ՏԵՂԵԿԱՑԵ՛Ք ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԻ
ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ՝
ՆԱԽՔԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ ԱՅՑԵԼԵԼԸ.

Արդյո՞ք Դուք հանդիսանում եք ՀՀ որևէ կազմակերպության գրանցված աշխատակից, որտեղ աշխատում եք նվազագույնը 3 ամիս

Եթե Դուք՝

  • ներկայումս չունեք խնդրահարույց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ՝ երաշխավորություններ), և
  • վերջին 1 տարվա ընթացքում Ձեր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չի գերազանցել 20, ապա խնդրում ենք պատասխանել
դր
Վերադառնալ

Եթե Դուք՝

  • վերջին 1 տարվա ընթացքում չեք ունեցել խնդրահարույց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ՝ երաշխավորություններ), և
  • վերջին 2 տարվա ընթացքում ունեցել եք առնվազն 2 վարկ (բացի առանց գրավի օվերդրաֆտներից/վարկային գծերից և ոսկու գրավով վարկերից), և
  • վերը նշված վարկերի տրամադրումից անցել է առնվազն 2 ամիս, և դրանցից առնվազն մեկը սպասարկվել է նվազագույնը 6 ամիս, ապա
Դուք կարող եք դիմել մինչև 200,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի չափով վարկավորման համար
Վերադառնալ