Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և վարկային քարտերի տրամադրման ակցիա

Ակցիայի ժամկետն է 2017թ.-ի մայիսի 2-ից մինչև 2018թ.-ի հունվարի 31-ը ներառյալ

Այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող բնակելի և/կամ ոչ բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, կառուցապատման, անշարժ գույքի գրավադրմամբ այլ վարկերի ու չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տեղափոխում Կոնվերս բանկ ՓԲԸ

Ակցիայի պայմանները գործում են բոլոր ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար, ովքեր կտեղափոխեն այլ բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից իրենց և/կամ իրենց հետ փոխկապակցված անձանց* անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը և վարկային քարտերը, ընդ որում՝ նոր տրամադրվելիք վարկի/վարկային քարտի գումարը կարող է գերազանցել այլ բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում առկա պարտավորության չափը՝ Բանկի կողմից Հավելվածով սահմանված պահանջներին բավարարելու դեպքում:

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ՝

Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկ
Առավելագույն ժամկետ
120 ամիս 240 ամիս
Վերանորոգման վարկի դեպքում ՝ 120
Տարեկան տոկոսադրույք
Առաջին 3 տարիների համար 16%, որից հետո՝ ԿԲՀՏ1+5տոկոսային կետ ԿԲՀՏ1+3 տոկոսային
կետ
ԿԲՀՏ1+4.5 տոկոսային կետ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
90%/ հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը
Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման վարկեր
Առավելագույն ժամկետ
84 ամիս 180 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
Առաջին 3 տարիների համար 16%, որից հետո ԿԲՀՏ1+6 տոկոսային կետ ԿԲՀՏ1+5 տոկոսային կետ ԿԲՀՏ1+6 տոկոսային կետ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
90%/ հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը/
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր
Առավելագույն ժամկետ 84 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
Առաջին 3 տարիների համար 17%, որից հետո ԿԲՀՏ1+6%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +/-1.5 տոկոսային կետով: 13.5%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +1.5 տոկոսային կետով: 13%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +/-1.5 տոկոսային կետով:

 

 

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում՝

 • Մինչև 60% /ներառյալ/
 • 60-70% /ներառյալ/, եթե տոկոսադրույքը ֆիքսվում է սահմանված առավելագույն չափով /ՀՀ դրամի դեպքում՝ առաջին 3 տարիների համար (17+1.5)%, որից հետո ((ԿԲՀՏ1+6)+1.5)%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ (13.5+1.5)%, Եվրոյի դեպքում՝ (13+1.5)%/:

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Երևան քաղաքից դուրս(ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում)

 • Մինչև 50% /ներառյալ/
 • 50-60% /ներառյալ/, եթե տոկոսադրույքը ֆիքսվում է սահմանված առավելագույն չափով /ՀՀ դրամի դեպքում՝ առաջին 3 տարիների համար (17+1.5)%, որից հետո ((ԿԲՀՏ1+6)+1.5)%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ (13.5+1.5)%, Եվրոյի դեպքում՝ (13+1.5)%/:

/հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը/

* ծնողներ, ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր:

1ԿԲՀՏ - "Կոնվերս բանկի" հաշվարկային տոկոսադրույք

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Մարման եղանակ

"Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,

"Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Ապահովվածություն

Անշարժ գույքի գրավադրում

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է պահանջվել նաև Բանկի համար ընդունելի ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Հաճախորդի նկատմամբ պահանջներ

ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ, ով վարկի տրամադրման պահին.

 • այլ ֆինանսական կազմակերպությունում տեղափոխվող պարտավորությունը սպասարկել է առնվազն 18 ամիս բնակելի և ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի տրամադրման դեպքում և 9 ամիս անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում չունի գործող ժամկետանց պարտավորություն,
 • վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել վարկերի գծով հանրագումարային 20 և ավելի օր ուշացում և/կամ դասակարգված պարտավորություն /չի տարածվում երաշխավորությունների վրա/*

*եթե տեղափոխվող պարտավորությունն այլ ֆինանսական կազմակերպությունում տրամադրվել է սույն Որոշման 3-րդ կետով սահմանված փոխկապակցված անձի անունով, ապա սույն պահանջը տարածվում է նաև վերջինիս նկատմամբ:

Վարկունակություն

Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամուտների 60%-ը:

Սույն պահանջը չի կիրառվում մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ եթե տրամադրվելիք վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70% և մինչև 15 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող վարկային քարտերի դեպքում:

Տեղափոխվող պարտավորությունը այլ ֆինանսական կազմակերպությունում չպետք է վերանայված լինի:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք

Այն դեպքում, երբ Վարկն ամբողջությամբ մարվում է Վարկի գործողության առաջին 3 օրացուցային տարիների ընթացքում, Վարկառուն Բանկին վճարում է Վարկը վաղաժամկետ մարելու տուգանք Վարկի սկզբնական գումարի 3% (երեք տոկոսի)-ի չափով, եթե Կողմերի համաձայնությամբ Վարկի վաղաժամկետ մարման տուժանքի այլ չափ սահմանված չէ:
Սույն կետը չի տարածվում "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխանող վարկերի/վարկային քարտերի վրա

Այլ վճարներ

 1. Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի գանձվում
 2. Վարկի տրամադրման և կանխիկացման միջնորդավճար՝ չի գանձվում
 3. Պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար-կատարվում է հաճախորդի կողմից
 4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար-կատարվում է հաճախորդի կողմից
 5.  Վարկի/վարկային քարտի սպասարկման ամսական վճար-2,000.00 ՀՀ դրամ

*վարկի կամ վարկային քարտի գումարը 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում պահանջվում է վերջնական գնահատում, որի վճարումը կատարվում է հաճախորդի կողմից:

Ակցիայի շրջանակներում Բանկում վարկավորված հաճախորդներին Բանկը առաջարկում է առանց արտոնյալ ժամկետի, վերականգնվող սահմանաչափով ԱրՔա Կլասիկ մեկ հաշվարկային քարտ՝ հետևյալ պայմաններով.

Վարկային սահմանաչափ
 • մինչև 5 մլն ՀՀ դրամը/համարժեք արտարժույթը ներառյալ գումարի չափով Բանկի կողմից վարկի տրամադրման դեպքում` 500,000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով,
 • 5 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարը գերազանցող Բանկի կողմից տրամադրված վարկի դեպքում՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով,
Վարկային սահմանաչափի գործողության ժամկետը 1 տարի
Հաշվարկային քարտեր սպասարկման վճար 0

 

 

Այլ պայմաններ

 • Հաճախորդը հաշվարկային քարտի համար կարող է դիմել Ակցիայի գործողության ընթացքում,
 • Գրավով ապահովված վարկի վերջնաժամկետից շուտ մարելու նպատակով վճարված գումարների հաշվին առաջնահերթության կարգով մարվում է hաշվարկային քարտի գծով առկա պարտավորությունների գումարը, իսկ վարկի/վարկային քարտի ապահովման միջոց հանդիսացող գրավի առարկան մնում է Բանկում գրավադրված` մինչև հաշվարկային քարտով ստանձնած վարկային պարտավորությունների ամբողջական մարումը,
 • Հաշվարկային քարտերը կարող են օգտագործվել բացառապես "Էլմարկետ" ՍՊԸ, "Արայ" ՍՊԸ, "Էս Կահույք" ՍՊԸ, "Կոալա" ՍՊԸ, "Մեկ Պլյուս Մեկ" ՍՊԸ, "Էնջըլս Հոմ" ՍՊԸ, "Գուգարտ Կահույք" ՍՊԸ կազմակերպությունների վաճառակետերում տեղադրված՝ Բանկի POS-տերմինալներով գնում(ներ) կատարելու նպատակով,

Ընդհանրական թերթիկ

"Նեցուկ" վարկի ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման վարկ տեղեկատվական ամփոփագիր

Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող հաշվարկային քարտ տեղեկատվական ամփոփագիր

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման, վերանորոգման, կառուցապատման վարկեր տեղեկատվական ամփոփագիր

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտ