Թեժ գիծ +37410 511 211

Visa Electron

Visa Electron

Մատչելի և հասանելի բոլորին

Oգտվեք Ձեր քարտային հաշվին առկա գումարներից, ստացեք գումարներ Visa Electron նշանով կանխիկացման կետերից, կատարեք անկանխիկ գնումներ առևտրային կետերում և ինտերնետային միջավայրում:

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ`

1 Քարտի տեսակը  Visa Electron (դեբետային)
2 Քարտի տրամադրում  0
3 Հավելյալ*/Կից** քարտի տրամադրում1  1,500 ՀՀ դրամ
4 Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար2  2,500 ՀՀ դրամ

 

5

 

Քարտային հաշվի փակում

 Փակված քարտի հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար /եթե մնացորդը փոքր է 1,000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է/
6  Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում
 •  ՀՀ արժույթով՝ 0.2% ,
 •  Արտարժույթով՝ 0.3%

  /04.03.2022թ.-ից սկսած ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկի բոլոր հաճախորդների համար ընթացիկ, խնայողական, քարտային, ցպահանջ և ավանդային հաշիվներից, Բանկի POS տերմինալներով քարտերից, ինչպես նաև տրամադրվող վարկերից ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կանխիկացման սակագինը սահմանել ըստ օրական գնանշման՝ անկախ կանխիկացվող գումարի գոյացման աղբյուրից և եղանակից/:
7  Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  1%
8  Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում3  1%, նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ
 Կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 
9  Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.2%
10  ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.6%
 11 Վճարային տերմինալով հաշվետիրոջ ընթացիկ/խնայողական/քարտային հաշվին գումարի մուտքագրում
 • 101-50,000 ՀՀ դրամ՝ 100 ՀՀ դրամ
 • 50,001-200,000 ՀՀ դրամ՝ 200 ՀՀ դրամ
12 Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ
 • 300,000 ՀՀ դրամ
 • 800 ԱՄՆ դոլար
 • 600 ԵՎՐՈ
 • 25,000 ՌԴ ռուբլի
13  Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ միայն Բանկոմատներից  500,000 ՀՀ դրամ
14  Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ  10
15  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս /տարեկան/4  0
16  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում /մեկ անգամ/  0
17  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում
 • Մինչև 3 տարի վաղեմության դեպքում՝ 1,000 ՀՀ դրամ,
 • 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ
18  Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ  Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
19  Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի, քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում  2,000 ՀՀ դրամ
20  Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  3,000 ՀՀ դրամ
21  Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրման միջնորդավճար  գումարի 5%
22 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում5  5,000 ՀՀ դրամ
 Քարտից քարտ, քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցումներ 
23  Քարտից քարտ փոխանցումներ  0.5%
24  Արտոնյալ ժամկետի ավարտին պարտադիր նվազագույն վճար  Վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի 10%
25  Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն
 •  20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 •  40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
26  Քարտի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/  500 ՀՀ դրամ
27  Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում  Ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների

Մեկ պրեմիում դասի /Visa/Master Card Gold, Visa Platinum, Visa Infinite/ հիմնական քարտին անվճար կարող է տրամադրվել միայն մեկ պրեմիում դասի հավելյալ/կից քարտ, յուրաքանչյուր հաջորդ հավելյալ/կից քարտի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է տվյալ քարտատեսակի համար սահմանված տարեկան սպասարկման վճարի չափով գումար:
Սպասարկման վճարը գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:
Տոկոսը հաշվարկվում է օրվա վերջին դրական մնացորդի նկատմամբ և վճարվում եռամսյակային կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո` 5 բանկային օրվա ընթացքում: 
5 Անհիմն է համարվում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված հայտը, որի մեջ նշված տեղեկություն/ներ/ը իրականությանը չի/են/ համապատասխանում:

6 Նշված սակագինը կգանձվի ցանկացած քարտից քարտ փոխանցման դեպքում: ԱՐՔԱ համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին կատարվող փոխանցումների ժամանակ այս միջնորդավճարից բացի կգանձվի տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարը: Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:
7 Այս դեպքում ապահովագրությունը կարող է կատարվել մեկ տարվա ընթացքում առավելագույնը 30 օր տևողությամբ:

* Հավելյալ քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, նույն վճարահաշվարկային համակարգի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA - VISA, ARCA - ARCA, Mastercard-Mastercard/
** Կից քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, տարբեր վճարահաշվարկային համակարգերի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA - ARCA, Mastercard; ARCA - VISA, Mastercard; Mastercard - VISA, ARCA/

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործառնության/գործարքի հավաստագրման պահին գործառնության/գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են ARCA/VISA/Mastercard վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը: Բացառություն են կազմում Visa վճարահաշվարկային համակարգի քարտերով Եվրոյով կատարված գործառնությունները/գործարքները, որոնց հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված Եվրոյի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

Նախատեսված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով հաշիվներից, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գանձումները կատարվում են այլ արժույթով հաշիվներից` գանձման օրվա դրությամբ Բանկի համապատասխան արժույթի համար նախատեսված առքի փոխարժեքով առքի անկանխիկ փոխարժեքով:

VISA Electron քարտի նկարագիրը

Միջազգային դեբետ քարտ

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

Հարմարավետություն

 • Ինտերնետային միջավայրում վիրտուալ առևտրի, վճարումների իրականացման հնարավորություն:
 • Քարտից քարտ գումարների արագ փոխանցում:
 • Քարտապանի նախընտրած եղանակով քաղվածքի անվճար տրամադրում:
 • Գործարքի պահին գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում քարտապաններին:
 • Աշխատավարձի փոխանցում անմիջապես քարտային հաշվին:
 • Շուրջօրյա անվճար տեղեկատվության տրամադրում Ձեր քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ` Բանկի LAN HELLO (+37410) 511 211, 545 514 /շուրջօրյա/ հեռախոսային տեղեկատվական համակարգի, ինչպես նաև ArCa վճարային համակարգի (+37410) 59 22 22 հեռախոսահամարի միջոցով :

Հասանելիություն

 • Ամենուրեք օգտվեք Ձեր քարտային հաշվին առկա գումարներից, ստացեք գումարներ Վիզա ELECTRON նշանով կանխիկացման կետերից, կատարեք անկանխիկ գնումներ առևտրային կետերում և ինտերնետային միջավայրում:

Շահավետություն

 • Քարտային հաշվի ներքո հավելյալ քարտի տրամադրում ընտանիքի անդամներին:
 • Ի տարբերություն կանխիկ գումարով առևտրային կետերում կատարված գնումների` վճարային քարտերով գնումներ կատարելիս Ձեզ կտրամադրվեն 3-30% զեղչեր ավելի քան 40 տեղական առևտրային կետերում:

Հոգածություն

 • ՀՀ սահմաններից դուրս քարտը կորցնելու դեպքում քարտապանի քարտային հաշվին առկա գումարի փոխանցում:

Անվտանգություն

 • Քարտի վրա չիպի առկայություն, որը ցանկացած գործարքի ժամանակ/, բացառությամբ ինտերնետ գործարքների/, ապահովում է պին ծածկագրի նույնականացում:
 • Ստորագրության միջոցով քարտապանի արագ նույնականացման հնարավորություն:
 • Վիրտուալ /ինտերնետ/ միջավայրում միջազգային չափանիշներին համահունչ անվտանգության 3D Secure արդի համակարգի ապահովում 

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար