Թեժ գիծ +37410 511 211

Mastercard Standard

Mastercard Standard

 Տրամադրման և սպասարկման սակագներ`

Քարտի անվանում

Mastercard Standard

Քարտի տեսակ

Դեբետային / Հաշվարկային

Համակարգ

Mastercard

Քարտի գործողության ժամկետ

60 ամիս

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Դեբետային քարտի դեպքում` նաև ՌԴ ռուբլի

Պատրաստման և տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում.

Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերում՝

դեբետային - 5 աշխատանքային օր
հաշվարկային - 10 աշխատանքային օր

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերում՝
դեբետային - 10 աշխատանքային օր
հաշվարկային - 15 աշխատանքային օր

Քարտն ակտիվանում է 1 օրվա ընթացքում

Հաշվարկային քարտի դեպքում

Վարկային սահմանաչափի գումար

150,000 - 1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման սահմանափակումներ

Առավելագույնը զուտ աշխատավարձի կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունից, թոշակներից, վարձակալությունից և այլ փաստաթղթային հիմնավորված միջին ամսական եկամուտների մինչև եռապատիկը՝ կախված հաճախորդի վարկունակությունից

Վարկային սահ­մա­նաչափի տեսակ և գործողության ժամկետ

Վերականգնվող.

- վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով՝ 60 ամիս,

- առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի՝ 60 ամիս,

- առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի նվազող սահմանաչափով՝ 60 ամիս:

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկային սահմանաչափի տարեկան տոկոսադրույքներ

Արտոնյալ ժամանակահատվածով

Անվանական

18.9%

17%

15%

Փաստացի

20.74 - 24.00%

18.49 - 21.88%

16.17 - 19.44%

Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի

Անվանական

18%

16%

14%

Փաստացի

19.67 - 24.00%

17.33 - 22.19%

15.03 - 19.80%

Արտոնյալ ժամկետի ավարտին պարտադիր նվազագույն վճար

Վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի 10%

Արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային քարտերի նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվող տուգանք

0.13 %-ի չափով՝ ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար

Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտերի դեպքում քարտային հաշվից այլ հաշվի փոխանցում

2%

Վարկային սահմանաչափի նվազեցում հաճախորդի դիմումի համաձայն

0 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի ավելացման դիմումի դիտարկում

3,000 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի տրամադրում / ավելացում

(կիրառվում է նաև վերաթողարկման դեպքում

Տրամադրվող սահմանաչափի / ավելացվող գումարի 0.3%

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ 
հասցեում:

Ընդհանուր պայմաններ

Տրամադրման վճար

0 ՀՀ դրամ

Սպասարկման տարեկան վճար1

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար2՝ 25,000 ՀՀ դրամ

Հավելյալ/Կից քարտի տրամադրման միանվագ վճար

3,000 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

0 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար

·     Կոնվերս Բանկի

ü Դեբետային քարտեր. ՀՀ դրամ` 0.2%, արտարժույթ` 0.3%

ü Հաշվարկային քարտեր.

- արտոնյալ ժամանակահատվածով` 2%

- առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի` 0.5%

·     ՀՀ այլ բանկերի

ü Դեբետային և առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի հաշվարկային քարտեր՝ 1%

ü Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտեր` 2.5%

·     Արտերկրում գործող՝ 2%, նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար՝

·     Կոնվերս Բանկի՝ 1%

·     Այլ բանկերի՝ 2%, նվազագույնը 2,500 ՀՀ դրամ

Բանկի Visa և Mastercard վճարահաշվարկային համակարգերի թվայնացված քարտերով կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար

·     Կոնվերս Բանկի բանկոմատներում

ü Դեբետային և առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի հաշվարկային քարտեր` 1%

ü Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտեր` 2%

·     ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում

ü Դեբետային և առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի հաշվարկային քարտեր` 1.5%

ü Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտեր` 2.5%

·     Արտերկրում գործող բանկոմատներում և սպասարկման կետերում

ü Դեբետային և առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի հաշվարկային քարտեր` 2%, նվազագույնը՝ 2,500 ՀՀ դրամ

ü Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտեր` 2.5%, նվազագույնը՝ 2,500 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման սահմանաչափ և քանակ

(կարող է փոփոխվել հաճախորդի դիմումի համաձայն)

500,000 ՀՀ դրամ / 1,500 ԱՄՆ դոլար / 1,000 Եվրո / 50,000 ՌԴ ռուբլի օրական
10 անգամ օրական
բանկոմատից մեկ գործարք՝ 500,000 ՀՀ դրամ 
(ենթակա չէ փոփոխման)

Քարտային հաշվից կանխիկի տրամադրում՝ առանց քարտը ներկայացնելու

1% (նոր տպագրված կամ վերաթողարկված, սակայն Բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում չտրամադրված քարտային հաշվից` 0)

Արտարժույթով ստացված փոխանցման հաշվեգրում

Ըստ օրական գնանշման

Բանկի դրամարկղերում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին

ՀՀ դրամ / ԱՄՆ դոլար / Եվրո` 0

ՌԴ ռուբլի` ըստ օրական գնանշման

Բանկի վճարային տերմինալով քարտային հաշվին գումարի մուտքագրում

Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարածքում

0

Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարածքից դուրս

100 - 50,000 ՀՀ դրամ՝ 100 ՀՀ դրամ
50,001 - 200,000 
ՀՀ դրամ՝ 200 ՀՀ դրամ

Բանկոմատով քարտային հաշվին կանխիկի մուտքագրում

Կոնվերս Բանկի՝ 0.2%

ՀՀ այլ բանկերի՝ 0.6%

Բանկի «Վճարային Պորտալ» համակարգով և Բանկի դրամարկղերում, Ինտերնետ և Մոբայլ Բանկ համակարգերով Բանկի քարտապանների քարտից քարտ փոխանցում

Բանկի և ՀՀ այլ բանկերի ArCa, Visa և Mastercard քարտին

Դեբետային՝ 0.5%3

Հաշվարկային՝ 1%3

Արտերկրի բանկերի Visa, Mastercard և MIR քարտին

Դեբետային՝ 0.5%3 + (1%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ)4

Հաշվարկային՝ 1%3 + (1%, նվազագույնը՝ 500 ՀՀ դրամ)4

Բանկի բանկոմատներով քարտից քարտ փոխանցում

Բանկի ArCa, Visa և Mastercard քարտերի համար

Դեբետային՝ 0.5%3

Հաշվարկային՝ 1%3

Քարտից քարտ (այլ եղանակով) փոխանցում5

Դեբետային՝ 0.5%3

Հաշվարկային՝ 1%3

Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի, քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում նոր քարտի տրամադրում

2,000 ՀՀ դրամ

Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի վերաթողարկման դիմումի դեպքում քարտի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում6

5,000 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար՝

10,000 ՀՀ դրամ

Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրում

գումարի 5%

Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում7

5,000 ՀՀ դրամ

Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ կամ USSD հարցման պատասխան SMS հաղորդագրության ուղարկում (ներառյալ ԱԱՀ)

ՀՀ բջջային օպերատոր՝ 20 ՀՀ դրամ
Արտերկրյա բջջային օպերատոր՝ 40 ՀՀ դրամ

Քարտի ապաբլոկավորման վճար` PIN-ծածկագրի 3 անգամ սխալ մուտքագրման դեպքում

500 ՀՀ դրամ

Քարտի գործողության կասեցում Բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում (երկու շաբաթվա համար)

15,000 ՀՀ դրամ

Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում

Ըստ ապահովագրական ընկերությունների սակագների

1 Սպասարկման վճարը գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:

2 Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներին վճարային քարտեր տրամադրվում են լրացուցիչ դիտարկման և դրական որոշման առկայության դեպքում:

3 Միջնորդավճարի գանձումը կկատարվի գործարքի հաշվեգրման ժամանակ:

4 Միջնորդավճարը կգումարվի գործարքի գումարին և կգանձվի անմիջապես գործարքի ժամանակ:

5 Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:

6 Տրամադրումն իրականացվում է միայն Կիլիկիա մասնաճյուղի կողմից՝ առանց PIN-ծածկագրի տպագրման: Քարտը նույն բանկային օրը տրամադրվում է հայտը մինչ ժամը 16:00-ն ներկայացնելու դեպքում, 16:00-ից հետո՝ հաջորդ բանկային օրը:

7 Անհիմն է համարվում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված հայտը, որի մեջ նշված տեղեկություն/ներ/ը իրականությանը չի/են/ համապատասխանում:

Ընդհանուր պայմաններ

VISA Pay Sticker / Visa Mini Fob

Visa Pay Sticker-ը և Visa Mini Fob-ը Visa վճարահաշվարկային համակարգի Classic տեսակի՝ Բանկի կողմից տրամադրված այլ հիմնական քարտին կից/հավելյալ քարտեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս Visa PayWave տեխնոլոգիայով սարքավորման կիրառմամբ կատարել գործարքներ անհպում եղանակով:

Սահամանափակումներ

 • Նախատեսված չեն ինտերնետ միջավայրում գործարքներ իրականացնելու համար:
 • Չի կարող օգտագործվել այն սպասարկման կետերում և բանկոմատներում, որտեղ անհպում վճարման եղանակը կամ Visa Pay Sticker-ը և Visa Mini Fob-ը տեխնիկապես չեն կարող կիրառվել կամ սպասարկվել:
   

Պայմաններ

Քարտի անվանում

Visa Pay Sticker / Visa Mini Fob

Քարտի գործողության ժամկետ

60 ամիս

Արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Տարեկան սպասարկման վճար

3,000 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար՝ 8,000 ՀՀ դրամ

Mini Fob-ի աքսեսուարի տրամադրման վճար

2,000 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

0

Կանխիկի տրամադրում

Համաձայն հիմնական քարտի սակագների

Բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում

Համաձայն հիմնական քարտի սակագների

Քարտից քարտ փոխանցումներ

Համաձայն հիմնական քարտի սակագների

Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ և քանակ

(կարող է փոփոխվել հաճախորդի դիմումի համաձայն)

500,000 ՀՀ դրամ, 1,500 ԱՄՆ դոլար, 1,000 Եվրո, 50,000 ՌԴ ռուբլի օրական
10 անգամ օրական

Կորցրած/գողացված/վնասված լինելու դեպքում նոր Pay Sticker-ի կամ Mini Fob-ի և ծածկագրի տրամադրում (առանց Mini Fob-ի աքսեսուարի)

2,000 ՀՀ դրամ

Նոր դիմում-հայտի կամ գործողի վերաթողարկման դեպքում Pay Sticker-ի կամ Mini Fob-ի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում*

5,000 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում

5,000 ՀՀ դրամ

Pay Sticker-ի կամ Mini Fob-ի ապաբլոկավորման վճար 3 անգամ սխալ PIN-ծածկագրի մուտքագրելու դեպքում

500 ՀՀ դրամ

Pay Sticker-ին կամ Mini Fob-ին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ կամ USSD հարցման պատասխան SMS հաղորդագրության ուղարկում (ներառյալ ԱԱՀ)

ՀՀ բջջային օպերատոր՝ 20 ՀՀ դրամ

Արտերկյա բջջային օպերատոր՝ 40 ՀՀ դրամ

 * Տրամադրումն իրականացվում է միայն Կիլիկիա մասնաճյուղի կողմից՝ առանց PIN-ծածկագրի տպագրման: Քարտը նույն բանկային օրը տրամադրվում է հայտը մինչ ժամը 16:00-ն ներկայացնելու դեպքում, 16:00-ից հետո՝ հաջորդ բանկային օրը:

Վաղաժամկետ մարում

Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկային պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում հաճախորդը պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Բանկին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկային պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում հաճախորդից պահանջվել չի կարող:
Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի/կվերադարձվի վարկավորման ընդհանուր ծախսը, այդ թվում՝ վարկային պայմանագրի համաձայն վճարման ենթակա ընդհանուր տոկոսագումարը, կրեդիտի տրամադրման վճարները: Նվազեցման/վերադարձման ենթակա չեն վճարային քարտի տրամադրման և սպասարկման ու կանխիկացման վճարները։

Տույժեր և տուգանքներ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց 0.13%-ի չափով ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ` տույժ/տուգանք, տոկոսագումար, մայր գումար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն:

Մարման և տոկոսի հաշվարկման կարգ

Վարկային սահմանաչափը կարող է մարվել 3 տարբերակով.

1. Արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտեր`

Յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հաճախորդի կատարած գործարքներն արտացոլվում են ամսական քաղվածքում: Քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը, 10 կամ 25-ը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող աշխատանքային օրը):
Հաճախորդին տրամադրվում է 15 օր տևողությամբ արտոնյալ ժամկետ` քաղվածքի ձևավորման օրվանից սկսած, որի ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասն ամբողջությամբ մարելու դեպքում տոկոսային վճար չի գանձվում:
Հաճախորդը պարտավոր է մինչև արտոնյալ ժամկետի ավարտը մարել քաղվածքով նշված պարտքը:
Հաճախորդի օգտագործած վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով:
Արտոնյալ ժամկետի ավարտին ձևավորված պարտավորությունը ամբողջապես չմարելու դեպքում հաշվարկվում են տոկոսներ` ըստ տվյալ պահին Բանկի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքների: Հաճախորդը պարտավոր է քաղվածքը ձևավորվելուց հետո մուտքագրել հաշվին վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասի առնվազն 10% գումար գումարած տվյալ ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները, որից նվազեցվելու են յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները, իսկ մուտքագրված գումարի մնացած մասով վերականգնվելու է հաճախորդի օգտագործված վարկային սահմանաչափը: Վարկային սահմանաչափի համար նախատեսված 10% նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում օգտագործված սահմանաչափը այդքան մասով համարվում է ժամկետանց, և հաշվարկվում է ժամկետանց գումարի տույժ:

2. Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի հաշվարկային քարտեր`

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է առանց մարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով:
Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների մարում: Տվյալ ժամկետում տոկոսների չվճարման դեպքում հաշվարկվում է տույժ:
Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախօրոք՝ տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում:
Հաշվարկված տոկոսը գործարքը հաշվեգրվելու օրվանից մինչև այդ գործարքի գումարի մարման օրը ընկած ժամանակահատվածի համար առանձին գործարքների գծով կուտակված տոկոսների հանրագումարն է:
Հաճախորդի կողմից կատարված պարբերական մուտքագրումները հաշիվներին ուղղվում են օգտագործված սահմանաչափի մարմանը, որից հետո սահմանաչափը վերականգնվում է նույն գումարի չափով:

3. Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի նվազող սահմանաչափով հաշվարկային քարտեր`

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է մայր գումարի ամսական նվազեցման պայմանով, առավելագույնը 60 ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օգտագործված վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով, սակայն ոչ ավելի, քան վարկային սահմանաչափի գումարը, իսկ ընդհանուր սահմանաչափը նվազեցվում է ամսական հավասարաչափ «Պայմանագրի գումար/Պայմանագրի ժամկետ» գումարի չափով:
Տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով:
Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի պայմանագրով սահմանված պարտադիր նվազեցվող գումարի և տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների մարում: Տվյալ ժամկետում տոկոսների չվճարման դեպքում հաշվարկվում է տույժ:
Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախօրոք՝ մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում, իսկ նվազեցվող գումարի չափով անհրաժեշտ գումարը մարվում է վարկային սահմանաչափի պայամանագրով սահմանված մարման օրվա դրությամբ:
 

PIN - ծածկագիր

Անհատական նույնականացնող համար (Personal Identification Number-PIN), որը կիրառվում է որոշակի գործառնությունների/գործարքների դեպքում քարտապանի նույնականացման համար, ինչն անհրաժեշտ է բանկոմատներից կանխիկ գումարներ ստանալիս և POS-տերմինալներով գործառնություններ/գործարքներ իրականացնելիս:
Քարտի թողարկումն ու վերաթողարկումն իրականացվում է առանց PIN-ծածկագրի տպագրման, սակայն hաճախորդը կարող է ընտրել PIN-ծածկագրի ֆիզիկապես տրամադրումը: Քարտի PIN-ծածկագիրը տպագրվում է մեկ օրինակից և փակ ծրարով տրամադրվում է քարտապանին, իսկ ֆիզիկապես չտրամադրման դեպքում հաճախորդը հնարավորություն կունենա բանկոմատի միջոցով քարտի համար նոր ծածկագիր սահմանել և ակտիվացնել քարտը (OTP* կիրառմամբ PIN-ծածկագրի ձևավորում):
Քարտապանը կարող է իր հայեցողությամբ փոխել PIN-ծածկագիրը` համապատասխան հնարավորությամբ բանկոմատի միջոցով: Փոփոխման համար անհրաժեշտ է մուտքագրել նաև գործող PIN-ծածկագիրը:
Մոռանալու դեպքում քարտապանը կարող է OTP-ի կիրառմամբ ինքնուրույն սահմանել նոր PIN-ծածկագիր կամ դիմել Բանկ՝ քարտի և PIN-ծածկագրի վերաթողարկման համար՝ վճարելով ըստ սակագնի:
Երեք անգամ անընդմեջ սխալ PIN-ծածկագիր մուտքագրելու դեպքում քարտը ավտոմատ արգելափակվում է և/կամ կարող է առգրավվել:
Քարտի PIN-ծածկագրի պահպանման պատասխանատվությունը կրում է քարտապանը:
ՀՀ-ում անհպում քարտերի դեպքում մինչև 20,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ գումարի չափով գործարք կատարելու դեպքում PIN-ծածկագրի մուտքագրում չի պահանջվում: Արտերկրում, կախված տվյալ երկրի համար համապատասխան վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված սահմանաչափերից, կարող է գործել այլ արժեք:
PIN-ծածկագրի տպագրմամբ են թողարկվում/վերաթողարկվում

 • կից/հավելյալ այն քարտերը, որոնց դեպքում քարտապանը տարբերվում է հիմնական քարտի քարտապանից:
 • Visa Pay Sticker և Visa Mini Fob քարտերը,
 • այն հաճախորդների քարտերը, ում թղթապանակում բացակայում է բջջային հեռախոսահամարը:

* Քարտապանի կողմից Բանկին գրավոր ձևով տրամադրված բջջային հեռախոսահամարին կարճ հաղորդագրությամբ ուղարկվող Մեկանգամյա կիրառման գաղտնաբառ (OTP), որի միջոցով ստեղծվում կամ փոփոխվում է քարտի PIN-ծածկագիրը և ակտիվացվում է քարտը: PIN-ծածկագիրը կարող է սահմանվել քարտը սպասարկող վճարահաշվարկային համակարգի մասնակից հանդիսացող բանկի բանկոմատի միջոցով, եթե տվյալ բանկոմատը հագեցած է համապատասխան տեխնիկածրագրային լուծումներով (Կոնվերս Բանկի դեպքում՝ մասնաճյուղերում տեղադրված բանկոմատներով):

Հավելյալ/Կից քարտեր

Բանկը կարող է թողարկել մեկ կամ մի քանի Հավելյալ/Կից քարտեր` քարտապանի կամ նրա կողմից նախապես նշված անձանց անունով` Բանկին տրամադրելով հավելյալ/կից քարտապանների վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ:

Հավելյալ քարտ - նույն քարտային հաշվի, նույն վճարահաշվարկային համակարգի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /ArCa - ArCa, Visa - Visa, Mastercard - Mastercard/:
Կից քարտ - նույն քարտային հաշվի, տարբեր վճարահաշվարկային համակարգերի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /Visa - Mastercard, ArCa; Mastercard - Visa, ArCa; ArCa - Visa, Mastercard/:

 • Հավելյալ/կից քարտը կարող է օգտագործվել միայն այն անձի կողմից, որի անունով այն թողարկվել է:
 • Հավելյալ/կից քարտերով կատարվող բոլոր գործառնությունների/գործարքների գումարները գանձվում են հիմնական քարտային հաշվից:
 • Հիմնական քարտի փակման դեպքում փակվում են նաև հավելյալ/կից քարտերը:
 • Հավելյալ/կից քարտապանի կողմից կատարված գործառնությունների/գործարքների, այդ թվում` գերածախսի համար պատասխանատվությունը կրում է հաշվետեր քարտապանը:

Քարտի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Քարտի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներառում են Քարտի օգտագործման, պահպանման, անվտանգության ապահովման, քարտով գործարքների բողոքարկման վերաբերյալ և այլ կարևոր դրույթներ:
Կանոնները հասանելի են հետևյալ հղումով` https://conversebank.am/hy/cards/

Քարտը ստանալու պահին անհրաժեշտ է ստորագրել հակառակ կողմի ստորագրության դաշտում: Ստորագրության բացակայությունը կամ դրա անհամապատասխանությունը ստորագրության նմուշ պարունակող անձը հաստատող փաստաթղթին հանդիսանում է օրինական հիմք քարտի սպասարկումը մերժելու և այն առգրավելու համար՝ առանց որևէ փոխհատուցման:
Քարտով առևտրի և սպասարկման կետերում վճարում կատարելու կամ կանխիկացման կետերում կանխիկ գումար ստանալու դեպքերում անհրաժեշտ է ստորագրել կտրոնը (անդորրագիրը)` ստուգելով գործառնության/գործարքի գումարը: Ստորագրություն կարող է չպահանջվել, եթե կիրառվել է PIN-ծածկագիր կամ անձը նույնականացնող՝ քարտային վճարահաշվարկային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագիր, որը դրվում է (կիրառվում է) գործառնությունը/գործարքն իրականացնելու պահին, և/կամ գործարքն իրականացվել է անհպում տարբերակով մինչև 20,000 ՀՀ դրամ գումարի շրջանակներում:

Անվտանգության կանոններ

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ խորհուրդ է տրվում.

 • բանկոմատի միջոցով PIN-ծածկագիր ստեղծելիս սահմանված ժամկետում OTP-ն չստանալու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել Բանկին,
 • նոր PIN-ծածկագիր սահմանելիս ընտրել թվերի հնարավորինս բարդ համակցություն՝ չօգտագործելով իրար հաջորդող կամ կրկնվող թվեր,
 • քարտը և PIN-ծածկագիրն այլ անձանց չփոխանցել,
 • PIN-ծածկագիրը չգրել քարտի վրա,
 • ինտերնետ միջավայրում չմուտքագրել/չհայտնել PIN-ծածկագիրը, քանի որ ինտերնետ միջավայրում կամ առանց քարտի ներկայացման գործարքների իրականացման դեպքում PIN-ծածկագրի մուտքագրում չի պահանջվում և նախատեսված չէ որևէ վճարահաշվարկային համակարգի կողմից: Մուտքագրելու/հայտնելու դեպքում, անհրաժեշտ է անմիջապես դադարեցնել գործարքը, տեղեկացնել Բանկին և բլոկավորել քարտը:
 • քարտն օգտագործելիս անհրաժեշտ է PIN-ծածկագիրը մուտքագրել այնպես, որ տեսանելի չլինի երրորդ անձանց և չտեսաձայնագրվի որևէ սարքի միջոցով,
 • նախքան քարտով ինտերնետային միջավայրում գործառնություն/գործարք իրականացնելը մանրամասն ծանոթանալ տվյալ ինտերնետային կայքից գնումների կատարման, առաքման, գործառնության/գործարքի չեղյալացման, ապրանքների վերադարձման պայմաններին, ինտերնետային կայքում կոնտակտային տվյալների առկայությանը,
 • ինտերնետային միջավայրում քարտով գործառնություն/գործարք իրականացնելիս պետք է օգտվել ճանաչված և հուսալի կայքերից, ինչպիսիք են Secure Sockets Layer (SSL) սերտիֆիկատ, Verified by Visa անվտանգության համակարգ, Mastercard SecureCode և այլ անվտանգության համակարգեր ունեցող կայքերից,
 • չօգտվել այն բանկոմատներից, կանխիկացման և առևտրի/սպասարկման կետերից և սարքավորումներից, որոնք Ձեր կարծիքով վստահելի չեն կամ կասկած են առաջացնում, ինչպես նաև եթե վերջիններիս քարտ ընթերցող սարքին, ստեղնաշարին կամ կանխիկի տրամադրման պատուհանին միացված են լրացուցիչ սարքավորումներ, հաղորդալարեր, կպչուն ժապավեններ և այլ կասկածելի իրեր:

Բանկը հնարավորություն է ընձեռում քարտապանին ստանալ քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS (կարճ) հաղորդագրություններ` այդպիսով հնարավորինս կանխելով քարտի չլիազորված օգտագործումը: Խորհուրդ է տրվում վերոնշյալ SMS հաղորդագրությունը ստանալուն պես հավաստիանալ, որ գործառնությունը/գործարքը կատարվել է Ձեր կամ Ձեր կողմից լիազորված անձի գիտությամբ, կարգադրությամբ կամ մասնակցությամբ:
Բանկի քարտապանների համար ներդրված է էլեկտրոնային վճարումների առցանց ընդունման անվտանգության 3Դ Սեքյուր (3D Secure) hամակարգը` Բանկի կողմից տրամադրվող մեկանգամյա գաղտնաբառ, որը քարտապանը ստանում է Բանկին նախապես տրամադրված բջջային հեռախոսահամարին ուղարկվող SMS հաղորդագրության միջոցով կամ էլեկտրոնային փոստով:

Քարտի կորստի/գողացվելու դեպքում

Քարտի կորստի/գողացման, չլիազորված օգտագործման կամ նման օգտագործման վտանգի դեպքում արգելափակելու համար հարկավոր է անմիջապես հայտնել այդ մասին՝ հետևյալ եղանակներից ցանկացածով.

1. Զանգահարելով Քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով:
2. Զանգահարելով Բանկ` ներքոնշյալ հեռախոսահամարներ

 • ժամը 9:00-22:00` (+37410) 511-210, 511-211,
 • շուրջօրյա` (+37410) 545-514:

Բանավոր դիմումի ստացումից և քարտապանի ինքնությունը ճշտելուց հետո Քարտն արգելափակվում է:
3. Բանկի ոչ աշխատանքային օրերին և ժամերին`
զանգահարելով "Արմենիան Քարդ" ՓԲԸ` (+37410) 592-222 հեռախոսահամարով:
4. Ուղարկելով համապատասխան գրավոր հաղորդագրություն [email protected] էլ. հասցեով կամ (+37410) 511-212 ֆաքսով:
5. Ներկայացնելով գրավոր դիմում Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ:

Մինչ Բանկին ծանուցելու պահը քարտով կատարված գործառնությունների/գործարքների համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում և կարող է քարտապանից պահանջել միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերին Բանկի կողմից վճարված գումարները:
Արգելափակումից հետո Քարտը հայտնաբերելու դեպքում քարտապանը պարտավոր է այդ մասին ամենաուշը 1 բանկային օրվա ընթացքում տեղեկացնել Բանկին:

Գործարքի բողոքարկում

Քաղվածքում գործարքի հաշվեգրման պահից 1 տարվա ընթացքում (վճարահաշվարկային համակարգերի կանոններով կարգավորվող դեպքերում՝ 60 օր) քարտապանը կարող է Բանկ ներկայացնել գործարքի բողոքարկման հայտ՝ հասանելի է Բանկում, ինչպես նաև հետևյալ հղումով` https://conversebank.am/hy/all-forms/:
Խորհուրդ է տրվում որևէ անհամապատասխանության կամ չարտոնված գործարք նկատելու դեպքում անմիջապես տեղեկացնել Բանկին:
Նշված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը կարող են չդիտարկվել Բանկի կողմից: Գործարքի բողոքարկման համար հարկավոր է պահպանել գործարքի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը:
Բողոքարկման հայտին ի պատասխան 90 օրյա ժամկետում Բանկը կամ կվերականգի բողոքարկվող գործարքի գումարը քարտային հաշվին կամ քարտապանին կտրամադրի գրավոր պատասխան՝ գումարի վերադարձման անհնարինությունը հիմնավորելով: Առանձին դեպքերում, քարտապանին պատշաճ ծանուցելով, հնարավոր է պատասխան գրությունը տրամադրվի կամ գումարը վերականգնվի սահմանված 90 օրյա ժամկետից ուշ՝ ելնելով վճարահաշվարկային համակարգերի կանոններից կամ այլ չնախատեսված հանգամանքներից:
Գումարի վերականգնման անհնարինության դեպքում քարտապանը չի ազատվում Բանկի նկատմամբ ունեցած իր պարտավորություններից:
Այն դեպքում, երբ քարտով կասկածելի կամ զեղծարարական գործարքները կատարվել են քարտապանին տրամադրված վարկային գծի, օվերդրաֆտի կամ գերածախսի հաշվին, և հիմնավորվում է տվյալ քարտով կատարված որևէ գործարքի կասկածելի կամ զեղծարարական լինելու հանգամանքը, ապա բողոքարկման գործնթացի ավարտից հետո Բանկը կատարում է վերահաշվարկ և քարտապանի հաշվին մուտքագրում այդ գործարքի մասով արդեն իսկ գանձված տոկոսները, տույժերը և տուգանքները:
Այն դեպքում, երբ զեղծարարական գործարքի իրականացման փաստը հայտնաբերվել է բանկի աշխատակցի կողմից, ինչպես նաև վճարահաշվարկային համկարգերից քարտի տվյալների հնարավոր արտահոսքի մասին հաշվետվություն ստանալու դեպքում, քարտի վերաթողարկումը կատարվում է անվճար:

Գործառնությունների/գործարքների կատարման ժամկետներ

1. Գործառնությունը/գործարքը համարվում է ելքագրված քարտային հաշվից գործառնության/գործարքի հաշվառման օրը: Գործառնությունը/գործարքը՝ կախված առևտրի/սպասարկման կետի տեսակից, կարող է հաշվառվել մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գործառնության/գործարքի գումարը քարտից ելքագրվում է անմիջապես, իսկ քարտային հաշվում հաշվառվում է, ինչպես նաև քարտային հաշվի քաղվածքում արտացոլվում է, որպես կանոն, հետևյալ ժամկետներում՝

 • ԱրՔա համակարգում կատարված գործառնությունների/գործարքների դեպքում հաջորդ աշխատանքային օրը,
 • ԱրՔա համակարգից դուրս կատարված գործառնությունների/գործարքների դեպքում 2-3 աշխատանքային օր հետո:

2. Քարտային հաշվից և այլ բանկերից փոխանցումները քարտին հասանելի են դառնում, որպես կանոն, հետևյալ ժամկետներում.

 • մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 12:30, եթե գումարը մուտքագրվել է կամ փոխանցումը ստացվել է Բանկում մինչև նույն աշխատանքային օրվա 11:00,
 • մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:30, եթե գումարը մուտքագրվել է կամ փոխանցումը ստացվել է Բանկում նույն աշխատանքային օրվա 11:00-15:00,
 • մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 18:30, եթե գումարը մուտքագրվել է կամ փոխանցումը ստացվել է Բանկում նույն աշխատանքային օրվա 15:00-17:00:

3. Բանկի տերմինալներով քարտին կանխիկ մուտքագրված գումարը, ինչպես նաև Բանկի Ինտերնետ և Մոբայլ բանկ համակարգերի միջոցով բանկային հաշվից քարտին փոխանցումը (բացառությամբ քարտային հաշվից փոխանցումների) հասանելի է դառնում որպես կանոն մինչև 5 րոպեի ընթացքում (ԱրՔա պրոցեսինգային կենտրոնում տեխնիկական կամ ծրագրային խնդիրների բացակայության դեպքում):
4. Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին 3 աշխատանքային օրը գործարքների գումարները կարող են քարտին հասանելի դառնալ սահմանված ժամկետներից ավելի ուշ:
5. Քարտային հաշվին միջոցները կարող են մուտքագրվել նաև վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից նախատեսված տարբերակներով (քարտից քարտ, էլեկտրոնային դրամապանակից քարտին փոխանցում, բանկոմատի միջոցով գումարի մուտքագրում քարտին և այլն), որոնց դեպքում գումարը քարտին կարող է ակտիվանալ անմիջապես կամ վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից տվյալ գումարի մուտքագրման եղանակի համար նախատեսված ժամանակահատվածում: Քարտային հաշվին գումարների մուտքագրման դեպքում գումարը համարվում է մուտքագրված տվյալ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրը: Որպես կանոն նմանատիպ գործարքները հաշվառվում են 1-3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում քարտապանի կրած այն հնարավոր վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ գումարը ժամանակային խզումով կամ ուշացումով հասանելի դառնալու կամ ուշացումով ակտիվանալու համար: Մասնավորապես՝ ոչ Բանկի մեղքով տեխնիկական կամ ծրագրային խնդիրների պատճառով:
Քարտի գծով կարող է ձևավորվել գերածախս կախված գործարքների որոշ տեսակների (հյուրանոցների ամրագրման, ավտովարձույթի, տուրիզմի և զվարճանքի ոլորտի սպասարկման կետերում կատարված գործարքներ և այլն) առանձնահատկություններից. սպասարկող բանկի կողմից գործարքի ներկայացման ժամկետներից, ծրագրային խնդիրներից, սպասարկման կետի կողմից կատարված հետվճարներից/հետվերադարձերից, օֆլայն ռեժիմում կատարված գործարքներից, Բանկի կողմից սահմանված միջնորդավճարներից, արտարժույթի փոխանակման գործարքներից և այլն:

Քարտի առգրավման դեպքում

Բանկի բանկոմատների կողմից առգրավված քարտերը դուրս են բերվում բանկոմատից առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

 • Բանկի կողմից թողարկված՝ առգրավված քարտերը երկօրյա ժամկետում ենթակա են տրամադրման քարտապաններին:
 • Բանկի կողմից թողարկված՝ առգրավված քարտերը Բանկում պահպանվում են 30 օր, այսինքն քարտապանը քարտը հետ ստանալու նպատակով պետք է Բանկ ներկայանա քարտի առգրավման օրվանից 30-օրյա ժամկետում:

Քարտի բլոկավորում և հաշվի սառեցում

Ելնելով քարտապանի շահերի պաշտպանության անհրաժեշտությունից` քարտային հաշվով 6 ամիս և ավելի շրջանառություն չլինելու դեպքում Բանկնը կարող է միակողմանիորեն սառեցնել քարտային հաշիվը և բլոկավորել քարտը` առանց այդ մասին քարտապանին լրացուցիչ տեղեկացնելու, ինչը, սակայն, չի սահմանափակում Բանկի իրավունքը` իր հանդեպ քարտապանի ունեցած վճարային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով համապատասխան գումարներ գանձել քարտային հաշվից:

Բանկն իր նախաձեռնությամբ կարող է բլոկավորել քարտը և սառեցնել քարտային հաշիվը, հետևյալ դեպքերում.

 1. քարտապանը Բանկի նկատմամբ ունի ժամկետանց պարտավորություններ,
 2. քարտապանը ժամանակին չի կատարել սակագներով սահմանված վճարումները,
 3. պետական իրավասու մարմիններից ստացվել է բլոկավորման համապատասխան գրություն,
 4. Բանկն իր կողմից կատարվող մոնիթորինգի ժամանակ հայտնաբերել է կասկածելի զեղծարարական, անօրինական, կամ դրանից բխող գործառնություններ/գործարքներ,

Բանկը կարող է ապաբլոկավորել քարտը և ապասառեցնել քարտային հաշիվը, եթե.

 1. քարտապանը մարել է ժամկետանց պարտավորությունները,
 2. քարտապանը վճարել է սակագներով սահմանված վճարումները,
 3. պետական իրավասու մարմիններից ստացվել է ապաբլոկավորման համապատասխան գրություն,
 4. Բանկն իր կողմից կատարվող մոնիթորինգի ժամանակ հայտնաբերած կասկածելի զեղծարարական գործառնությունների/գործարքների գծով ստացել է բանավոր կամ գրավոր հավաստում դրանց ոչ զեղծարարական լինելու վերաբերյալ:

Առանձին դեպքերում Բանկն իրավասու է նաև սեփական նախաձեռնությամբ քարտը տեղադրել միջազգային բլոկավորման համակարգում, եթե առկա է արտասահմանյան երկրում չլիազորված օգտագործելու իրական վտանգ, որի դեպքում քարտապանը պարտավոր է վճարել սակագներով սահմանված միջազգային բլոկավորման համակարգում տեղադրման վճարը` անկախ քարտի բլոկավորված կամ փակված լինելու հանգամանքից:
Բանկն իրավասու է արգելել կամ սահմանափակել առավել ռիսկային երկրներում քարտի կիրառմամբ գործարքների կատարումը և արգելափակել քարտը, եթե քարտի տվյալները (քարտի վերջնաժամկետը, CVC2 ծածկագիրը) ինտերնետ միջավայրում մի քանի անգամ սխալ է մուտքագվրել:

Քարտի վերաթողարկում

Քարտերը ենթակա են վերաթողարկման.

 1. Ֆիզիկական վնասվածքի դեպքում՝ ֆիզիկապես փոխվում է քարտը և PIN-ծածկագիրը (մնացած տվյալները մնում են անփոփոխ): Վերաթողարկման դեպքում քարտապանը Բանկին հանձնում է վնասված քարտը:
 2. Քարտի կորստի/գողության, տվյալները 3-րդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում՝ ֆիզիկապես փոխվում է քարտը, քարտի համարը, PIN և CVC2 ծածկագրերը. դեբետային քարտերի դեպքում փոխվում է նաև քարտի գործողության ժամկետը (սահմանված քարտի ժամկետի չափով):
 3. PIN-ծածկագրի կորստի դեպքում:
 4. Քարտապանի անվան, ազգանվան փոփոխության դեպքում՝ ֆիզիկապես փոխվում է քարտը և PIN-ծածկագիրը: Այդ դեպքում քարտապանը Բանկին է հանձնում քարտը:
 5. Քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում՝ ֆիզիկապես փոխվում է քարտը, քարտի տեսակը, քարտի համարը, PIN և CVC2 ծածկագրերը. դեբետային քարտերի դեպքում փոխվում է նաև քարտի գործողության ժամկետը (սահմանված քարտի ժամկետի չափով): Առկայության դեպքում (եթե փոփոխության պատճառը քարտի կորուստը չէ) քարտապանը Բանկին հանձնում է քարտը:
 6. Քարտի գործողության ժամկետի ավարտին ֆիզիկապես փոխվում է քարտը, քարտի ժամկետը և PIN-ծածկագիրը, իսկ հին քարտը քարտապանի կողմից վերադարձվում է Բանկ նոր քարտը ստանալու պահին:

Քարտերը վաղաժամկետ կարող են վերաթողարկվել քարտի վերջնաժամկետից 3 ամիս շուտ: Քարտի գործողության ժամկետի վերականգնման դեպքում հաճախորդը պետք է ապահովի տվյալ քարտատեսակի համար սահմանված սպասարկման վճարը:

Բանկը ժամկետի ավարտին նախորդող վերջին 15 օրերի ընթացքում, առանց քարտապանի լրացուցիչ համաձայնության կարող է վերաթողարկել քարտը:

Ավտոմատ վերաթողարկվում են.

Դեբետային քարտեր՝

Բանկի կողմից ավտոմատ վերաթողարկվում են հաշվին՝ տվյալ քարտատեսակի համար սահմանված մեկ տարվա սպասարկման վճարին համարժեք գումարի չափով դրական մնացորդ ունեցող քարտերը, բացառությամբ այն քարտերի, որոնց մասով ստացվել է չվերաթողարկման մասին գրություն:
Քարտերի վերաթողարկման գործընթացն իրականացվում է և ավարտվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում:

Ավտոմատ չեն վերաթողարկվում.

Կից/հավելյալ քարտերը
Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներին տրամադրված քարտերը
Դրամական միջոցների և պարտատոմսերի գրավադրմամբ հաշվարկային քարտերը

Քարտի/քարտային հաշվի փակում

Քարտը ենթակա է փակման հետևյալ դեպքերում.

 • քարտի ժամկետի ավարտին չվերաթողարկման դեպքում,
 • հաճախորդի դիմումի հիման վրա:

Պայմանագրի լուծման վերաբերյալ քարտապանի գրավոր դիմումը ստանալու պահից 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Բանկը կդադարեցնի քարտի սպասարկումը:
Քարտի և վարկային սահմանաչափի գծով պարտավորությունների առկայության դեպքում փակման դիմումը կարող է ընդունել միայն այդ պարտավորությունների մարումից հետո:
Դրական մնացորդ ունենալու դեպքում հաճախորդն այն կարող է ստանալ դիմումը ներկայացնելուց հետո 45 օր անց. նշված ժամկետում հնարավոր պարտավորությունների առաջացման դեպքում հաճախորդը պարտավոր է մարել առաջացած գերածախսը 5 բանկային օրվա ընթացքում:
Քարտի սպասարկման դադարեցման դեպքում քարտապանը շարունակում է պարտավորություն և պատասխանատվություն կրել այն գործառնությունների/գործարքների վճարման համար «որոնք կատարվել են նախքան քարտի սպասարկման դադարեցումը և/կամ քարտը Բանկին հանձնելը (ոչնչացնելը):

Փակված քարտի հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, եթե մնացորդը փոքր է 1,000 ՀՀ դրամից/համարժեք արտարժույթից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է:
Քարտի փակմանը հաջորդող երկրորդ տարվանից սկսած հաշվից ամսական գանձվում է 5,000 ՀՀ դրամ: Սույն սակագինը չի կիրառվում, եթե հաճախորդի որևէ հաշվով կատարվել են գործարքներ կամ վերջինս Բանկում ունի գործող ավանդ կամ որևէ ֆինանսավորում, ինչպես նաև չի տարածվում օրենքով սահմանված կարգով արգելանքի տակ գտնվող բանկային հաշիվների վրա: Եթե երկու տարի և ավելի գործառնություն չիրականացված հաշվի մնացորդը փոքր է 5,000 ՀՀ դրամից/համարժեք արտարժույթից, գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է:

Պատասխանատվություն

 Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.

1. Տեխնիկական կամ Բանկի գործունեությամբ չպայմանավորված որևէ պատճառով 3D Secure անվտանգության գաղտնաբառ չստանալու և դրա արդյունքում գործարքը խափանվելու դեպքում:
2. Որևէ բանկոմատում "կանխիկացման կամ առևտրի և սպասարկման կետում (այդ թվում` ինտերնետային միջավայրում գրանցված) քարտի չսպասարկման կամ դրանց աշխատանքի խափանման հետևանքով քարտապանին ուղղակի կամ անուղղակի հասցված վնասի համար:
3. Քարտով կատարված այն գործառնությունների/գործարքների հետևանքով քարտապանին պատճառված վնասների համար, որոնք իրականացվել են.

 • միկրոպրոցեսորային (չիպային) քարտի միջոցով՝ PIN-ծածկագրի մուտքագրմամբ,
 • մագնիսական ժապավենի կամ չիպի ֆիզիկապես ընթերցմամբ, կամ CVC2 ծածկագրի մուտքագրմամբ և թողարկող բանկի կողմից օնլայն հավաստագրման ստացմամբ (անգամ այն դեպքում, երբ գործառնության/գործարքի անդորրագրին առկա ստորագրությունը տարբեր է քարտապանի փաստացի ստորագրությունից),
 • օֆլայն ռեժիմում, եթե դրանք կատարվել են նախքան հաճախորդի կողմից քարտը Բանկին վերադարձնելը և/կամ քարտը միջազգային բլոկավորման համակարգում տեղադրված չլինելու ժամանակահատվածում,
 • 3D Secure հավաստագրում ստացած, ինչպես նաև 3D Secure անվտանգության համակարգ ապահովող կայքերում կատարված, սակայն 3D Secure հավաստագրում չստացած առցանց գործառնությունների/գործարքների համար:

Քարտապանը պատասխանատվություն չի կրում օֆլայն ռեժիմում կատարված այն գործառնությունների/գործարքների համար, որոնք կատարվել են քարտը միջազգային բլոկավորման համակարգում տեղադրված լինելու ժամանակահատվածում:

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն: 

Բացի այդ, պայմանագրի գործողության ընթացքում, էլեկտրոնային կապի միջոցով կամ Ձեր ընտրությամբ` այլ եղանակով (օրինակ՝ փոստային կապ, Բանկի տարածքում՝ առձեռն, և այլն), Բանկը Ձեզ կտրամադրի ծառայության ընդհանուր պայմանների և այլ վճարների, հաղորդակցման կարգի, պայմանագրից բխող իրավունքների, պարտականությունների կամ պատասխանատվության վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող իրավական ակտերի և այլ հանգամանքների փոփոխության, ներառյալ` վարկային բյուրո տվյալների փոխանցման մասին:

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքի տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ պայմանագրով սահմանված պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած եղանակով՝ 0,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ պայմանագրով սահմանված պարբերականությամբ էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված քաղվածքների՝ հաճախորդի ցանկությամբ հավելյալ տրամադրում վերջինիս նախընտրելի եղանակով և նախընտրելի ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար մեկ անգամ)՝ 0
 • Քաղվածքի տրամադրում նախորդ կետերում սահմանված պարբերականությունից բացի1՝

- մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 1,000 ՀՀ դրամ
- 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ

 • Տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար տեղեկանք1

- Մեկ ամսվա ընթացքում բացված հաշիվների դեպքում2՝ 5,000 ՀՀ դրամ
- Ավելի վաղ բացված հաշիվների դեպքում՝ 3,000 ՀՀ դրամ

 • Հաշվի/հաշիվների մնացորդի և/կամ շրջանառության մասին տեղեկանք՝ Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով ներկայացված հայտի հիման վրա՝ 3,000 ՀՀ դրամ
 • Տեղեկանքներ/գրություններ կատարված գործարքների վերաբերյալ

- Մինչև մեկ ամսվա վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ

 • Գործարքի կատարման հիմքեր, և այլ փաստաթղթերի պատճեններ (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

- Մինչև 1 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 12,000 ՀՀ դրամ

Այլ ծառայությունների սակագներ (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում

 Ներհանրապետական և ԱՀ՝ 0
 Միջազգային
- Օրենքով և պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին
- Այլ դեպքերում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 1,500 ՀՀ դրամ

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի՝ Պատվիրակված առաքման փոստային ծառայության միջոցով առաքում

- Ներհանրապետական և ԱՀ՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Միջազգային` Առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 3,000 ՀՀ դրամ

1Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց:
2Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու փաստից:

Հեռահար կապի միջոցներ

Բանկի ծառայությունները մատուցվում են նաև հեռահար կապի միջոցներով, որոնց պայմանները ներկայացված են հետևյալ հղումներով՝

Converse Առցանց Բանկ / Converse Mobile - https://conversebank.am/hy/internet-banking/
SMS – Converse / USSD - https://conversebank.am/hy/sms-converse-ussd/

Բանկոմատներ և կանխիկացման կետեր

Բանկի բանկոմատների ցանկ՝ https://conversebank.am/hy/atms/
Բանկի մասնաճյուղերի ցանկ՝ https://conversebank.am/hy/branches/

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1

Դիմում - հայտ

2

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է նույնականացման քարտ)

Հաշվարկային քարտի դեպքում՝ նաև

3

Գործատուի ձևաթղթի վրա` տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշված լինի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը (չի վերաբերվում դրամական միջոցներով ապահովված հաշվարկային քարտերին): Տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը (աշխատանքի վայիրց տեղեկանքը չի պահանջվում, եթե հաճախորդը դիմելու պահի դրությամբ առնվազն նախորդ 6 ամսվա ընթացքում աշխատավարձը ստացել է Բանկի միջոցով) կարող է պահանջվել նաև գործատուի կողմից տրամադրվող տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը

4

Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)

5

Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 • Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ),
 • Գրանցման վկայական (տեղեկանք պետական ռեգիստրից), կանոնադրություն (առկայության դեպքում),
 • Բաժնետերերի և տնօրենի անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթեր,
 • Ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններ` հաստատված հարկային մարմինների կողմից,
 • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի գրառումներ (առկայության դեպքում),
 • Բանկային հաշիվների շարժ (առկայության դեպքում),
 • Տեղեկանք ՊԵԿ-ից պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
 • Բիզնեսի վերլուծության հաշվետվություն:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր

 

Ուշադրություն

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված կարող է փոխվել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարումների մեծությունը:

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով արտերկրի կանխիկացման, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով կատարված գործարքները:

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են ArCa/Visa/Mastercard վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվան նախորդող բանկային օրվա ավարտի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ տվյալները կտրամադրվեն վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում կարող է խոչընդոտել վարկի ստացման հարցում: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ստանալ Ձեր վարկային պատմության զեկույցը:

Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է հաճախորդից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ հաճախորդին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Բանկն իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող ծառայությունների սակագները՝ պայմանագրով սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին հաճախորդներին` սեփական ինտերնետային էջում (www.conversebank.am) հաղորդագրություն հրապարակելով, Բանկի տարածքում հայտարարություններ փակցնելու միջոցով, փոստով ծանուցումն առաքելու միջոցով և հաճախորդի կողմից ընտրված Բանկի կողմից առաջարկվող այլ եղանակներով տրամադրելու միջոցով, որը համարվում է Հաճախորդի պատշաճ իրազեկում:

Քարտային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաճախորդի իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կամ օրենքով սահմանված կարգով այլ իրավասու մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Առանց հաճախորդի կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Դրանք արտացոլվում են հաճախորդի բանկային հաշիվների քաղվածքներում, որոնք Բանկի և հաճախորդի միջև համաձայնեցված կարգով տրամադրվում են հաճախորդին:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ կտրամադրի վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի հիմնական պայմանները, սակագները, Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները և պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները:
Անհատական թերթիկում ներկայացված փոխարժեքը, որն ամսաթվից կախված կարող է փոփոխվել, և փոխարժեքի և/կամ մարման ժամանակացույցի փոփոխությամբ պայմանավորված փաստացի տոկոսադրույքը, կարող են տարբերվել կրեդիտավորման պայմանագրից:
Անհատական թերթիկի պայմանները գործում են վարկը տրամադրելու դրական որոշման վերաբերյալ Ձեզ տեղեկացնելուց հետո 10 աշխատանքային օր:

Բանկը պայմանագիր կնքելիս Ձեզ կտրամադրի «Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոնները», որում ներկայացված են քարտի անվտանգ օգտագործման նվազագույն պայմանները:

Հաշվարկային և դեբետային քարտերի տրամադրման վայր

Քարտերը տրամադրվում են Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների Սպասարկման Գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Հասանելի է նաև դեբետային քարտային հայտերի Էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացման հնարավորություն՝ https://www.conversebank.am/online_card_ordering_hy.php:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն"ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է՝ https://www.fininfo.am/compare-payment-card:

Ծանուցում ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին

Ձեր ավանդի հատուցման երաշխավորողն է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը (այսուհետև` Հիմնադրամ):

Ավանդի արժութային կառուցվածքը

Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը

Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային ավանդ

16 միլիոն ՀՀ դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք միայն արտարժութային ավանդ

7 միլիոն ՀՀ դրամ

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով, և արտարժույթով ավանդ

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից ավելի է

16 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը)

Եթե դրամային ավանդը 7 միլիոն դրամից պակաս է

7 միլիոն ՀՀ դրամ (երաշխավորվում է դրա­մա­յին ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային ավանդը` 7 միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա դրամային ավանդի տարբերության չափով)

Հիմնադրամի գտնվելու վայրը` ք. Երևան, Խորենացի 15, "Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն

Հեռախոս՝ (+37410) 58-35-14

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ֆիզիկական անձանց դեպքում):

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ"ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ i[email protected]
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

 • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
 • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
 • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով
 • Viber ՝ +374 95 511211
 • Skype ՝ conversebank-callcenter

 

 

Թարմացվել է 24.10.2022թ.13:20

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Պայմանները մինչ 24․10․2022
Պայմանները մինչ 01.09.2022
Պայմանները մինչ 06.07.2022
Պայմանները մինչ 25.05.2022
Պայմանները մինչ 26.11.2021
Պայմանները մինչ 26.10.2021
Պայմանները մինչ 26.08.2021