Թեժ գիծ +37410 511 211

Ապառիկ

"Ապառիկ" վարկավորման ընդհանուր պայմաններ

Վարկառուն պետք է լինի 18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ, ով դիմում է Բանկին՝ վերջինիս հետ համագործակցող վաճառակետերից ապառիկ եղանակով ապրանքներ ձեռք բերելու նպատակով:

Վարկի արժույթ 
ՀՀ դրամ
Վարկի գումար
Նվազագույն գումարը՝ 30,000 ՀՀ դրամ 
Առավելագույն գումարը՝ 2,000,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետ
Նվազագույնը՝ 3 ամիս
Առավելագույնը՝  36 ամիս 
Տոկոսադրույք
Սահմանվում է Բանկի կողմից

Այլ պայմաններ

Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

100%

Վարկի տրամադրման և սպասարկման վճարներ

Վճարների մեծությունը սահմանվում է Բանկի կողմից

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Վարկի և տոկոսագումարների մարումը կատարվում է անուիտետային մարման եղանակով (հավասարաչափ ամսական մարումներ), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և, առկայության դեպքում, կուտակված տոկոսները:

Վարկունակության հանդեպ պահանջներ

Եթե Գնորդը վարկային հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ գրանցված վարձու աշխատող է և տվյալ կազմակերպությունում դիմելու պահին աշխատում է նվազագույնը 3 ամիս, ապա

 • դիմելու պահին չպետք է ունենա "ստանդարտ" դասից ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություններ (ներառյալ՝ երաշխավորություններ), և
 • դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում Գնորդի բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 20-ը,

Եթե Գնորդը դիմելու պահին տվյալ կազմակերպությունում աշխատում է մինչև 3 ամիս կամ չի հանդիսանում գրանցված վարձու աշխատող, ապա պետք է բավարարվեն հետևյալ բոլոր պայմանները միաժամանակ2,

 • Գնորդը դիմելու օրվան նախորդող երկու տարվա ընթացքում պետք է Բանկում ունենա առնվազն երկու գործող և/կամ մարված վարկեր, որոնք տրամադրվել են Վարկի համար դիմելու օրվանից նվազագույնը երկու ամիս առաջ, և որոնցից առնվազն մեկը նշված երկու տարվա ժամանակահատվածի ընթացքում պետք է սպասարկված լինի նվազագույնը 3 ամիս (սույն պայմանի իմաստով վարկ չեն համարվում առանց գրավի ապահովման օվերդրաֆտները/ վարկային գծերը և ոսկու գրավով ապահովված վարկերը/վարկային քարտերը),
 • Գնորդը չպետք է ունենա "ստանդարտ" դասից ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկեր դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում,
 • Դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում Գնորդի բոլոր վարկերի գծով ժամկետանց օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 20-ը,

դիմելու պահին Գնորդը չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություն (ներառյալ՝ երաշխավորություններ):

Այլ սահմանափակումներ

 •  Գնորդը Բանկում կարող է ունենալ առավելագույնը երկու գործող Վարկ,
 •  Գնորդի անունով առկա բոլոր Վարկերի մնացորդների գումարը չպետք է գերազանցի Գնորդի գրանցված զուտ եկամտի յոթնապատիկը,
 •  Գնորդի վարկային հայտը կարող է մերժվել, եթե տվյալ Գնորդը հայտի ներկայացման օրվան նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ ֆինանսավորում ստանալու համար դիմել է այլ բանկեր/վարկային կազմակերպություններ,

Տույժեր և տուգանքներ 

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում վարկառուն Բանկին, վճարում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար.

 • ժամկետանց վարկի 0.15 տոկոսի չափով
 • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4 տոկոսի չափով

Վարկի և/կամ տոկոսների վճարումների ուշացման 5-րդ աշխատանքային օրը Բանկի կողմից կիրառվում է միանվագ տուգանք 1,000 ՀՀ դրամի չափով:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում:

Ապահովում

Դիմորդի վարկունակությունը և/կամ եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Ապառիկ ֆինանսավորման եղանակով տրամադրված միջոցներով ձեռք բերված ապրանքը ձևակերպվում է որպես գրավ (ծառայության ձեռքբերման դեպքում կարող է պահանջվել ապահովման այլ միջոց, այդ թվում՝ երրորդ անձանց երաշխավորություն):

Այլ պայմաններ

 • Վաճառակետերը պետք է ընդգրկված լինեն Բանկի կողմից հաստատված և հրապարակված համագործակցող վաճառակետերի ցանկում:
 • Վարկավորման պայմանները ապահովվածության և երաշխավորությունների պահանջի վերաբերյալ սահմանվում են Բանկի կողմից:
 • Դիմելու պահին դիմորդի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 70 տարին:

Բանկի հետ համագործակցող վաճառակետերի ցանկ

"MobandMore" թվային տեխնիկայի և աքսեսուարների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ԳԱՅԱՆԵ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ" ԱՁ կենցաղային տեխնիկայի խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԱՂՐԱՄԱՆՅԱՆ" ԱՁ կահույքի խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ" Ա/Ձ կենցաղային տեխնիկայի և շինանյութի խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"iStore" թվային տեխնիկայի և աքսեսուարների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ՀԱՅՓՈՍՏ" 

"ՀԱՅՓՈՍՏ"-ը իր Կատալոգի միջոցով իրականացնում է ապրանքների վաճառք` կենցաղային ապրանքներ, թվային տեխնիկա, կահույք, հեծանիվներ, ժամացույցներ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

Հայփոստի բաժանմունքներ 

Համայնք/Բաժանմունք
Փոստային դասիչ
 Օշական  0226
 Այնթապ  0803
 Փարաքար  1149
 Վարդենիկ  1418
 Ջերմուկ 01  1731
 Գառնի  2215
 Ախուրյան  2601
 Մալիշկա  3610
 Կողբ  4110
 Մեծավան  2112
 Արենի  3601
 Ոսկեվազ  0220
 Սպիտակ  1801
 Եղեգնաձոր  3601
 Սևան  1501

"3D Planet" բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Սելենա" դռների և պատուհանների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Արտկլիմա" ջեռուցման համակարգերի խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Bianchi" հեծանիվների և աքսեսուարների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Giant" հեծանիվների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 40,000 - 1,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 12 ամիս

"Վի-Էլ-Վի" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Էնջըլս Հոմ" կահույքի խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Փի-Սի Էլեկտրոնիկս" խանութ-սրահներ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք /տարեկան/ 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 24 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Էլդորադո" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք /տարեկան/ 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Վենուս Էլ" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք /տարեկան/ 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ՄայԲայք" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Էյֆել" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք /տարեկան/ 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Յուսկ" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք /տարեկան/ 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման վճար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"1+1" հուշանվերների խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Էս Կահույք" խանութ-սրահ

Վարկի գումար 30,000 - 2 000 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-36 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"ԲԵԿՈ"("ՋԻ ԲԻ ՅՈՒ" ՍՊԸ)

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0 %
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից 

"ՎԵՍՏԱ" ("Հայր և որդի Բեկնազարյաններ" ՍՊԸ)

Վարկի գումար 30,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0 %
Մարման առավելագույն ժամկետ 24 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից  

"Բեկո" ("Էդ Սպո" ՍՊԸ)

Վարկի գումար 30 000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1% տրամադրված վարկի գումարից

"Մանուկ Պետրոսյան" ԱՁ

Վարկի գումար 30 000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 0%
Մարման առավելագույն ժամկետ 3-24 ամիս
Հաշվի սպասարկման գումար 1%

Ընդհանրական թերթիկ (3-24 ամիս) 

Ընդհանրական թերթիկ (3-36 ամիս) 

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը /համաձայն "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի/

Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Ֆինանսներ բոլորի համար