Թեժ գիծ +37410 511 211

Թոշակառուների համար

Թոշակ վարկային քարտ

Կոնվերս Բանկն առաջարկում է Ձեզ թոշակ քարտերի տրամադրման և վարկային սահմանաչափի սահմանման լավագույն պայմաններ.

 • Մենք կարող ենք ձեզ տրամադրել մինչև 200 000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափ՝ կախված Ձեր կենսաթոշակի չափից1, տարեկան 18% տոկոսադրույքով
 • Սահմանաչափը ակտիվանում է Քարտապանի Կոնվերս Բանկում բացված  հաշվին կենսաթոշակի առաջին վճարումը մուտքագրելուց հետո
 • Քարտը տրամադրվում է շատ կարճ ժամկետներում` առավելագույնը 5 օրում
 • Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է  կենսաթոշակառուներին և ծերության նպաստ ստացողներին

1 վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է միայն "Պետական կենսաթոշակների մասին" ՀՀ օրենքով կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց, որոնց տարիքը համապատասխանում է տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքին

Եթե ձեզ հետաքրքրեց մեր առաջարկը, խնդրում ենք ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը Կոնվերս Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ.

 • Դիմում - հայտ
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Կենսաթոշակառու լինելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ (չի պահանջվում 63 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիներից)

Հաշվարկային քարտի դեպքում՝ նաև.

 • Կենսաթոշակի չափը հավաստող փաստաթուղթ (անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև վերաթողարկման ժամանակ)

Այս քարտի վրա Դուք կարող եք ստանալ Ձեր կենսաթոշակը, մուտքագրել սեփական, ինչպես նաև օգտվել վարկային սահմանաչափից:

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ՝

N Ծառայության տեսակը ԱՐՔԱ, Visa Classic, Mastercard Standard թոշակ-քարտ
 1  Քարտի տրամադրում  0
 2  Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար1  0
 3  Քարտային հաշվի փակում  Փակված քարտի հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար /եթե մնացորդը փոքր է 1,000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է
 4  Գործարքներ առևտրային կետերում2  0
 5  Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  0
 6  Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  0.5%
  Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.2%
 7  ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.6%
  Վճարային տերմինալով հաշվետիրոջ ընթացիկ/խնայողական/քարտային հաշվին գումարի մուտքագրում
 • 101-50,000 ՀՀ դրամ՝ 100 ՀՀ դրամ
 • 50,001-200,000 ՀՀ դրամ՝ 200 ՀՀ դրամ
 8  Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ  300,000 ՀՀ դրամ
 9  Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ միայն Բանկոմատներից  500,000 ՀՀ դրամ
 10  Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ  10
 11  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս /տարեկան/3  4.0%
 12  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում /մեկ անգամ/  0
 13  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում
Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն
 0
 14  Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

Օրական 0.13%

 15  Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի դեպքում նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում  Ծածկագրի տրամադրում 700 ՀՀ դրամ, քարտի տրամադրում 900 ՀՀ դրամ4
 16  Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի վերաթողարկման դիմումի դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  1,000 ՀՀ դրամ
 17  Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում  1,000 ՀՀ դրամ
 18 Քարտից քարտ փոխանցումներ  0.5%
 19  Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն
 • 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 • 40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 20  Քարտի ապաբլոկավորման վճար  0
21 Քարտի վարկային սահմանաչափի նվազեցում հաճախորդի դիմումի համաձայն 0
22 Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում հաճախորդի դիմումի համաձայն 500 ՀՀ դրամ

 

 

23

 

 

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում՝
 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերում՝առավելագույնը 10 աշխատանքային օր
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերում՝ առավելագույնը 15 աշխատանքային օր

1 Սպասարկման վճարը կրեդիտ /debit+credit/ քարտերի դեպքում գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
2 Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:
3 Տոկոսը հաշվարկվում է օրվա վերջին դրական մնացորդի նկատմամբ և վճարվում եռամսյակային կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո` 5 /հինգ/ բանկային օրվա ընթացքում:
4 Սակագինը կիրառվում է երկրորդ դեպքից սկսած:

Նախատեսված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով հաշիվներից, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գանձումները կատարվում են այլ արժույթով հաշիվներից` գանձման օրվա դրությամբ Բանկի համապատասխան արժույթի համար նախատեսված առքի փոխարժեքով առքի անկանխիկ փոխարժեքով: 

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը /համաձայն "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի/

Քարտի օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար