Թեժ գիծ +37410 511 211

Պրոգրես

Ավանդ "Պրոգրես"

Ավանդի գումարը հազ. ՀՀ դրամով ՀՀ դրամով ավանդների ընդունման տարեկան տոկոսադրույքները տոկոսների ժամկետի վերջում վճարմամբ
Ավանդի ժամկետ
  45 օր 3 ամիս 6 ամիս 9 ամիս 12 ամիս 18 ամիս
30-50.000 4.5% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 9.25%
Ավանդի գումարը ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ դոլարով ավանդների ընդունման տարեկան տոկոսադրույքները տոկոսների ժամկետի վերջում վճարմամբ
Ավանդի ժամկետ
  45 օր 3 ամիս 6 ամիս 9 ամիս 12 ամիս 18 ամիս
500-100.000* 1% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 4.75%
Ավանդի գումարը Եվրոյով Եվրոյով ավանդների ընդունման տարեկան տոկոսադրույքները տոկոսների ժամկետի վերջում վճարմամբ
Ավանդի ժամկետ
  45 օր 3 ամիս 6 ամիս 9 ամիս 12 ամիս 18 ամիս
500-50.000 0.25% 0.75% 1.25% 1.5% 2.0% 2.25%

"Պրոգրես" ավանդի տոկոսադրույքը` տոկոսների ամսական վճարման դեպքում, սահմանվում է համապատասխան սանդղակից 0.5%-ով պակաս:

50 մլն ՀՀ դրամ, 100 000 ԱՄՆ դոլար և 50 000 Եվրո գումարից ավելի մեծ գումարներ ներդնելու դեպքում սահմանվում են պայմանագրային տոկոսադրույքներ:

Ավանդի գործողության ընթացքում ավանդատուի կողմից կարող են կատարվել ավանդի գումարի մասնակի ելքագրումներ:

Այդ դեպքում կատարվում է ելքագրման օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսագումարի վերահաշվարկ՝ ավանդի ներդրման օրվանից մինչև գումարի ելքագրումն ընկած ժամանակահատվածին համապատասխանող՝ «Պրոգրես» ավանդի համար նախատեսված նախորդ՝ ավելի կարճ ժամկետի համար սահմանված տոկոսադրույքով, եթե գումարի ելքագրման օրվա դրությամբ ավանդի պայմանագրի կնքման ամսաթվից անցել է «Պրոգրես» ավանդի ներդրման նվազագույն ժամկետից պակաս ժամկետ, ապա վերահաշվարկը կատարվում է Բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագրի և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար


Ուշադրություն

Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/