Թեժ գիծ +37410 511 211

Հատուկ պայմաններ ապահովագրական գործակալների համար

Հատուկ պայմաններ ապահովագրական գործակալների համար

Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների գործակալական ցանցի մասնակիցների համար բանկը սահմանել է դեբետային և հաշվարկային քարտերի տրամադրման հատուկ պայամաններ: 

Պայմանները տարածվում են այն ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վրա, ում տվյալները կներկայացվեն ընկերությունների կողմից բանկ` ընկերության և տվյալ անձի միջև կնքված գործող գործակալական պայմանագրի հաստատումով կամ, որ վերջինս, հանդիսանալով գործակալական ցանցի ղեկավար կամ կառավարիչ, ստանում է բոնուսներ գործակալների խմբի վաճառքներից:

Այն գործակալները, որոնք Ընկերության կողմից ներկայացված ցանկի տվյալներով դեռևս չունեն ապահովագրական վաճառքների ծավալներ և ստացված բոնուսներ, Բանկի կողմից կտրամադրվեն միայն դեբետ քարտեր, կամ առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ սահմանաչափով հաշվարկային քարտեր (առանց եկամուտների վերլուծության):

Հաշվարկային քարտի սահմանաչափը որոշելիս Բանկը կարող է հաշվի առնել Գործակալի այլ գործատուի մոտ ստացվող աշխատավարձը կամ այլ եկամուտը՝  ներքոնշալ չափանիշներով, եթե վերջինը Բանկ կներկայացնի եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ:

 N Ծառայության տեսակը ԱրՔա Կլասիկ VISA Electron VISA Classic, Mastercard Standard VISA Gold, Mastercard Gold
1. Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ
2. Քարտի գործողության ժամկետ 36 ամիս
3. Քարտի տրամադրում և քարտային հաշվի բացում 0 ՀՀ դրամ
4. Քարտային հաշվի ամսական սպասարկման վճար1 250 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ 1,000 ՀՀ դրամ
5. Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում /Առանց արտոնյալ ժամկետով վարկային սահմանաչափով և դեբետային քարտերի դեպքում/

 

 

0 ՀՀ դրամ

6. Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

 

1%

7. Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

 

0 ՀՀ դրամ

 

1% նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ

8. Առանց արտոնյալ ժամկետով վարկային գծի / օվերդրաֆտի առավելագույն սահմանաչափ

Ամսական միջին ստացվող բոնուսի*  մինչև տասնապատիկը + այլ զուտ եկամուտների /աշխատավարձի/ եռապատիկը

9. Առանց արտոնյալ ժամկետով սահմանաչափի դեպքում օգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող % /տարեկան/

 1%

10. Սահմանաչափի մեծության վերանայում 3,000 ՀՀ դրամ
11. Վարկային գծի/օվերդրաֆտի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

 1%

 

12.

 

Առանց արտոնյալ ժամկետի օվերդրաֆտի մարման կարգ

Տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով: Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների մարում: Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախապես տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում:
13. Ինտերնետ բանկ համակարգին մասնակցության թույլտվություն2

 

0 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

 

14.

 

 Հաճախորդ

18-63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, ով հանդիսանում է Ապահովագրական ընկերության կողմից հաստատված ցանկով ապահովագրական գործակալ կամ ունի եկամուտ իր ենթակայության ներքո գտնվող գործակալների վաճառքից
 15. Սահմանաչափ Նվազագույնը՝ 100,000, առավելագույնը՝ 3,000,0000 ՀՀ դրամ

 

16.

 

Վարկունակության գնահատում

  • Վերջին 1 տարվա ընթացքում համաձայն Աքռա զեկույցի չունենա 30 օր և ավելի ուշացում, ինչպես նաև հսկվող դասից ավելի խիստ դասով դասակարգված պարտավորություն/չի վերաբերում երաշխավորությանը/
  •  Վարկի տրամադրման պահին չունենա ժամկետանց/ դասակարգված պարտավորություններ, երաշխավորություններ
17. Տույժ/Տուգանք Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

 

 18.

 

 

 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

  1. Դիմում հայտ
  2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը),
  3. Եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ
  4. Հաստատում, որ հանդիսանում է համագործակցող ընկերության ապահովագրական գործակալ
  5. Անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներգրավվել ֆիզիկական/իրավաբանական անձի երաշխավորություն:

* ամսական միջին բոնուսը հաշվարկվում է վերջին մեկ տարվա ընթացքում ստացված բոնուսի հիման վրա
1 Կարող է վճարվել ամսական կամ տարեկան կտրվածքով,
2 Համակարգը հնարավորություն է ընձեռում դիտելու Բանկում բացված բոլոր բանկային հաշիվները, հետևելու դրանց ընթացիկ կարգավիճակին, տպելու, արտահանելու անձնական հաշիվների քաղվածքները, ինչպես նաև կատարելու փոխանցումներ և այլ գործարքներ քարտային և խնայողական հաշիվներով:


Վարկի տոկոսագումարը ձևավորվում է  նվազող մնացորդի նկատմամբ  հաշվարկվող անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա:

Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում:

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար