Թեժ գիծ +37410 511 211

Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկեր

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/բնակարանային պայմանների բարելավման և բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման վարկեր

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում

Վարկի նպատակը՝

Բնակարանային միկրովարկեր - Բնակարանային պայմանների բարելավում/բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր - Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը

  Բնակարանային միկրովարկեր Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր
Վարկի արժույթը  ՀՀ դրամ  ՀՀ դրամ 
Վարկի ժամկետը 5 տարի Նվազագույնը 10 տարի, առավելագույնը 15 տարի
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար
 • նվազագույնը՝ 275.000 ՀՀ դրամ
 • առավելագույնը՝ 2.200.000 ՀՀ դրամ
 • նվազագույնը` 1 մլն ՀՀ դրամ
 • առավելագույնը՝ 5.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը 6-12 ամիս  6-24 ամիս 
Տոկոսադրույքը

11%

10%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ՝ վարկային հայտը մուտքագրելիս 
Վարկի տրամադրման վճար միանգամյա` 10.000 ՀՀ դրամ, մինչև վարկի տրամադրումը 
Վերջնական էներգաարդյունավետության գնահատում
Իրականացվում է Բանկի կողմից` դրամաշնորհի տրամադրման/չտրամադրման նպատակով: Եթե առաջնային էներգաարդյունավետության գնահատման արդյունքում պարզվում է, որ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացումը վարկառուի կողմից չի դիտարկվել որպես էական պայման, ապա այդ վարկի գծով վերջնական էներգաարդյունավետության գնահատում չի իրականացվում: Իրականացվում է Բանկի կողմից՝
 • պարզելու համար, թե արդյոք վերանորոգման շրջանակներում ձեռք բերված նյութերի/պարագաների գումարի առնվազն 50%-ն օգտագործվել է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով, և
 • Դրամաշնորհի տրամադրման/չտրամադրման և անհրաժեշտ հաշվետվությունների գեներացման նպատակով:
Դրամաշնորհ*
Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը, եթե վարկի գումարի 50%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով:
Դրամաշնորհի տրամադրման նախապայման են հանդիսանում նաև ստորև ներկայացված դրույթները`
 • Էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ձեռքբերման փաստը պետք է հաստատվի վերջնական էներգաարդյունավետության գնահատման արդյունքներով:
 • Վարկառուն պետք է Բանկի կողմից դրամաշնորհի հայտի ներկայացման պահի դրությամբ չունենա ընթացիկ ժամկետանց վարկային պարտավորություններ:
Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը, եթե բավարարված են Ծրագրի շրջանակներում ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների (չափաբաժնի և ցանկի) նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, և վերանորոգման արդյունքում էներգախնայողության ցուցանիշը կազմում է նվազագույնը 35%: Դրամաշնորհի տրամադրման նախապայման են հանդիսանում նաև ստորև ներկայացված դրույթները`
 • Էներգախնայողության սահմանված նվազագույն ցուցանիշի պահանջի բավարարումը պետք է հաստատվի վերջնական էներգաարդյունավետության գնահատման արդյունքներով:
 • Վարկառուն պետք է Բանկի կողմից դրամաշնորհի հայտի ներկայացման պահի դրությամբ չունենա ընթացիկ ժամկետանց վարկային պարտավորություններ:

"Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն"

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Ապահովագրություն

Բնակարանային միկրովարկեր`

Վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն վարկային պարտավորության չափով՝ համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններում գործող սակագների:

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր`

 • Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրություն գրավի պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում վարկի մնացորդային գումարի չափով` համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններում գործող սակագների,
 • Վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն վարկի գումարի մնացորդի չափով` համաձայն Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններում գործող սակագների:

Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ

Բնակարանային միկրովարկեր`

Մեկ երաշխավոր, (անհրաժեշտության դեպքում այլ անձանց երաշխավորություն) ,անհրաժեշտության դեպքում, այլ երաշխավորություն:
Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ ֆիզիկական անձը /անձինք/, ով /ովքեր/ պետք է ունենա/ն/ կայուն և հիմնավորված եկամուտ:

Երաշխավորը`

 • Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես համավարկառու,
 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց պարտավորություններ վարկը տրամադրելու պահին,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 20 օր և ավելի ուշացումներ
 • Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից:

Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի գտնվելու վայրի սահմանափակում

Բնակարանային միկրովարկեր`

ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր`

ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Վարկի տրամադրման այլ պայմանները

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկեր տրամադրելիս՝ Բանկի Ֆինանսական խորհրդատուն, մինչև վարկի տրամադրումը, պետք է այցելի վերանորոգման ենթակա բնակարանը և փաստաթղթավորի այն/նկարներ և այլն/:

Այլ պայմաններ՝ համաձայն "ԱՀԸ "Բնակարանային միկրովարկերի և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի" պայմանների

Վարկերը տրամադրվում են Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Բնակարանային միկրովարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր

Բնակարանային միկրովարկերի անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկեր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ֆինանսներ բոլորի համար