Թեժ գիծ +37410 511 211

Արտոնյալ սակագներ

Կազմակերպությունների աշխատակիցներին տրամադրվող բանկային ծառայությունների արտոնյալ սակագներ

Սակագները գործում են ՀՀ-ում գործող և Բանկի հետ կորպորատիվ աշխատավարձային Պայմանագիր չունեցող կազմակերպությունների աշխատակիցների համար:

N Ծառայության տեսակը ԱրՔա Կլասիկ
VISA Electron
VISA Classic,
Mastercard Standard
VISA Gold,
Mastercard Gold
1 Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
2 Քարտային հաշվի ամսական սպասարկման վճար1 100 ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ 300 ՀՀ դրամ 2,000 ՀՀ դրամ

 

 

3

Դեբետային և առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի տրամադրվող հաշվարկային քարտերից կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

 

 

0 ՀՀ դրամ

 

 

 

4

Արտոնյալ ժամանակահատվածով տրամադրվող հաշվարկային քարտերից կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում և քարտով ու քարտային հաշիվներով (քարտից քարտ և քարտային հաշիվներից այլ տեսակի հաշիվներին) փոխանցումներ

 

 

 

0.9%

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Վարկային սահմանաչափի առավելագույն մեծություն

  • կրկնապատիկ՝ արտոնյալ ժամանակահատվածով2 կամ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածիև եռապատիկ՝ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի3, նվազող սահմանաչափով4 (տրամադրվում է առանձին քարտով, ընդ որում երկու քարտերի նկատմամբ կիրառվում են նույն ՝ սույն հավելվածով սահմանված սակագները և պայմանները), կամ
  • հնգապատիկ՝ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի3 նվազող սահմանաչափով4
  • կրկնապատիկ՝ արտոնյալ ժամանակահատվածով2 կամ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի3 և հնգապատիկ՝ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի3, նվազող սահմանաչափով4 (տրամադրվում է առանձին քարտով, ընդ որում երկու քարտերի նկատմամբ կիրառվում են նույն ՝ սույն հավելվածով սահմանված սակագները և պայմանները), կամ
  • յոթնապատիկ՝ առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի3 նվազող սահմանաչափով4
6 Վարկային սահմանաչափի տեսակ Վերականգնվող
7 Վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

 

21%

 

19%

8 Ինտերնետ Բանկ համակարգին մասնակցություն5

 

0 ՀՀ դրամ

9 Վարկային սահմանաչափի տրամադրման/սահմանաչափի մեծության ավելացման միանվագ միջնորդավճար6

 

0.3%

1 Կարող է վճարվել նաև տարեկան կտրվածքով
2Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով հաշվարկային քարտի դեպքում՝ վարկառուն յուրաքանչյուր ամիս, քաղվածքի ձևավորման օրվանից սկսած 15 /տասնհինգ/ օրվա ընթացքում (վճարման արտոնյալ ժամանակահատված) պարտավոր է մարել քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի ձևավորման օրվա դրությամբ օգտագործված գումարի առնվազն 10 /տասը/ տոկոսը՝ ոչ պակաս, քան Սակագներով սահմանված գումարի չափով/, ինչպես նաև մինչև վճարման պահը կուտակված տոկոսները և տուժանքները , ընդ որում քաղվածքի ձևավորման օրվա դրությամբ օգտագործված գումարը արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում ամբողջությամբ մարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում: Մարման ենթակա նվազագույն սահմանված գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը իրավասու է վարկառուից գանձել տույժ ժամկետանց տոկոսագումարի 0,4 տոկոսի և ժամկետանց վարկի 0,15 տոկոսի չափով:
3 Առանց վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, հաշվարկային քարտերի դեպքում տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով: Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների մարում: Տվյալ ժամկետում տոկոսների չվճարման դեպքում հաշվարկվում է տույժ ժամկետանց տոկոսագումարի 0,4 տոկոսի չափով: Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախապես տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում:
4 Օգտագործված վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով, սակայն ոչ ավել, քան վարկային սահմանաչափի գումարը, իսկ ընդհանուր սահմանաչափը նվազում է ամսական հավասարաչափ սկզբունքով (ամսական նվազող գումարը՝ հաստատված սահմանաչափի գումար՝ բաժանած ամիսներով ժամկետ)
5Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում դիտելու Բանկում բացված բանկային հաշիվները, հետևելու դրանց ընթացիկ կարգավիճակին, տպելու, արտահանելու անձնական հաշիվների քաղվածքները, ինչպես նաև կատարելու փոխանցումներ և այլ գործարքներ,
6 Վարկային սահմանաչափի սկզբնական գումարի, իսկ սահմանաչափի ավելացման դեպքում ավելացվող գումարի /կիրառվում է նաև վերաթողարկումների դեպքում/

Վարկի տոկոսագումարը ձևավորվում է  նվազող մնացորդի նկատմամբ  հաշվարկվող անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա:

Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում:

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Arca Classic տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Gold և Mastercard Gold տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Classic և Mastercard Standard տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Electron տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար