Թեժ գիծ +37410 511 211

Սուբսիդավորվող Գյուղատնտեսական Վարկեր

 

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման վարկեր

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման վարկերը նախատեսված են բազմամյա տնկարկներով (պտղատու և խաղողի այգիներ, հատապտուղներ) բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում համակարգերի ներդրման համար՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների: 

Վարկերը տրամադրվում են հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ` 

  • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա
  • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադր,ում ՝ անմիջապես շահառուին

Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր

Նպատակ

Ծրագիրը նախատեսվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների, կաթիլային ոռոգման և/կամ անձրևացման համակարգերի ներդրման համար:

 

Ծրագիրն իրագործվում է հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ.

- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա

- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ անմիջապես շահառուին

Շահառու

ՀՀ գյուղատնտեսու­թյու­նում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար

Ծրագրի շրջանակներում կապալառուի միջոցով աշխատանքների իրականացման դեպքում 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է՝

- 2.2 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար

- 2.7 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար

Ընդ որում տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Շահառուի համար չի կարող գերազանցել 150.0 մլն ՀՀ դրամը:

Ծրագրի շրջանակներում առանց կապալառուի աշխատանքների իրականացման դեպքում 1 հա-ի համար կատարվող առավելագույն վարկային ներդրումն անկախ մշակաբույսից կազմում է՝

- 1.6 մլն ՀՀ դրամ` կաթիլային ոռոգման համակարգի համար

- 1.9 մլն ՀՀ դրամ` անձրևացման համակարգի համար

Ընդ որում տրամադրվող վարկերի հանրագումարի մնացորդը մեկ Շահառուի համար չի կարող գերազանցել 110.0 մլն ՀՀ դրամը:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատ­ված ցանկում ընդդգրկված սահմանամերձ համայնքներում կամ գերնորմատիվային ջրապահան­ջարկ ունեցող հողատարածքներում ներդրման և առնվազն 3 հա հողատարածքում ներդրում կատարող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվների դեպքում՝ 12%):

 

Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 31.76% (ներառում է նաև վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Առավելագույն ժամկետ

36 ամիս

 

Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ առավելագույնը տարեկան 6 ամիս:

Այլ պայմաններ

- Վարկի գումարն անկանխիկ եղանակով՝ փուլ առ փուլ կամ միանվագ, փոխանցվում է կապալառուի կամ Շահառուի համապատասխան հաշվին:

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 

Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար վարկեր

Վարկերը նախատեսված են ՝

  • 0.5-ից 10 հա ինտենսիվ պտղատու այգիների և խաղողանոցների հիմնման նպատակով
  • 0.5-ից 3 հա հատապտղատու այգիների հիմնման նպատակով
  • Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներով չի նախատեսվում հողի ձեռքբերում

 Վարկերը տրամադրվում են հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ.

  • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա,
  • սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում ՝ անմիջապես շահառուին,

ՀՀ-ում 2019-2023 թթ. խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր

Նպատակ

Ծրագիրը նախատեսված է հիմնելու՝

- 0.5-ից 10 հեկտար ինտենսիվ պտղատու և խաղողի այգի

- 0.5-ից 3 հեկտար հատապտղատու այգի

Ծրագիրն իրագործվում է հետևյալ հիմնական մոտեցումների կիրառմամբ.

- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ կապալառուի հետ կնքվող պայմանագրերի հիման վրա

- սուբսիդավորվող վարկերի տրամադրում՝ անմիջապես շահառուին

Շահառու

ՀՀ գյուղատնտեսու­թյու­նում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատերեր

Յուրաքանչյուր Շահառուի 1 հա այգեհիմնման աշխատանքների առավելագույն սահմանաչափեր

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.

- Խաղողի այգի՝ 10.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 14.4 մլն ՀՀ դրամ

- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 18.7 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 24.8 մլն ՀՀ դրամ

- Հատապտղանոց՝ 23.2 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն.

- Խաղողի այգի՝ 8.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 11.5 մլն ՀՀ դրամ

- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 14.9 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 19.8 մլն ՀՀ դրամ

- Հատապտղանոց՝ 18.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Յուրաքանչյուր Շահառուին տրամադրվող վարկերի առավելագույն գումարը

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է կապալառու կազմակերպությունը.

- Խաղողի այգի՝ 108 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 144 մլն ՀՀ դրամ

- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 187 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 248 մլն ՀՀ դրամ

- Հատապտղանոց՝ 69.6 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Եթե այգեհիմնումն իրականացնում է Շահառուն.

- Խաղողի այգի՝ 86 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 115.2 մլն ՀՀ դրամ

- Ինտենսիվ պտղատու այգի՝ 149 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանցով՝ 198 մլն ՀՀ դրամ

- Հատապտղանոց՝ 55.8 մլն ՀՀ դրամ, կարկտապաշտպան ցանց նախատեսված չէ

Տարեկան

անվանական տոկոսադրույք

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ համայնքների տնտեսվարողների և առնվազն 3 հա այգի հիմնող գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալող կոոպերատիվների դեպքում` 12%):

 

Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 31.76% (ներառում է նաև վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Առավելագույն ժամկետ

96 ամիս

 

Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ 60 ամիս:

Այլ պայմաններ

- Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցներով չի նախատեսվում հողի ձեռքբերում:

- Ծրագրի շրջանակներում թույլատրվում են հիմնական միջոցների (կաթիլային ոռոգման համակարգ, տնկանյութ, կարկտապաշտպան ցանց), մատակարարում և ձեռք բերում, այգու հիմնման, կաթիլային ոռոգման համակարգի և կարկտապաշտպան ցանցի (ներդրման դեպքում) տեղակայման (մոնտաժման) աշխատանքներ:

- Յուրաքանչյուր վարկառու կարող է օգտվել պետական օժանդակության միայն մեկ տարբերակից:

- Շահառուները նույն հողակտորի վրա այգեհիմնման հետ կապված նույն աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով չեն կարող օգտվել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող պետական օժանդակության այլ ծրագրերից:

- Վարկի տրամադրումից 2 ամիս անց Բանկի կողմից իրականացվում է նպատակային մոնիտորինգ, իսկ տարեկան առնվազն մեկ անգամ՝ ֆինանսական մոնիտորինգ:

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է Վարկառուների կողմից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում ագրոպարենային ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացման նպատակով

ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Նպատակ

ՀՀ համայնքներում ագրոպարենային ոլորտում զարգացման ծրագրերի իրականացում

Վարկառու

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար

3-15 մլն ՀՀ դրամ

Վարկերը կարող են տրամադրվել առանձին փուլերով, սակայն առաջին փուլի գումարը պետք է լինի առնվազն 3 մլն ՀՀ դրամ: Սույն Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր տնտեսությանը տրամադրվող վարկերի ընդհանուր մնացորդը չի կարող գերազանցել 15 մլն ՀՀ դրամը:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12%, որից 7%-ը (գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դեպքում` 9%-ը) սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկ­տեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստա­ցող սահմանամերձ բնակավայրերի դեպքում՝ 12%):

 

Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 18.50% (ներառում է նաև վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Առավելագույն ժամկետ

60 ամիս

Ներդրումների կառուցվածքում շրջանառու միջոցների տեսակարար կշիռը 30%-ից ավելին կազմելու դեպքում՝ մինչև 24 ամիս, հիմնական միջոցների 70% և ավելին կազմելու դեպքում՝ մինչև 60 ամիս:

 

Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ առավելագույնը 12 ամիս:

Այլ պայմաններ

- Նախարարության կողմից տնտե­սավարողներին տրված հավաստա­գրի առկայությունը պարտադիր է։

- Սույն Ծրագրին չեն կարող մասնակցել ՀՀ յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ներքոնշյալ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ իրականացվող ծրագրերի շահառու տնտեսվարողները.

- ՀՀ-ում՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի

- Գյուղատնտեսական հումքի մթերման (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի

- Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի

- ՀՀ գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի

- ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ այգիների հիմնամ համար տրամադրվող վարկերի

- ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի

- ՀՀ-ում 2019-2024 թվականներին տավարաբուծության զարգացման պետական աջակցության

- Վերը նշված պետական աջակցության ծրագրերի շահառուները կարող են հանդիսանալ սույն Ծրագրի մասնակիցներ նշված կոնկրետ ծրագրի շրջանակներից դուրս ծրագրերի իրականացման համար, եթե այդ տնտեսվարողները բավարարում են Բանկի պայմաններին:

- Վարկի տրամադրումից 2 ամիս անց Բանկի կողմից իրականացվում է նպատակային մոնիտորինգ, որից հետո տարեկան առնվազն մեկ անգամ իրականացվում է ֆինանսական մոնիտորինգ:

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր

Նպատակ

Սույն ծրագրով տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ վարկերի նպատակները դասակարգվում են ըստ հետևյալ ուղղությունների`

- պտուղբանջարեղենի գնումներ

- խաղողի գնումներ

- կաթի գնումներ

- վերը նշված հումքի մթերման պայմանագրերի դիմաց կանխավճարի տրամադրում

Շահառու

Գյուղա­տնտե­սական մթերքների վերամշակմամբ զբաղվող իրա­վաբա­նական անձ և անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար

Ծրագրի շրջանակներում նույն Վարկառուին տրամադրվող վարկերի ընդհանուր գումարի մնացորդը չպետք է գերազանցի 1.5 մլրդ ՀՀ դրամը

Տարեկան

անվանական տոկոսադրույք

12%, որից 9%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի ԳՖԿ–ի կողմից

 

Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 31.76% (ներառում է նաև վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Առավելագույն ժամկետ

12 ամիս

 

Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ վարկը տրամադրելու պահից առնվազն 2 ամիս, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամիս:

Այլ պայմաններ

- Տրամադրվող վարկի գումարը չպետք է գերազանցի վարկառուի և գյուղացիական տնտեսությունների և/կամ կաթի հավաքմամբ զբաղվող իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ կոոպերատիվների և/կամ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝ վաճառող) միջև կնքված պայմանագրերում նշված հումքի գնման արժեքը, իսկ հումքի գնման նվազագույն գներով հաշվարկված լինելու դեպքում՝ հումքի գնման ակնկալվող արժեքի 120 տոկոսը, ընդ որում տրամադրվող վարկի չափի հաշվարկում չի ներառվում վարկառուին սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով պատկանող կամ վարկառուի հիմնադիր կամ բաժնետեր հանդիսացող անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների (ծնող, ամուսին, զավակ) կողմից մշակվող հողատարածքների բերքից կամ կովերի կաթից վարկառուի հետ կնքված հումքի գնման պայմանագրերում նշված հումքի արժեքը:

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զարգացման վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում աճեցված տոհմային Խոշոր եղջերավոր կենդանիների (ԽԵԿ) ձեռքբերման և/կամ դրանց ներկրման նպատակով  

ՀՀ-ում 2019-2024թթ. տավարաբուծության զարգացման ծրագիր

Նպատակ

Ծրագրով վարկերը տրամադրվում են ՀՀ-ում աճեցված տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիների (այսուհետ՝ ԽԵԿ) ձեռքբերուման և/կամ ներկրում

Շահառու

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի գումար

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր Վարկառու տարեկան կորող է ձեռք բերել առավելագույնը 300 գլուխ տոհմային ԽԵԿ, իսկ տրամադրվող վարկերի ընդհանուր մնացորդը մեկ վարկառուի համար չի կարող գերազանցել 300 մլն ՀՀ դրամը:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

12%, որից 10%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակվայրերի կամ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող կոոպերատիվների դեպքում՝ 12%)։

 

Վարկի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 12.78% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 31.76% (ներառում է նաև վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Առավելագույն ժամկետ

60 ամիս

 

Վարկի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ վարկի տրամադրման 1-ին տարվա սկզբում առավելագույնը 12 ամիս:

Այլ պայմաններ

- Ծրագրի Շահառու չեն կարող հանդիսանալ Նախարարության կողմից պետական աջակցության և/կամ այլ ծրագրերի շրջանակներում խնդրահարույց պարտավություններ ունեցող ֆիզիկական, իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը։

- Վարկով նախատեսված գումարը անկանխիկ եղանակով՝ փուլ առ փուլ կամ միանվագ, փոխանցվում է վարկառուի համապատասխան հաշվին:

- Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված տոհմային ԽԵԿ-ը օտարելու դեպքում ենթակա չէ կրկնակի վարկավորման։

- Շահառուն ներկայացնում է գրավոր պարտավորագիր՝ ձեռք բերվող Տոհմային ԽԵԿ-երի առնվազն երեք տարի Հայաստանի Հանրապետությունում տավարի նախրի վերարտադրության համար օգտագործելու վերաբերյալ։

- Բանկի կողմից առաջին մոնիտորինգն իրականացվում է Վարկը տրամադրելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում:

- Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 

 Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ Լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության "Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսավորման կառույցի (այսուհետ՝ ՀՀ ԳՆ "ԳՏՏԶ ԾԻԳ" ՊՀ-ի ԳՖԿ) հետ ունեցած համագործակցության պայմանագրերի շրջանակում ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտներին առաջարկում է ՀՀ դրամով ֆինանսավորում հետևյալ պայմաններով.

ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ Լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր

Նպատակ

Լիզինգը տրամադրվում է հետևյալ ոլորտներում օգտագործվող ագրոպարենային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով.

- անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, ձկնաբուծություն, մեղվաբուծություն և արդյունագործական գազանաբուծություն

- բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն

- սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում՝ կաթի մթերման կայաններ, և կաթ տեղափոխող իզոթերմիկ ցիստերներ

- թարմ պտուղբանջարեղենի և հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու զտման գործունեություն

- սպանդանոցային տնտեսություն

- ագրովերամշակող արդյունաբերություն

ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն

Լիզինգառու

ՀՀ գյուղատնտեսությունում տնտեսվարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր

Լիզինգի գումար

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող սարքավորումների արժեքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 450 մլն ՀՀ դրամը (լիզինգի առարկայի արժեքը ներառում է լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գինը, լիզինգի առարկայի ՀՀ ներմուծման հետ կապված ծախսերը (տեղափոխում, այդ թվում՝ տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն), այն դեպքում, երբ կառուցվածքը (կոնստրուկցիան) կազմում է Լիզինգով ձեռք բերվող տեխնոլոգիական սարքավորման անբաժանելի մաս, ապա կառուցվածքը կարող է դիտարկվել որպես Լիզինգի առարկա):

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

11%, որից 7%-ը սուբսիդավորվում է ԳՖԿ–ի կողմից (ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի տարածքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների դեպքում՝ 11%):

 

Լիզինգի տրամադրման հետ կապված այլ վճարներ չեն գանձվում

Տարեկան արդյունավետ և փաստացի տոկոսադրույքներ

Բանկի արդյունավետ տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 11.66% (ներառում է միայն Բանկի կողմից սահմանված վճարները)

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է առավելագույնը 30.40% (ներառում է նաև լիզինգը ստանալու համար անհրաժեշտ այլ վճարները՝ գրավի գնահատման, գրավի իրավունքի գրանցման, միասնական տեղեկանքի և նոտարական վավերացման վճարները)

Կանխավճար

Լիզինգի առարկայի ձեռք բերման գնի 20%

Առավելագույն ժամկետ

96 ամիս

 

Լիզինգի մայր գումարի մարման համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ՝ լիզինգը տրամադրելու պահից առավելագույնը 3 ամիս: Բացի այդ լիզինգառուի խնդրանքով լիզինգատուների կողմից կարող են սահմանվել լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ՝ տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով:

Այլ պայմաններ

- Նույն լիզինգառուն Ծրագրից կարող է օգտվել մեկ անգամ:

- Լիզինգի առարկան Բանկի կողմից ենթակա է ապահովագրման վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից (կասկո)՝ լիզինգի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում:

- Լիզինգի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում:

 Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

 

 Թարմացվել է 02.03.2020թ. 10:10

Տեղեկատվական ամփոփագիր