Թեժ գիծ +37410 511 211

Converse Trade

Converse Trade

Ապրանքների ներմուծման և արտահանման ֆինանսավորում հետևյալ պայմաններով՝

Վարկի ժամկետ
1-12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Արժույթ / Ժամկետ 1-3 ամիս
4-6 ամիս 7-12 ամիս
ԱՄՆ դոլար 6% 6.5% 7%
Եվրո 4% 4.5% 5%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
  • վարկի գումարի 0.15%՝ մինչև 6 ամիս ներառյալ մարման ժամկետով վարկերի համար,
  • վարկի գումարի 0.3%՝ 7 ամիս և ավել ժամկետով վարկերի համար
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար
0 ՀՀ դրամ

 Վարկի ժամկետը հնարավոր է երկարաձգել առավելագույնը 48 ամիս ժամկետով:

Վարկի երկարաձգման տոկոսադրույք կախված երկարաձգման ժամկետից կազմում է`

Արժույթ / Ժամկետ Մինչև 12 ամիս
13-24 ամիս 25-36 ամիս 37-48 ամիս
ԱՄՆ դոլար 7% 8% 9% 10%
Եվրո 5% 6% 7% 8%

Վարկը տրամադրվում է տոկոսագումարները ամսական վճարման, իսկ մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում վճարման հնարավորության պայմանով, ընդ որում, եթե վարկառուի կողմից թույլ է տրվում մարման ժամակացույցով սահմանված ժամկետների կետանց, ապա Բանկի կողմից տվյալ վարկի համար կարող է սահմանվել մարման այլ ժամանակացույց և/կամ այլ տոկոսադրույք:

Տեղեկատվական ամփոփագիր