում, այդ թվում` երաշխավորություններ:
Այլ պայմաններ 

Լիզինգի մայր գումարը և Լիզինգի տոկոսադրույքը Լիզինգառուի ցանկությամբ վաղաժամ մարելու դեպքում տույժեր և (կամ) տուգանքներ չեն գանձվում : Լիզինգատուի կողմից Լիզինգի տրամադրման հայտի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից դրական դիրքորոշման հավաստում:

 Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

 

 

Տեղեկատվական ամփոփագիր